Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1993 z dne 5. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1993 z dne 5. 3. 1993

Kazalo

563. Odredba o spremembi odredbe o pristojbinah za veterinarsko sanitarne preglede živali in živil živalskega izvora, za izdajo dovoljenja za prodajo mleka, za veterinarsko-sanitarne preglede klavni živali, plačevanja dela stroškov veterinarsko-higienske službe in plačevanje dejavnosti diagnostike kužnih bolezni izven rednega delovnega časa v občini, stran 539.

Na podlagi 29. in 30. člena Zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85), 4., 5., 6., 7. in 8. člena Odloka o pristojbinah za zdravstvena spričevala in potrdila ter o kriterijih in merilih za določitev pristojbin za veterinarsko-sanitarne preglede in dovoljenja (Uradni list SRS, št. 43/85 in 46/86) in 72. člena Odloka o pristojnostih in sestavi zborov občinske skupščine (Uradni list SRS, št. 3/90) je Izvršni svet Skupščine občine Krško na svoji seji dne 22. 2. 1993 sprejel
ODREDBO
o spremembi odredbe o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede živali in živil živalskega izvora, za izdajo dovoljenja za prodajo mleka, za veterinarsko-sanitarne preglede klavnih živali, plačevanje dela stroškov veterinarsko-higienske službe in plačevanje dejavnosti diagnostike kužnih bolezni izven rednega delovnega časa v občini
1. člen
Spremeni se 5. člen odredbe o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede in izdajo dovoljenj (Uradni list RS, št. 43/90), tako da se glasi:
Za izdajo oziroma za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za promet z mlekom in mlečnimi izdelki v javni potrošnji plača proizvajalec mleka mesečno pristojbino v višini 0,03 točke po litru odkupljenega oziroma prodanega mleka. V tem znesku je zajet tudi del pristojbine za neškodljivo odstranjevanje živalskih trupel v višini 20% mesečno zbrane vsote in del stroškov nepretrgane diagnostike kužnih bolezni izven rednega delovnega časa v višini 10% mesečno zbrane vsote. Pristojbino obračunava in pobira organizator odkupa mleka ob mesečnem plačilu mleka.
Posestnik, ki daje mleko direktno v javno potrošnjo, plača poleg te pristojbine še stroške obveznega pregleda molznic na kužne bolezni.
2. člen
Spremeni se 6. člen odredbe, tako da se glasi: Za veterinarsko sanitarni pregled mesa klavnih živali v klavnici ali zbiralnici mleka se plača pristojbina 150 točk za vsako uro nadzora pooblaščenega veterinarja.
V tej vsoti niso zajeti stroški zakonsko obveznih kontrolnih pregledov vzorcev, kakor tudi materialni stroški prevozov. Sestavni del veterinarsko-sanitarnega pregleda klavnih živali je tudi pregled pri razkladanju živali, surovin in odprema živil ter odpadkov v klavnici. Zaradi tega se v klavnih obratih ne plača pristojbina iz 2. člena odredbe.
3. člen
Dopolni se 9. člen odredbe, tako da se doda osma alineja:
– ob izdaji dovoljenja za promet z mlekom – od molznice 12 točk.
4. člen
Spremeni se 13. člen odredbe, tako da se glasi: Vrednost točke za izračun pristojbin znaša 9,45 SIT.
5. člen
Odredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 7-403-29/90
Krško, dne 22. februarja 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Krško
Herman Kunej, dipl. inž. l. r.