Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1993 z dne 5. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1993 z dne 5. 3. 1993

Kazalo

498. Odlok o ustanovitvi in nalogah komisij in odborov Državnega zbora Republike Slovenije, stran 499.

Na podlagi 145. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije in 1. člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije dne 23. februarja 1993 sprejel
ODLOK
o ustanovitvi in nalogah komisij in odborov Državnega zbora Republike Slovenije
I. KOMISIJE
1. člen
Ustanovijo se:
– komisija za poslovnik;
– komisija za narodni skupnosti;
– komisija za peticije;
– komisija za lokalno samoupravo;
– komisija za žensko politiko;
– komisija za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb;
– komisija za spremljanje in nadzor lastninskega preoblikovanja družbene lastnine.
2. člen
Komisija za poslovnik Komisija:
– spremlja uresničevanje poslovnika Državnega zbora;
– obravnava pobude za spremembo poslovnika in daje predloge Državnemu zboru za njegove spremembe in dopolnitve;
– na zahtevo Državnega zbora daje mnenja k razlagi posameznih določb poslovnika;
– opravlja druge naloge v skladu s poslovnikom.
3. člen
Komisija za narodni skupnosti
Komisija obravnava vprašanja, ki se nanašajo na položaj in pravice italijanske in madžarske narodne skupnosti. V zvezi s tem komisija:
– obravnava zakone in druge akte ter problematiko, ki se nanaša na položaj in uresničevanje pravic teh skupnosti;
– obravnava vprašanja v zvezi z razvojem vzgoje in izobraževanja ter kulturno-prosvetne in gospodarske dejavnosti teh skupnosti;
– obravnava vprašanja v zvezi javnim obveščanjem in založništvom teh skupnosti;
– obravnava vprašanja razvoja stikov med italijansko oziroma madžarsko narodno skupnostjo in njunima matičnima narodoma;
– predlaga ukrepe za uresničevanje pravic obeh narodnih skupnosti.
4. člen
Komisija za peticije Komisija:.
– obravnava pritožbe in predloge državljanov, v katerih opozarjajo na določene probleme pri izvajanju zakonov in drugih aktov;
– obravnava pritožbe, ki se nanašajo na posamične zadeve, ukrepa pri pristojnih organih, da rešijo takšne zadeve po veljavnih predpisih;
– proučuje prošnje, pritožbe in druge pobude splošnega pomena, ki jih pošiljajo državljani Državnemu zboru in drugim organom ter ugotavlja vzroke zanje;
– obvešča pristojna delovna telesa Državnega zbora o pojavih, ki nastajajo pri uporabi zakonov in jim predlaga ustrezne ukrepe za učinkovito uresničevanje pravic, dolžnosti in pravnih interesov državljanov.
5. člen
Komisija za lokalno samoupravo Komisija:
– sodeluje pri pripravi predloga zakona o lokalni samoupravi;
– ocenjuje stanje in vprašanja delovanja občinskih skupščin do uveljavitve lokalne samouprave;
– obravnava zakone in druge akte ter problematiko, ki se nanaša na lokalno samoupravo;
– spremlja, svetuje in nudi pomoč pri uresničevanju novega sistema lokalne samouprave v praksi;
– sodeluje z ustreznimi organi in organizacijami doma in v tujini.
6. člen
Komisija za žensko politiko Komisija:
– obravnava zakone in druge akte ter problematiko, ki zadeva položaj žensk ter spremlja njihovo uresničevanje;
– spremlja, proučuje in obravnava vprašanja v zvezi s položajem, enakopravnim vključevanjem in uresničevanjem pravic žensk na vseh področjih družbenega življenja in dela;
– spremlja uresničevanje mednarodnih dokumentov, ki se neposredno nanašajo na položaj žensk in pogoje za ukinitev vseh oblik diskriminacije med spoloma;
– daje Državnemu zboru in delovnim telesom, posameznim ministrstvom in drugim organom in organizacijam predloge za vzpostavitev enakih možnosti žensk za vstopanje v področja dela, izobraževanja in politike.
