Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1993 z dne 5. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1993 z dne 5. 3. 1993

Kazalo

564. Odlok o proračunu občine Lendava za leto 1993, stran 540.

Na podlagi 3., 14. člena Zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 52/92) ter 265. člena Statuta občine Lendava (Uradni objave, št. 37/81 in 8/86) je Skupščina občine Lendava na sejah zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 19. 2. 1993 sprejela
ODLOK
o proračunu občine Lendava za leto 1993
1. člen
Prihodki za financiranje javne porabe v občini Lendava ter njihova razporeditev so zajeti v proračunu občine.
2. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za delo občinskih organov, za izvajanje nalog na področju družbenih dejavnosti, za izvajanje nalog na področju gospodarske infrastrukture, za intervencije v gospodarstvu ter za druge naloge občine v skladu z zakonom oziroma odlokom Skupščine občine.
3. člen
Skupni prihodki občinskega proračuna znašajo 653,000.000 SIT in se razporedijo za:
                                    SIT
– delo državnih organov                      161,850.000
– socialni transferji                        2,500.000
– plačila na področju družbenih dejavnosti             229,380.000
– plačila storitev ter subvencije in intervencije v gospodarstvu  85,680.000
– druge odhodke                           30,870.000
– odhodke investicijskega značaja                 129,600.000
– finančne tokove, oblikovanje rezerv in druge obveznosti      13,120.000
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del občinskega proračuna.
4. člen
Od prihodkov proračuna občine se izloči 0,25% v sredstva stalne rezerve občine Lendava, ki se uporabljajo v skladu z Zakonom o financiranju javne porabe.
5. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti.
6. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del tega odloka.
7. člen
Uporabniki morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z občinskim proračunom in ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegala za ta namen določena proračunska sredstva.
8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren izvršni svet.
9. člen
Izvršni svet lahko začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v posebnem delu občinskega proračuna razporejeni za posamezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.
O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora izvršni svet obvestiti skupščino občine in pri večjih posegih predlagati ustrezno spremembo občinskega proračuna.
10. člen
V okviru skupnega obsega proračunskih sredstev sme izvršni svet spreminjati namen in višino sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva. O odločitvah iz prejšnjega odstavka mora izvršni svet poročati skupščini občine.
11. člen
Prihodki Geodetske uprave od zaračunanih storitev za geodetska dela, se zbirajo na posebnem računu organa in se usmerjajo za modernizacijo upravnega organa.
12. člen
Izvršni svet skupščine občine med letom usklajuje postavke v bilanci prihodkov in odhodkov občinskega proračuna s porastom cen na drobno ter v skladu s politiko na področju javne porabe.
13. člen
Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabnikom razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik ali poslovodni organ uporabnika oziroma druga pooblaščena oseba kot odredbodajalec.
Poleg osebe iz prejšnjega odstavka je za zakonito uporabo sredstev odgovoren tudi vodja odseka za finance pri uporabniku.
14. člen
Sekretariat za gospodarstvo in družbene dejavnosti je zadolžen za spremljanje izvajanja občinskega proračuna. Če pri tem ugotovi, da sredstva niso uporabljena za namene, za katere so jim bila dodeljena, obvesti o tem izvršni svet in mu predlaga ustrezne ukrepe.
15. člen
Uporabniki so dolžni Odseku za proračun in finance predložiti predračune ali finančne načrte za leto 1993 do 31. 12. 1992 ter zaključne račune s poročilom za leto 1992 najpozneje do 15. marca 1993.
16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1993.
Št. 401-1/93
Lendava, dne 19. februarja 1993.
Predsednik
Skupščine občine Lendava
Ciril Pucko l. r.