Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1993 z dne 5. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1993 z dne 5. 3. 1993, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

493. Zakon o usklajevanju pokojnin in denarnih nadomestil za primer brezposelnosti v letu 1993
494. Zakon o poravnavanju davkov in prispevkov javnega podjetja Slovenske železnice Ljubljana

Odloki

495. Odlok o stopnjah prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za leto 1993
498. Odlok o ustanovitvi in nalogah komisij in odborov Državnega zbora Republike Slovenije
499. Odlok o sestavi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za poslovnik in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov komisije
500. Odlok o sestavi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za narodni skupnosti in o izvolitvi predsednice, podpredsednika in članov komisije
501. Odlok o sestavi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za peticije in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov komisije
502. Odlok o sestavi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za lokalno samoupravo in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov komisije
503. Odlok o sestavi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za žensko politiko in o izvolitvi predsednice, podpredsednice in članov komisije
504. Odlok o sestavi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov komisije
505. Odlok o sestavi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za spremljanje in nadzor lastninskega preoblikovanja družbene lastnine in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov komisije
506. Odlok o sestavi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za gospodarstvo in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov odbora
507. Odlok o sestavi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za infrastrukturo in okolje in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov odbora
508. Odlok o sestavi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za kmetijstvo in gozdarstvo in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov odbora
509. Odlok o sestavi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za finance in kreditno monetarno politiko in o izvolitvi predsednika, dveh podpredsednikov in članov odbora
510. Odlok o sestavi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor proračuna in drugih javnih financ in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov odbora
511. Odlok o sestavi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za mednarodne odnose in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov odbora
512. Odlok o sestavi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za notranje zadeve in pravosodje in o izvolitvi predsednika, podpredsednice in članov odbora
513. Odlok o sestavi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za obrambo in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov odbora
514. Odlok o sestavi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za znanost, tehnologijo in razvoj in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov odbora
515. Odlok o sestavi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko in o izvolitvi predsednika, dveh podpredsednic in članov odbora
516. Odlok o sestavi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za kulturo, šolstvo in šport in o izvolitvi predsednika, dveh podpredsednikov in članov odbora
517. Odlok o organizaciji in delu služb Državnega zbora Republike Slovenije
518. Odlok o načinu uporabe posameznih določb zakona o delavcih v državnih organih za delavce v službah Državnega zbora Republike Slovenije

Sklepi

496. Sklep v zvezi z določitvijo kandidatov, ki opravljajo funkcijo poslanca
497. Sklep poslovniške narave

Drugi akti

519. Akt o razrešitvi dolžnosti predsednika in o izvolitvi predsednice v Mandatno-imunitetni komisiji Državnega zbora Republike Slovenije
520. Akt o razrešitvi člana in o izvolitvi podpredsednika v Komisiji Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve
521. Akt o imenovanju generalnega sekretarja
522. Akt o imenovanju sekretarja Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve s 1. 3. 1993
523. Akt o izvolitvi sodnika in sodnice Temeljnega sodišča v Celju
524. Akt o izvolitvi sodnika Temeljnega sodišča v Ljubljani
525. Akt o izvolitvi sodnika Temeljnega sodišča v Mariboru
526. Akt o izvolitvi sodnice Temeljnega sodišča v Novem mestu
527. Akt o razrešitvi dolžnosti sodnice Temeljnega sodišča v Kopru z dnem 31. 3. 1993
528. Akt o razrešitvi dolžnosti sodnika Temeljnega sodišča v Ljubljani z dnem 28. 2. 1993
529. Akt o razrešitvi dolžnosti sodnice Temeljnega sodišča v Mariboru z dne 31. 3. 1993
530. Akt o razrešitvi dolžnosti sodnice Temeljnega sodišča v Novem mestu z dnem 1. 3. 1993
531. Akt o razrešitvi dolžnosti sodnika Temeljnega sodišča v Ljubljani
532. Akt o razrešitvi dolžnosti namestnikov javnega tožilca Temeljnega javnega tožilstva v Ljubljani
533. Akt o imenovanju vršilca dolžnosti direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije od 27. 2. 1993 dalje za dobo šestih mesecev

Predsedstvo Republike Slovenije

534. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Norveški
535. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
536. Odlok o pomilostitvi obsojenca

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

578. Uredba o določitvi zajamčenega osebnega dohodka
579. Uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev in stanovanjskih najemnin za neprofitna stanovanja
580. Uredba o uporabi potrdil o stanju devizne vloge

Sklepi

537. Sklep o spremembah in dopolnitvah programskih zasnov v visokem izobraževanju
538. Sklep o soglasju k izobraževalnim programom v visokem izobraževanju
539. Sklep o obveznem testiranju krvi krvodajalcev na navzočnost markerjev virusa hepatitisa C

