Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1993 z dne 5. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1993 z dne 5. 3. 1993

Kazalo

550. Navodilo o evidenci pripadnikov civilne zaščite, stran 526.

Na podlagi 8. točke 37. člena Zakona o obrambi in zaščiti (Uradni list RS, št. 15/91) izdaja minister za obrambo
NAVODILO
o evidenci pripadnikov civilne zaščite
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem navodilom se določa postopek vodenja evidenc pripadnikov civilne zaščite, oblika, vsebina in način izdajanja knjižic in osebnih izkaznic pripadnikov civilne zaščite ter postopek razporejanja in pozivanja pripadnikov civilne zaščite.
II. EVIDENCA
2. člen
O pripadnikih civilne zaščite, ki so razporejeni v štabe, enote, službo za opazovanje in obveščanje, na dolžnost poverjenika civilne zaščite ter na druge dolžnosti v civilni zaščiti, se vodi evidenca pripadnikov civilne zaščite.
3. člen
Evidenco o vseh razporejenih pripadnikih civilne zaščite v občini vodi občinski upravni organ, pristojen za obrambne zadeve.
Občinski upravni organ, pristojen za obrambne zadeve daje podjetjem, zavodom in drugim organizacijam na njihovo zahtevo v uporabo podatke iz evidence iz prejšnjega odstavka o pri njih razporejenih pripadnikih civilne zaščite.
4. člen
Evidenca vsebuje osebne podatke iz 15. člena Zakona o obrambi in zaščiti in se vodi na podlagi evidenčnega lista pripadnika civilne zaščite (obrazec ECZ-1), ki ga določi Republiška uprava za zaščito in reševanje.
Evidenčne liste pripadnikov civilne zaščite hrani občinski upravni organ, pristojen za obrambne zadeve.
5. člen
Občinski upravni organ, pristojen za obrambne zadeve vodi evidence po ustanoviteljih štabov, enot, službe za opazovanje in obveščanje, poverjenikov ali drugih dolžnostih v civilni zaščiti.
Evidence se vodijo v računalniških datotekah.
III. KNJIŽICA IN OSEBNA IZKAZNICA
6. člen
Državljan, ki je razporejen v civilno zaščito, dobi knjižico in osebno izkaznico pripadnika civilne zaščite.
Pripadnik civilne zaščite s knjižico dokazuje pripadnost civilni zaščiti in njegovo razporeditev, z osebno izkaznico pa zaščito po ženevskih konvencijah z dne 12. avgusta 1949 in po dopolnilnem protokolu k ženevskim konvencijam z dne 12. avgusta 1949, ki se nanaša na zaščito žrtev mednarodnih oboroženih spopadov.
7. člen
Knjižica pripadnika civilne zaščite (obrazec ECZ-2) je oranžne barve (HKS 6K) z vrisanim modrim trikotnikom (HKS 42K) na katerem je predpisan znak Civilne zaščite Republike Slovenije (HKS 3K, HKS 6K, HKS 42K, HKS 54K).
Obrazec knjižice pripadnika civilne zaščite je sestavni del tega navodila in je objavljen skupaj z njim.
Osebna izkaznica pripadnika civilne zaščite (obrazec ECZ-3) ima obliko in druge značilnosti, kot je določeno z dopolnilnim protokolom k ženevskim konvencijam.
8. člen
Knjižico in osebno izkaznico pripadnikov civilne zaščite izda občinski upravni organ, pristojen za obrambne zadeve. Številke knjižice in osebne izkaznice civilne zaščite morajo biti identične.
Občinski upravni organ, pristojen za obrambne zadeve vodi evidenco o izdanih knjižicah in osebnih izkaznicah pripadnikov civilne zaščite.
9. člen
Pripadniki civilne zaščite nosijo osebno izkaznico v primeru oboroženega spopada na vidnem mestu.
10. člen
Občinski upravni organ, pristojen za obrambne zadeve mora pripadniku civilne zaščite izdati nove dokumente, če knjižico ali osebno izkaznico civilne zaščite izgubi, ali kako drugače ostane brez nje, oziroma če je dotrajana ali če spremeni ime in priimek, oziroma iz drugih vzrokov.
IV. RAZPOREJANJE
11. člen
Občinski upravni organi, pristojni za obrambne zadeve, podjetja, zavodi in druge organizacije razporejajo državljane, ki so dolžni delovati v civilni zaščiti, na podlagi predhodno opravljenega kadrovskega postopka, v štabe in enote civilne zaščite, na dolžnost poverjenika ali na druge dolžnosti v civilni zaščiti.
12. člen
Državljani, ki so dolžni delovati v civilni zaščiti v postopku razporeditve na dolžnost izpolnijo evidenčni list (obrazec ECZ-1) in mu priložijo fotografijo za osebno izkaznico v velikosti 30 x 35mm.
Evidenčne liste je na zahtevo podjetij, zavodov in drugih organizacij dolžan zagotoviti občinski upravni organ, pristojen za obrambne zadeve.
Podjetja, zavodi in druge organizacije pošljejo izpolnjen evidenčni list in fotografijo iz prejšnjega odstavka občinskemu upravnemu organu, pristojnemu za obrambne zadeve, ki izda knjižico in osebno izkaznico civilne zaščite ter en izpolnjen poziv za mobilizacijo (obrazec ECZ-4).
Pripadnike civilne zaščite se ob vročitvi knjižice in osebne izkaznice seznani z razporeditvijo. Pripadnik civilne zaščite potrdi prevzem s podpisom v posebno rubriko evidenčnega lista.
V. POZIV
13. člen
Občinski upravni organ, pristojen za obrambne zadeve na zahtevo ustanovitelja zagotovi tudi pozive za vsakokratno ažuriranje mobilizacijske mreže in za vsako usposabljanje, ki ga ta organizira.
14. člen
Poziv za mobilizacijo pripadnikov civilne zaščite se izvede na predpisanem obrazcu (obrazec ECZ-4), ki ga določi Republiška uprava za zaščito in reševanje.
Poziv pripadnika na usposabljanje in za druge potrebe pozivanja pripadnikov civilne zaščite se izvede na predpisanem obrazcu (obrazec ECZ-5), ki ga določi Republiška uprava za zaščito in reševanje.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Občinski upravni organ, pristojen za obrambne zadeve vodi evidence z računalniško obdelavo podatkov na podlagi računalniškega programa, ki ga za potrebe občinskih upravnih organov, pristojnih za obrambne zadeve, v roku treh mesecev od uveljavitve tega navodila zagotovi Ministrstvo za obrambo.
16. člen
Do nove ureditve lokalnih skupnosti veljajo določbe tega navodila, ki se nanašajo na podjetja, zavode in druge organizacije, tudi za krajevne skupnosti.
17. člen
Občinski upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, mora:
– v roku šestih mesecev od uveljavitve tega navodila uskladiti evidence pripadnikov civilne zaščite in
– do 31. 12. 1994 zamenjati pripadnikom civilne zaščite knjižice in osebne izkaznice civilne zaščite oziroma izdati nove.
18. člen
Z dnem, ko začne veljati to navodilo, preneha veljati navodilo o evidenci, razporejanju, knjižici in osebni izkaznici pripadnikov civilne zaščite (Uradni list SRS, št. 32/86).
19. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 851/3
Ljubljana, dne 21. januarja 1993.
Minister
za obrambo
Janez Janša l. r.