Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1993 z dne 5. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1993 z dne 5. 3. 1993

Kazalo

571. Odlok o razglasitvi podružnične cerkve Sv. Kancijana v Verdencu za kulturni spomenik, stran 548.

Na podlagi 18. člena Zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81 in RS, št. 26/92) ter na podlagi 32. člena Statuta občine Ljubljana Vič-Rudnik (Uradni list SRS, št. 13/86 in RS, št. 28/91) je Skupščina občine Ljubljana Vič-Rudnik na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 17. 2. 1993 sprejela
ODLOK
o razglasitvi podružnične cerkve Sv. Kancijana v Vrzdencu za kulturni spomenik
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Z namenom, da se ohranijo zgodovinske, kulturne in estetske vrednote ter zagotovi nadaljnji obstoj, se podružnična cerkev Sv. Kancijana v Vrzdencu razglasi za kulturni spomenik z lastnostmi umetnostnega spomenika.
2. člen
Podružnična cerkev Sv. Kancijana sodi med najpomembnejše umetnostnozgodovinske objekte v Sloveniji. Glavna cerkvena ladja je zgrajena v romanskem stilu, kasneje dograjen prezbiterij v gotskem stilu in zvonik v XVII. stoletju. V notranjščini ima ohranjene najstarejše ikonografske in slikarske upodobitve iz 1. četrtine 14. stoletja. Cerkev je bogato opremljena s freskami, nastalimi med XV. in XVI. stoletjem.
Leži v zavetni legi ob potoku izven naselja. Okrog cerkve je pokopališče, obdano z zidom, ob katerem teče potok, kar je značilna lega Sv. Kancijana. Ob vhodu na pokopališče stoji stara lipa.
II. OBSEG SPOMENIKA
3. člen
Spomenik stoji na zemljišču katastrske občine Vrzdenec na parc. št. 1.
4. člen
Vplivno območje spomenika obsega širše vedutno območje severno in južno od cerkve in se ujema z gozdnim robom. Meja poteka po S robu 242 in 243, se v najsevernejši točki te parcele obrne proti J in teče po Z robu parcele 1750, 258, 256, prečka p. 1731/1 in teče po njenem Z robu do p. 215/2, se obrne proti Z in teče po J robu parcel 218/3, 216/3, 218/1, 217/1, se obrne proti S in teče po J robu parcele 1731 do p. 1666, teče po njenem V robu do p. št. 1749/1, jo prečka in se zaključi v SZ kotu p. 242.
5. člen
Imetniki oziroma imetniki pravice upravljanja s spomenikom in vplivnim območjem spomenika so po stanju v zemljiški knjigi na dan 18. 10. 1992 naslednji:
+------+-----------+-----------------+-------+------------------------------+
|Vložek|Parc. št. |Kultura     |Izmera |Imetnik oziroma imetnik    |
|   |      |         |    |pravice upravljanja      |
+------+-----------+-----------------+-------+------------------------------+
|28  |1     |cerkev s pok.  |-   |Rimokat. ž. v H.       |
+------+-----------+-----------------+-------+------------------------------+
|335  |242    |njiva      |831  |Stanovnik Milka, Vrhnika, C. |
|   |      |         |    |gradenj 3           |
+------+-----------+-----------------+-------+------------------------------+
|438  |243    |travnik     |3136  |Celarc Ema, Vodnikova 273 do |
|   |      |         |    |1/2 Celarc Majda, Lj.,    |
|   |      |         |    |Dražgoška 28 do 1/4 Celarc  |
|   |      |         |    |Miha, Lj. Dražgoška 28, do  |
|   |      |         |    |1/4              |
+------+-----------+-----------------+-------+------------------------------+
|475  |240    |pašnik      |518  |Ljubljanske mlekarne, Tolst. |
|   |      |         |    |63              |
+------+-----------+-----------------+-------+------------------------------+
|10  |253    |njiva      |    |Celarc Franc, Vrzdenec 37   |
+------+-----------+-----------------+-------+------------------------------+
|58  |248    |njiva      |2557  |Jereb Martin, Vrzdenec 34   |
+------+-----------+-----------------+-------+------------------------------+
|78  |249    |njiva      |1478  |Velkavrh Alojz, Vrzdenec 35  |
+------+-----------+-----------------+-------+------------------------------+
|279  |254    |njiva      |2403  |Železnik Bernarda, Vrzdenec  |
|   |      |         |    |50              |
+------+-----------+-----------------+-------+------------------------------+
|370  |256    |pušča-stavbišče |    |SLP občina Lj. V-R      |