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

540. Odredba o shemi bilance stanja in bilanc uspeha za letni obračun Banke Slovenije
541. Sklep o mesečnih denarnih zneskih osebne invalidnine, družinske invalidnine in povečane družinske invalidnine, dodatka za postrežbo in tujo pomoč ter ortopedskega dodatka od 1. januarja 1993
542. Sklep o določitvi mesečnih razlik dodatkov za postrežbo in tujo pomoč po predpisih o civilnih invalidih vojne oziroma po predpisih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
543. Sklep o določitvi višine stalnega mesečnega denarnega prejemka od 1. januarja 1993
544. Sklep o določitvi osnove za odmero stalnega mesečnega denarnega prejemka od 1. januarja 1993
545. Sklep o določitvi višine letnega denarnega prejemka za rekreacijo imetnikov "Partizanske spomenice 1941" in borcev španske narodnoosvobodilne in revolucionarne vojne 1936-1939 za leto 1993
546. Sklep o določitvi višine pogrebnine za pogreb imetnikov "Partizanske spomenice 1941", borcev španske narodnoosvobodilne in revolucionarne vojne 1936-1939 in odlikovancev z redom Karadjordjeve zvezde z mečema za prvo trimesečje 1993
547. Sklep o določitvi povračila stroškov za pogreb odlikovancev z redom narodnega heroja za prvo trimesečje 1993
548. Sklep o določitvi višine letnega denarnega prejemka iz naslova reda narodnega heroja in reda Karadjordjeve zvezde z mečema za leto 1993
549. Pravilnik o spremembi pravilnika o stalnih sodnih tolmačih
550. Navodilo o evidenci pripadnikov civilne zaščite

USTAVNO SODIŠČE

551. Sklep, da se ne sprejme pobuda in ne začne postopek za oceno ustavnosti prvega odstavka 85. člena zakona o zdravstveni dejavnosti
552. Odločba o razveljavitvi 11. točke 18. člena Zakona o prometnem davku
553. Odločba o razveljavitvi nekaterih določb odloka SO Logatec o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Logatec

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

554. Sklep o višini RTV naročnine

OBČINE

Celje

555. Odlok o zavarovanju in začasnem urejanju grobišč in grobov vojnih in povojnih žrtev revolucije na območju občine Celje
556. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sestavi in pristojnosti zborov Skupščine občine Celje in izvolitvi funkcionarjev občinske skupščine

Grosuplje

557. Odredba o ukrepih za zatiranje lubadarja na območju občine Grosuplje v letu 1993

Idrija

558. Sklep o javni razgrnitvi prostorsko ureditvenih pogojev za ureditveni območji mesta Idrija in naselja Spodnja Idrija
559. Sklep o javni razgrnitvi programskih zasnov za ureditveni načrt Center-Godovič
560. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Prostorsko ureditvenih pogojev za območje planske celote PUP - 4 (Cerkljansko - del)

Kranj

561. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Krško

562. Odredba o preventivnih cepljenjih in diagnostičnih ter drugih preiskavah živalskih kužnih bolezni v letu 1993 na območju občine Krško
563. Odredba o spremembi odredbe o pristojbinah za veterinarsko sanitarne preglede živali in živil živalskega izvora, za izdajo dovoljenja za prodajo mleka, za veterinarsko-sanitarne preglede klavni živali, plačevanja dela stroškov veterinarsko-higienske službe in plačevanje dejavnosti diagnostike kužnih bolezni izven rednega delovnega časa v občini

Lendava

564. Odlok o proračunu občine Lendava za leto 1993
565. Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Lendava

Litija

566. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1993 v občini Litija

Ljubljana Vič-Rudnik

571. Odlok o razglasitvi podružnične cerkve Sv. Kancijana v Verdencu za kulturni spomenik
572. Sklep o ukinitvi javnega odbora
573. Sklep o ukinitvi javnega odbora

Ljubljana-Bežigrad

567. Izid volitev na nadomestnih volitvah v zbor krajevnih skupnosti Skupščine občine Ljubljana Bežigrad

Ljubljana-Center

568. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1993 v občini Ljubljana Center
569. Odredba o spremembah Odredbe o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede in dovoljenja v občini Ljubljana Center
570. Odredba o spremembah Odredbe o plačevanju dela stroškov veterinarsko-higienske službe v občini Ljubljana Center

Ribnica

574. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1993 v občini Ribnica
575. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišč na območju občine Ribnica za leto 1993 kot osnovo oziroma strokovni pripomoček za izračun vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj po pravilniku o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) in za izračun sorazmernega dela stroškov priprave in opremljanja stavbnega zemljišča izven območja urejanja po navodilu za podrobnejši izračun sorazmernega dela stroškov priprave in opremljanja stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami sekundarnega omrežja (Uradni list RS, št. 22/30 in 24/90)

Škofja Loka

576. Sklep o uvedbi samoprispevka
577. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v delu KS Poljane, ki je bil izveden 21.2.1993 v mali dvorani kulturnega doma v Poljanah
AAA Zlata odličnost