Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1993 z dne 5. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1993 z dne 5. 3. 1993

Kazalo

555. Odlok o zavarovanju in začasnem urejanju grobišč in grobov vojnih in povojnih žrtev revolucije na območju občine Celje, stran 532.

Na podlagi 5. člena Ustavnega zakona za izvedbo Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91), 3. in 25. člena Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 12/85, 47/87 in 5/90, Uradni list RS, št. 10/91), 2. odstavka 1. člena in 32. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list RS, št. 26/90) in 4. člena Odloka o sestavi in pristojnostih zborov Skupščine občine Celje in izvolitvi funkcionarjev občinske skupščine (Uradni list RS, št. 19/90, 13/91, 14/92) je Skupščina občine Celje na skupni seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 19. februarja 1993 sprejela
ODLOK
o zavarovanju in začasnem urejanju grobišč in grobov vojnih in povojnih žrtev revolucije na območju občine Celje
1. člen
S tem odlokom se urejajo vprašanja zavarovanja in načini začasnega urejanja še neurejenih, a raziskanih ter vprašanja zavarovanja še neraziskanih in neugotovljenih grobišč in grobov vojnih in povojnih žrtev revolucije na območju občine Celje (v nadaljevanju: grobišča) do sprejetja sprememb in dopolnitev dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Celje in do sprejetja prostorskih izvedbenih aktov za njihovo urejanje.
2. člen
Grobišča, kakršna so najdena, so nedotakljiva in so v varstvu upravnih organov občine Celje.
Posmrtni ostanki žrtev praviloma ostanejo, kjer so. Zato niso dovoljeni nikakršni posegi, ki bi imeli namen spreminjati zatečeno stanje.
Dovoljeni so le posegi, katerih namen je nadaljnja raziskava in potrditev obstoja grobišč in sicer pod strokovnim vodstvom.
Pri individualnih grobovih, kjer je pokojnik znan, se izjemoma na izrecni predlog svojcev dovoli prekop posmrtnih ostankov in njihov prenos na območja urejenih pokopališč v skladu z veljavnimi predpisi s področja pokopališke in pogrebne dejavnosti.
3. člen
Združenja in posamezniki, ki se ukvarjajo z iskanjem in zaznamovanjem grobišč, morajo svojo dejavnost prijaviti Komisiji Vlade Republike Slovenije za razreševanje vprašanj, povezanih z namembnostjo in ureditvijo grobišč v Kočevskem Rogu in drugih grobišč vojnih in povojnih žrtev terorja v Sloveniji.
V primeru evidentiranja novih grobišč sporočijo združenja in posamezniki iz prejšnjega odstavka takšne podatke Komisiji za raziskavo povojnih množičnih pobojev, pravno dvomljivih procesov in drugih nepravilnosti Skupščine občine Celje, ki o tem sprotno seznanja za urejanje prostora pristojni občinski upravni organ.
4. člen
Raziskana in evidentirana grobišča, ki so zaščitena s tem odlokom, so označena na posebni karti v merilu 1: 2500, ki jo hrani in skrbi za stalno ažuriranje v skladu z 2. odstavkom prejšnjega člena za urejanje prostora pristojni občinski upravni organ in je sestavni del tega odloka.
5. člen
Do sprejetja sprememb in dopolnitev dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Celje in do sprejetja prostorskih izvedbenih aktov, s katerimi se dolgoročno opredelijo načini urejanja grobišč ter do sprejetja novega zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti in o urejanju pokopališč skrbi za krajinsko, komunalno in estetsko oblikovno ureditev raziskanih in evidentiranih grobišč za urejanje prostora pristojni upravni organ.
Urejanje grobišč se lahko izvaja le na način, kot je določen v projektu št. 194/92, ki ga je v juliju 1992 izdelal Razvojni center – Planiranje d. o. o. iz Celja. Zaznamovanje grobišč se smatra le kot začasno in kot sredstvo pomnjenja.
Ureditvena dela na grobiščih smejo opravljati strokovne organizacije in združenja na podlagi predhodne privolitve za urejanje prostora pristojnega občinskega upravnega organa.
6. člen
Smatra se, da so s tem odlokom in z upoštevanjem projekta iz 2. odstavka prejšnjega člena raziskana grobišča na naslednjih območjih:
– 0: Spominski park Teharje, ki zajema obstoječe odlagališče trdnih odpadkov in odpadne sadre Cinkarne Celje in pretežni zahodni del obstoječega komunalnega odlagališča v Bukovžlaku.
– 1: Bežigrad – Gaje – Čret
– 2: Mlinarjev Janez
– 3: Zgornja Hudinja – Nova vas
– 4: Košnica
– 5: Selce – razdelilna transformatorska postaja
– 6: Mestno pokopališče Mirna pot
– 7: Tumova ulica
– 8: Tudrež
– 9: Babno
– 10: Socka
– 11: Zgornje Selo
– 12: Trnovlje pri Socki
– 13: Čatrova hosta
– 14: Sončni park
– 15: Bezovica
– 16: Vojnik – pokopališče
– 17: Višnja vas
– 18: Šmarjeta – Hmezad
– 19: Medlog – Slovenijales
– 20: Medlog – Lipovškov travnik
– 21: Vojnik – hmeljišče
– 22: Vojnik – pod gozdom
– 23: Lindek – pod gradom
– 24: Bukovje
– 25: Rakova steza – pod Stražo
– 26: Rakova steza – Stražica
– 27: Kozjek
– 28: Mestni park
– 29: Na gričku – Petriček
Pregledna situacija raziskanih in evidentiranih grobišč in grobov iz prejšnjega odstavka se objavi sočasno s tem odlokom.
7. člen
Z denarno kaznijo od 5.000 do 25.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznik, kadar ravna v nasprotju z določbami 2. in 5. člena tega odloka. Za enak prekršek se z denarno kaznijo od 100.000 do 500.000 SIT kaznuje organizacija ali združenje, z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 SIT pa odgovorna osebna takšne organizacije ali združenja.
8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe občine Celje.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 30-1/84
Celje, dne 19. februarja 1993.
Predsednik
Skupščine občine Celje
Anton Rojec, dipl. jur. l. r.