+------+-----------+-----------------+-------+------------------------------+
|425  |2/1    |stavbišče, hiša |114  |Železnik Bernard, Vrzdenec 50 |
+------+-----------+-----------------+-------+------------------------------+
|   |      |dvorišče     |50   |Železnik Bernard, Vrzdenec 50 |
+------+-----------+-----------------+-------+------------------------------+
|429  |262    |njiva      |2229  |Železnik Angela, Vrzdenec 50 |
+------+-----------+-----------------+-------+------------------------------+
|413  |218/3   |njiva      |-   |Rus Janez, Vrzdenec 38    |
+------+-----------+-----------------+-------+------------------------------+
|412  |216/1   |njiva      |1378  |Železnik Bernard, Vrzdenec 50 |
+------+-----------+-----------------+-------+------------------------------+
|279  |216/2   |njiva      |1711  |Železnik Bernarda, Vrzdenec  |
|   |      |         |    |15              |
+------+-----------+-----------------+-------+------------------------------+
|24  |216/3   |njiva      |857  |Rus Jože, Ljubljana, Švarova |
|   |      |         |    |20              |
+------+-----------+-----------------+-------+------------------------------+
|417  |218/1   |njiva      |728  |Petrovčič Franc, Vrzdenec 49 |
+------+-----------+-----------------+-------+------------------------------+
|417  |217/1   |travnik     |1505  |Petrovčič Franc, Vrzdenec 49 |
+------+-----------+-----------------+-------+------------------------------+
|   |      |stavbišč. s hišo |66   |Petrovčič Franc, Vrzdenec 49 |
+------+-----------+-----------------+-------+------------------------------+
|   |1749/1-del |potok      |    |javno dobro          |
+------+-----------+-----------------+-------+------------------------------+
|   |1732-del  |pot       |    |javno dobro          |
+------+-----------+-----------------+-------+------------------------------+
6. člen
Lega spomenika z vplivnim območjem je označena na podrobnem katastrskem načrtu v merilu 1: 2880, je sestavni del odloka in na vpogled na sekretariatu za družbene dejavnosti občine Ljubljana Vič-Rudnik in Ljubljanskem regionalnem zavodu za varstvo naravne in kulturne dediščine.
III. VARSTVENI REŽIM
7. člen
Spomenik (zunanji in notranji del) varujemo v njegovi izvirni in neokrnjeni podobi vključno z vso poslikavo in originalno oltarno opremo. Vsi posegi se podrejajo spomeniški pričevalnosti. Za vse posega izdela Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine konzervatorske smernice in izda soglasje. Imetnik oziroma imetnik pravice upravljanja in strokovne in upravne službe so dolžni preprečiti vsak poseg, s katerim bi se utegnile spremeniti lastnosti spomenika.
8. člen
V vplivnem območju je dovoljena dosedanja kmetijska raba prostora in prepovedana vsaka gradnja, tudi za potrebe kmetijskega gospodarstva.
V soglasju z Ljubljanskim regionalnim zavodom za varstvo naravne in kulturne dediščine je možna komunalna in prometna ureditev.
IV. RAZVOJNE USMERITVE
9. člen
Spomeniku bomo zaradi njegovih kulturnih, zgodovinskih in estetskih vrednot zagotavljali njegov nadaljnji obstoj.
V. NADZOR
10. člen
Strokovne naloge v zvezi z varstvom spomenika opravlja Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine.
11. člen
Za nadzor nad izvajanjem določb tega odloka je pristojna Mestna uprava za inšpekcijske službe.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
12. člen
Z denarno kaznijo do 30.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem svoje dejavnosti, če izvaja posege na spomeniku brez predhodnega soglasja Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine (7., 8. člen).
Z denarno kaznijo do 5.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo do 5.000 tolarjev se kaznuje tudi posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Občinski upravni organ, pristojen za premoženjskopravne zadeve, poda po uveljavitvi odloka predlog za vpis zaznambe spomenika v zemljiško knjigo.
14. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-1/93
Ljubljana, dne 17. februarja 1993.
Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Vič-Rudnik
Bogdan Bradač l. r.

AAA Zlata odličnost