Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1993 z dne 5. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1993 z dne 5. 3. 1993

Kazalo

566. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1993 v občini Litija, stran 545.

Na podlagi tretjega odstavka 40. člena Zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85), 2. člena Odredbe o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1993 (Uradni list RS, št. 63/92) in 65. člena Statuta občine Litija (Uradni list RS, št. 5/93) je Izvršni svet Skupščine občine Litija na 69. seji dne 25. 2. 1993 sprejel
ODREDBO
o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1993 v občini Litija
1. člen
Da se odkrijejo in preprečijo v tej odredbi navedene živalske kužne bolezni, morajo pooblaščene veterinarske organizacije: Veterinarski zavod ljubljanske regije p.o. Grosuplje, DE Litija (v nadaljnjem besedilu: veterinarski zavod), Obratna veterinarska ambulanta DO Jata Zalog, opraviti v letu 1993 ukrepe zaradi odkrivanja, preprečevanja in zatiranja kužnih bolezni.
Imetniki živali so dolžni izvajati ukrepe iz te odredbe.
2. člen
Veterinarski zavod in obratna veterinarska ambulanta mora pred vsakim začetkom izvajanja ukrepov iz te odredbe o tem pismeno obvestiti občinski upravni organ pristojen za veterinarsko inšpekcijo in o opravljenem delu poročati na predpisanih obrazcih.
3. člen
Preventivna cepljenja se morajo opraviti tolikokrat, kolikokrat je potrebno, da so živali stalno zaščitene.
4. člen
Veterinarski zavod in obratna veterinarska ambulanta, ki opravljajo preventivna cepljenja ali diagnostične preiskave morajo voditi evidenco o datumu cepljenja oziroma preiskave, imenu in bivališču imetnika živali, opisu živali, proizvajalcu, serijski in kontrolni številki cepiva ter o rezultatu cepljenja in preiskave.
5. člen
Veterinarski zavod in obratna veterinarska ambulanta morajo spremljati zdravstveno stanje živali po uporabi biološkega preparata in o tem obveščati upravni organ pristojen za veterinarsko inšpekcijo.
6. člen
Splošno preventivno cepljenje psov proti steklini in dehelmintizacija psov mora biti opravljena do 15. aprila 1993.
Zaščitno cepljenje mladih psov proti steklini se mora opraviti takoj, ko dopolnijo štiri mesece starosti.
Cepljenje psov opravi veterinarski zavod.
Stroške vakcinacije in dehelmintizacije psov plačajo imetniki psov sami.
Na okuženem in ogroženem območju je treba vakcinirati proti steklini živali, ki se gonijo na pašo.
Vakcinacijo opravi na stroške imetnika živali veterinarski zavod.
7. člen
Preventivno cepljenje kokoši, piščancev, brojlerjev in puranov proti atipični kokošji kugi se mora opraviti v:
– perutninskih obratih organizacij in podjetij,
– neposredni bližini le-teh.
Preventivno cepljenje iz prejšnjega odstavka se opravi z živo ali mrtvo vakcino po programu imunoprofilakse oziroma po programu imunoprofilakse prilagojenim epizootiološki situaciji atipične kokošje kuge v letu 1993. Vakcinacijo po tem členu opravi veterinarski zavod; v perutninskih obratih organizacij in podjetij, ki imajo organizirano lastno veterinarsko službo, pa obratna veterinarska ambulanta.
8. člen
Proti prašičji kugi je treba preventivno vakcinirati prašiče v gospodarstvih, ki imajo deset ali več plemenskih svinj oziroma najmanj 50 pitancev.
Proti prašičji kugi je treba vakcinirati prašiče imetnikov živali v neposredni okolici prašičerejske farme Ponoviče.
Cepljenje s sevom K lapiniziranega virusa opravi veterinarski zavod.