7. člen
Komisija za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb Komisija:
– nadzira in ima vpogled v delo varnostno-informativne službe pri vladi in varnostnega organa v ministrstvu za obrambo, še posebej z vidika spoštovanja v ustavi in zakonu določenih pravic in svoboščin človeka in državljana; z vidika zakonitosti posebej skrbi za vprašanja utemeljenosti metod in sredstev, ki jih pri opravljanju svojih nalog in v okviru njihovih pristojnosti uporabljajo varnostno-informativna služba pri vladi, varnostni organ v ministrstvu za obrambo in kriminalistična služba v ministrstvu za notranje zadeve;
– v skladu s sklepom Državnega zbora opravlja nadzor nad zakonitostjo dela služb, ki še s podobnimi pooblastili ustanovijo pri drugih organih;
– obravnava predloge zakonov in drugih aktov, ki urejajo delovanje teh služb;
– poroča Državnemu zboru o nadzorstvu nad zakonitostjo dela služb in mu po potrebi predlaga, da sprejme ustrezna stališča ali ukrepe.
Komisija se mora sestati najmanj enkrat mesečno.
8. člen
Komisija za spremljanje in nadzor lastninskega preoblikovanja družbene lastnine Komisija:
– spremlja in nadzira izvajanje zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, izvedbenih zakonov ter drugih aktov s tega področja ter po potrebi predlaga ustrezne spremembe v sistemu;
– obravnava zakone in druge akte, ki se nanašajo na področje privatizacije;
– spremlja in nadzira izvajanje zakona o denacionalizaciji in zakona o zadrugah, izvedbenih aktov in drugih aktov s tega področja ter po potrebi predlaga ustrezne spremembe v sistemu;
– obravnava predloge, mnenja in stališča, predložena Državnemu zboru v zvezi z lastninskim preoblikovanjem podjetij in drugih pravnih oseb in o svojem mnenju obvešča predlagatelje oziroma predlaga Državnemu zboru ustrezne ukrepe s področja lastninskega preoblikovanja podjetij in drugih pravnih oseb;
– spremlja in nadzira delo Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, Sklada Republike Slovenije za razvoj, Slovenskega odškodninskega sklada, Pokojninskega sklada, Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, vzajemnih skladov, investicijskih družb in družb za upravljanje ter drugih skladov, katerih delovanje je vezano na lastninsko preoblikovanje podjetij ter drugih pravnih oseb,
– obravnava problematiko v konkretnih primerih lastninjenja ter lahko predlaga državnemu zboru preiskavo.
II. ODBORI
9. člen
Ustanovijo se:
– odbor za gospodarstvo;
– odbor za infrastrukturo in okolje;
– odbor za kmetijstvo in gozdarstvo;
– odbor za finance in kreditno-monetarno politiko;
– odbor za nadzor proračuna in drugih javnih financ;
– odbor za mednarodne odnose;
– odbor za notranje zadeve in pravosodje;
– odbor za obrambo;
– odbor za znanost, tehnologijo in razvoj;
– odbor za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko;
– odbor za kulturo, šolstvo in šport.
10. člen
Odbori iz prejšnjega člena v skladu s svojim delovnim področjem:
– kot matična delovna telesa sodelujejo v zakonodajnem postopku pri sprejemanju zakonov in drugih aktov, ki so jim dodeljeni v obravnavo;
– spremljajo stanje na svojem področju in v zvezi s tem predlagajo Državnemu zboru določitev politike;
– preverjajo učinkovitost uresničevanja sprejetih zakonov in drugih aktov;
– spremljajo izvajanje politike, ki jo je določil Državni zbor in skrbijo za oblikovanje, usklajevanje in uresničevanje te politike;
– ocenjujejo zakonodajno urejenost glede na procese v svetu;
– obravnavajo predloge, pobude in druga vprašanja, ki so jim dodeljena v obravnavo;
– obravnavajo mnenja, predloge in zahteve Državnega sveta in o njih zavzamejo stališča ter predlagajo odločitev Državnemu zboru v zvezi s temi predlogi, mnenji in zahtevami;
– kot usmerjevalna in nadzorna delovna telesa opravljajo tudi druge naloge s svojega delovnega področja.
