Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1993 z dne 5. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1993 z dne 5. 3. 1993

Kazalo

576. Sklep o uvedbi samoprispevka, stran 552.

Na podlagi 8. člena Zakona o referendumu in o drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77), 3. in 7. člena Zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 34. člena Statuta KS Poljane so ločeni zbori krajanov vasi: Delnice (12. 12. 1992), Smoldno (15. 1. 1993), Vinharje (22. 1. 1993) in Žabja vas (15. 1. 1993) sprejeli
SKLEP
o uvedbi samoprispevka v delu KS Poljane, za vasi: Delnice (h. št. 22, 23, in 26), Smoldno (vse h. št.), Poljane h. št. 32, Vinharje (h. št. 5, 6, 8 in 10) in Žabja vas (vse h. št.).
1. člen
Referendum je bil izveden 21. 2. 1993 v mali dvorani kulturnega doma v Poljanah. Poročilo o izidu je sestavni del tega sklepa.
2. člen
Sredstva krajevnega samoprispevka se namenijo za obnovo krajevnih cest po programu KS, ki ga je sprejel svet KS Poljane, potrdili pa ločeni zbori krajanov.
3. člen
Sredstva samoprispevka se zbirajo na posebnem žiro računu št. 51510-842-052-82266.
4. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje 10 mesecev, to je od 1. 2. 1993 do 31. 11. 1993.
5. člen
Za realizacijo referendumskega programa je potrebno zbrati 4,550.000 SIT, od tega zneska bo iz samoprispevka zagotovljeno 1,780.000 SIT, preostali del pa bo KS zbrala s sredstvi širše družbene skupnosti.
6. člen
Zavezanci plačila za samoprispevek so občani, ki imajo stalno bivališče na območju KS, za katerega je razpisan referendum in lastniki nepremičnin (stanov. hiša, počit. hiša, zemljišče za stanov. ali počit. hišo) na tem območju, ki tu nimajo stalnega bivališča. Zavezanci bodo plačevali samoprispevek po naslednjih merilih:
1. področje Delnic: vsa gospodinjstva, ki stalno bivajo na tem območju prispevajo po 90.000 SIT, lastniki nepremičnin pa po 45.000 SIT, razen lastnika stanov. hiše Delnice št. 15, ki prispeva 30.000 SIT,
2. področje Smoldna in Poljane h. št. 32: tri gospodinjstva (Smoldno 3, 4 in 5) prispevajo po 75.000 SIT, vsa ostala gospodinjstva in lastniki nepremičnin, ki nimajo tu stalnega bivališča pa po 50.000 SIT,
3. področje Žabje vasi: vsa gospodinjstva in lastnika stanovanjskih hiš št. 4 in 6 po 40.000 SIT, ostali lastniki nepremičnin po 20.000 SIT,
4. področje Vinhar: štiri gospodinjstva, ki tu stalno bivajo prispevajo po 70.000 SIT, dva lastnika nepremičnin na tem območju pa po 30.000 SIT.
7. člen
Vsem zavezancem iz 6. člena tega sklepa obračunava in odteguje obveznosti računovodska služba KS z mesečnimi položnicami z rokom plačila do 15. v mesecu za tekoči mesec. O številu obrokov se bo gradbeni odbor za posamezni objekt sporazumno dogovoril z zavezanci, s tem da mora biti celoten samoprispevek poravnan do 31. 11. 1993.
Sredstva samoprispevka se bodo porabljala strogo za tisto območje oziroma objekt, za katerega so bila zbrana.
8. člen
Zavezanci so dolžni poravnati zapadlo obveznost v roku, ki je določen v tem sklepu, sicer se jih bremeni z zamudnimi obrestmi po veljavnih predpisih. Morebitna izterjava bo opravljena v skladu z Zakonom o davkih občanov preko davkoizterjevalca.
9. člen
Zbiranje in uporabo zbranih sredstev bo nadziral svet KS Poljane in gradbeni odbori za ureditev posameznih cest. Gradbeni odbori, ki so odgovorni tudi za izvajanje del, ki se financirajo iz sredstev zbranega samoprispevka, so dolžni po končanem zbiranju samoprispevka dati poročilo zboru krajanov posameznih območij o višini in porabi teh sredstev.
10. člen
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno, se smiselno uporabljajo določila Zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
11. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik sveta KS
Krajevna skupnost Poljane
Roman Dolenec l. r.