9. člen
Veterinarski zavod mora v letu 1993 enakomerno po trimesečjih tuberkulinizirati 50% vseh krav in brejih telic v občini po programu 9. splošne tuberkulinizacije in vse živali osnovne goveje črede KGZ Litija, obrat Grmače.
Tuberkulinizirati je treba vse plemenske merjasce v naravnem pripustu pri rejcih: Vozelj Ivanka, Ustje 65, Smrkolj Franc, Ribče 31, Medved Frančiška, Mamolj 4.
Tuberkulinizacijo plemenskih merjascev opravi veterinarski zavod. Veterinarski zavod mora tudi tuberkulinizirati vse kokoši v gospodarstvih, kjer se ugotovi kokošja tuberkuloza in na dvoriščih, ki neposredno mejijo na okuženo dvorišče.
10. člen
Na brucelozo je treba enkrat letno preiskati:
– krave v hlevih individualnih proizvajalcev na območju občine in krave osnovne goveje črede KGZ Litija, obrat Grmače z mlečno prstanastim preizkusom.
V primeru sumljive ali pozitivne reakcije je treba vzeti živalim kri na pregled:
– 20% plemenskih živali v osnovni goveji čredi KGZ Litija, obrat Grmače s serološkim pregledom krvi.
Vzorce mleka in krvi odvzame veterinarski zavod in opravi mlečno prstanasti preizkus. Laboratorijsko preiskavo krvi (SA test) opravi Veterinarska fakulteta Ljubljana.
11. člen
Veterinarski zavod mora opraviti vse preiskave v zvezi s 5. členom Pravilnika o ukrepih za preprečevanje, ugotavljanje in zatiranje mastitisa pri kravah ter o zdravstvenem nadzorstvu mleka (Uradni list SRS, št. 40/85) pri vseh proizvajalcih, ki oddajajo mleko v javno potrošnjo in pri proizvajalcu mleka KGZ Litija, obrat Grmače.
12. člen
Na govejo levkozo je treba pregledati 20% vseh plemenskih živali KGZ Litija, obrat Grmače. Vzorec krvi odvzame veterinarski zavod, preiskave seruma v agarskem gelu opravi Veterinarska fakulteta Ljubljana.
13. člen
Na kužno malokrvnost kopitarjev je treba preiskati plemenskega žrebca pri rejcu Zavrl Metodu, Velika Goba 2.
Vzorce krvi žrebca odvzame pred rednim pregledom in opravi serološki pregled z gelprecipitinskim testom
(coggins test) Veterinarska fakulteta na stroške imetnika živali.
Na kužno malokrvnost je treba preiskati vse kopitarje v okuženih hlevih.
14. člen
Na leptospirozo je treba enkrat letno pregledati 20% vseh še ne pregledanih plemenskih živali v osnovni goveji čredi KGZ Litija, obrat Grmače. Vzorec krvi odvzame veterinarski zavod, serološko preiskavo krvi opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
15. člen
Na hudo gnilobo čebelje zalege, nosemavost in pršičavost je treba pregledati in preiskati čebelje družine Vozelj Ladislava, Dragovšek 18 in Dremelj Ivana, Dragovšek 13. Navedene družine je treba tretirati proti varoozi z registriranimi zdravili po navodilu proizvajalca.
Vzorce mrtvic odvzame veterinarski zavod do 31. marca 1993, preiskave pa opravi Veterinarska fakulteta Ljubljana do 30. aprila 1993.
Preglede čebeljih družin na hudo gnilobo čebelje zalege opravi Veterinarska fakulteta spomladi ali jeseni (jesenski pregled velja do naslednjega pregleda).
16. člen
Veterinarski zavod mora opraviti preventivno cepljenje plemenskih živali – kuncev proti hemoragični bolezni kuncev na stroške imetnika živali.
17. člen
Veterinarski zavod mora opraviti preventivno cepljenje govedi proti bovini trihofitiji v večjih aglomeracijah živali na stroške imetnika živali.
18. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-10/93
Litija, dne 25. februarja 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Litija
Slavko Rokavec l. r.