11. člen
Odbor za gospodarstvo
Odbor obravnava zakone, druge akte in problematiko, ki se nanaša na:
– industrijo in gradbeništvo;
– ukrepe ekonomske in razvojne politike Republike Slovenije;
– ekonomske odnose s tujino, in sicer: zunanjetrgovinsko poslovanje, promet blaga in storitev s tujino in opravljanje gospodarske dejavnosti v tujini, vlaganje sredstev tujih oseb v domača podjetja in druge organizacije, dolgoročne proizvodne kooperacije in poslovno tehnično sodelovanje ter obmejno gospodarsko sodelovanje;
– trgovinsko dejavnost s prometom blaga in storitev na domačem trgu, sistem kontrole cen, kompenzacije, na blagovne rezerve in varstvo potrošnikov;
– malo gospodarstvo, obrt in druge oblike podjetništva ter turizem in gostinstvo.
12. člen
Odbor za infrastrukturo in okolje Odbor obravnava zakone, druge akte in problematiko, ki se nanaša na:
– področje energetike in rudarstva;
– železniški, cestni, pomorski in zračni promet;
– poštni in telekomunikacijski promet;
– telekomunikacijske zveze in sisteme;
– žičnice;
– prostorsko planiranje, urbanistično načrtovanje naselij in drugih posegov v prostor ter krajinsko načrtovanje;
– stanovanjsko in komunalno gospodarstvo;
– varstvo življenjskega in z njim povezanega naravnega okolja; varstvo naravnih dobrin in v njihovem okviru naravnih vrednot; varstvo in urejanje voda ter varstvo pred hrupom; vprašanja, povezana z jedrsko varnostjo in skladiščenjem radioaktivnih odpadkov.
13. člen
Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo Odbor obravnava zakone, druge akte in problematiko, ki se nanaša na:
– kmetijstvo, gozdarstvo, veterinarstvo, lovstvo in ribištvo ter živilsko industrijo;
– rabo in varstvo kmetijskih zemljišč in gozdnih površin;
– zaščita in kontrola kmetijskega reprodukcijskega materiala in kmetijskih proizvodov;
– politiko in sistem cen ter intervencije na trgu osnovnih kmetijskih proizvodov;
– varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi in živali pred kužnimi boleznimi.
14. člen
Odbor za finance in kreditno-monetarno politiko Odbor obravnava zakone, druge akte in problematiko, ki se nanaša na:
– državni proračun in sistem javnih financ;
– sistem in politiko davkov in prispevkov ter organizacijo davčnih služb in službe družbenega knjigovodstva ter druge javne prihodke, takse, javno porabo in javni dolg;
– carinski sistem;
– zavarovalništvo;
– denarno-kreditni in devizni sistem;
– tekoče proučevanje problematike izvajanja kreditno-monetarne politike, pri čemer sodeluje s predstavniki Banke Slovenije v skladu z nalogami, ki izhajajo iz zakona o Banki Slovenije.
15. člen
Odbor za nadzor proračuna in drugih javnih financ Odbor:
– nadzoruje izvajanje proračunskega financiranja;
– spremlja izvajanje državnega proračuna in proračunov lokalnih skupnosti, ki prejemajo finančna sredstva za izravnavo iz državnega proračuna (ter finančni načrt Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in finančni načrt Zavoda za zdravstveno varstvo) z vidika: namenskosti porabe; racionalnosti porabe; pravilnosti izkazovanja prihodkov in odhodkov;
– proučuje in nadzoruje izvajanje finančnih načrtov in zaključnih računov skladov, ustanovljenih z zakoni (Odškodninski sklad, Sklad za razvoj, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov itd.) ter finančnih načrtov in zaključnih računov javnih podjetij in zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija.
16. člen
Odbor za mednarodne odnose Odbor:
– obravnava zakone, druge akte in problematiko, ki se nanaša na zunanje zadeve, zlasti na ratificiranje mednarodnih pogodb, pri čemer mora glede na vsebino mednarodnih pogodb pridobiti mnenje pristojnega odbora;
– izvaja naloge, ki neposredno izhajajo iz zakona o zunanjih zadevah, in sicer: po določitvi predlogov vlade opravi razgovor s kandidati za vodje diplomatskih misij Republike Slovenije v tujini in odloča o soglasju k posameznemu predlogu; daje mnenje k predlogu ministra za zunanje zadeve za odprtje ali zaprtje navedenih misij; daje soglasje k predlogom za imenovanje pooblaščenih predstavnikov Republike Slovenije izmed oseb, ki živijo stalno ali začasno v tujini;
– obravnava problematiko, ki zadeva bilateralno in multilateralno parlamentarno sodelovanje;
– spremlja in obravnava ter daje pobude v zvezi s problematiko meje Republike Slovenije;
– zavzema in posreduje stališča o zadevah, ki so na dnevnem redu mednarodnih parlamentarnih teles, institucij in organizacij, če je o tem pravočasno obveščen, ter opozarja predsednika Državnega zbora in predsednike delovnih teles na posamezna vprašanja;
– pripravi predloge za sestavo delegacij Državnega zbora, ki sodelujejo v bilateralnem in multilateralnem parlamentarnem sodelovanju;
– vabi člane delegacij Državnega zbora na svoje seje, da poročajo o svojem delu ter jo seznanjajo s konkretnimi vprašanji sodelovanja;
– spremlja in obravnava problematiko slovenske manjšine v Italiji, Avstriji in na Madžarskem in problematiko, ki se nanaša na pripadnike slovenskega naroda v tujini.
17. člen
Odbor za notranje zadeve in pravosodje Odbor obravnava zakone, druge akte in problematiko, ki se nanaša na:
– državljanstvo in državljanska stanja, prehajanje čez državno mejo, gibanje in prebivanje tujcev, potne listine, orožje in strelivo, prevoz eksplozivnih in drugih nevarnih snovi, združevanje občanov in zborovanja ter na druga vprašanja s področja notranjih zadev;
– sodišča in druge pravosodne organe, javna tožilstva, izvrševanje kazenskih sankcij, odvetništvo, notariat, organe za postopek o prekrških;
– kazensko in civilno zakonodajo ter postopke; upravne ter druge postopke;
– sistem organizacije in delovanja upravnih organov in druga vprašanja, povezana z upravnimi organi in njihovimi službami;
– druga področja državne ureditve in političnega sistema in sicer: meje Republike Slovenije, grb, zastava, volilni sistem, referendum, državni prazniki, državna priznanja in odlikovanja; javno obveščanje; razlastitev in druge prisilne posege v pravice glede nepremičnin.
18. člen
Odbor za obrambo
Odbor obravnava zakone, druge akte in problematiko, ki se nanaša na:
– obrambo, vojaške dolžnosti in druge zadeve s področja obrambe;
– zaščito in reševanje v primeru naravnih, radioloških, tehnoloških in drugih nesreč;
– požarno varstvo.
19. člen
Odbor za znanost, tehnologijo in razvoj Odbor obravnava zakone, druge akte in problematiko, ki se nanaša na:
– znanost in raziskovalno dejavnost;
– strategijo nacionalnega in regionalnega razvoja ter hitrejšega razvoja demografsko ogroženih območij;
– tehnološki razvoj ter prenos naprednih in visokih tehnologij;
– razvoj inovacijske infrastrukture in oblikovanje raziskovalno-razvojnega kadra;
– standarde in merske enote ter na varstvo industrijske lastnine;
– informatiko, osebne in druge podatke, sistem zbiranja in obdelave ter objavljanje statističnih in drugih podatkov.
20. člen
Odbor za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko Odbor obravnava zakone, druge akte in problematiko, ki se nanaša na:
– zdravstveno dejavnost, zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje; na varstvo prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi; zdravstveno neoporečnost živil in predmetov splošne rabe; varstvo pred ionizirajočimi sevanji; pogoje za jemanje in presajanje delov človeškega telesa in druga vprašanja s področja zdravstva;
– delovna razmerja; plače; pokojninsko in invalidsko zavarovanje; zaposlovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti; varstvo pri delu in štipendijsko politiko;
– družinska razmerja, družbeno zaščito invalidov, otrok, mladine in družine; socialno varstvo; usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju; varstvo oseb, ki niso zmožne skrbeti zase; varstvo borcev NOV in drugih vojn; varstvo vojaških invalidov in civilnih invalidov vojne.
21. člen
Odbor za kulturo, šolstvo in šport Odbor obravnava zakone, druge akte in problematiko, ki se nanaša na:
– področje kulture in varstva kulturne dediščine; nacionalno razvojno politiko posameznih zvrsti kulture in problematiko arhivskega gradiva ter druge zadeve s področja kulture;
– šolstvo, in sicer: predšolsko vzgojo, osnovno, srednje in višješolsko izobraževanje, visoko šolstvo in univerzo;
– šport in športno vzgojo.
22. člen
Ta odlok začne veljati, ko ga sprejme Državni zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28
Ljubljana, dne 23. februarja 1993.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.