Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1993 z dne 5. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1993 z dne 5. 3. 1993

Kazalo

569. Odredba o spremembah Odredbe o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede in dovoljenja v občini Ljubljana Center, stran 547.

Na podlagi 28. člena in drugega odstavka 29. člena Zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85), VI. točke Odloka o pristojbinah za zdravstvena spričevala in potrdila ter o kriterijih in merilih za določitev pristojbin za veterinarsko sanitarne preglede in dovoljenja (Uradni list SRS, št. 43/85) ter 54. člena Statuta občine Ljubljana Center (Uradni list RS, št. 35/92) je Izvršni svet Skupščine občine Ljubljana Center na 136. seji dne 16. 2. 1993 sprejel
ODREDBO
o spremembah Odredbe o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede in dovoljenja v občini Ljubljana Center
1. člen
V 1. členu Odredbe o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede in dovoljenja v občini Ljubljana Center (Uradni list SRS, št. 27/87, 37/87, 5/88, 24/88, 37/88, 8/89 in 14/89 ter Uradni list RS, št. 5/91, 7/91, 12/91, 23/91-I in 32/91-I) se spremenijo pristojbine:
   a) za kamione, vagonske in letalske pošiljke kopitarjev, parkljarjev  SIT
in žive perutnine do 10 ton                      1.350,00
  – za vsako nadaljnjo tono                      135,00
  b) za kosovne pošiljke:
  – kopitarjev in odraslih govedi od komada              170,00
  – telet od komada                          95,30
  – prašičev in drobnice od komada                   60,20
  – žive perutnine od vsakih začetnih 50 kom              30,00
  – za vsako čebeljo družino                      30,00
  – za ostale neimenovane živali po režijski uri          1.350,00
  c) za meso kopitarjev in parkljarjev od kg              0,60
  – za mesne izdelke, razen konzerv od kg                0,60
  – divjačina od kg                           0,60
  – perutninsko meso od kg                       0,60
  – drobovine od kg                           0,60
  – ribe, raki, polži od kg                       0,60
  – mast od kg                             0,60
  – mleko od litra                           0,15
  – mlečni izdelki od kg                        0,60
  – jajca cela od komada                        0,15
  – jajčni izdelki od kg                        0,60
  – ostale neimenovane živalske proizvode, surovine in odpadke     0,30
  V drugem odstavku 1. člena se številka 1.200,00 nadomesti s
številko                               1.350,00.
2. člen
V 2. členu odredbe se spremenijo pristojbine:
   a) za veterinarsko-sanitarne preglede klavnih živali in mesa:     SIT
  – za govedo in kopitarje od kom                   240,00
  – za teleta od kom                         140,00
  – za prašiče od kom 1                        70,00
  – za prašiče – pregled v posebnih pogojih (TBC, izločeni, sumljivi)
od kom                                 415,00
  – za pujske do 50 kg od kom                     130,00
  – za drobnico od kom                        130,00
  – za perutnino od kom                        110,00
  b) v tej točki se številka 37,00 nadomesti s številko 46,00.
  c) za veterinarsko-sanitarne preglede rib v ribogojnicah
  – od vsake začete ure                       1.350,00
  d) za veterinarsko-sanitarne preglede divjačine pred
skladiščenjem in zamrzovanjem:
  – za jelenjad, srnjad, muflone, gamse od kom            175,00
  – za divje prašiče s trihonoskopskim pregledom od kom        230,00
  – za medvede s trihonoskopskim pregledom od kom           350,00
  – za zajce od kom                          40,00
  – za divjo perjad od kom                       25,00
   Ne glede na določene pristojbine za veterinarsko-sanitarne preglede
divjačine pred skladiščenjem in zamrzovanjem v točki 2.d) člena Odredbe o
pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede in dovoljenja v občini
Ljubljana Center lahko plačujejo uporabniki skladišča divjačine v Mercator –
Mesni industriji Ljubljana, Mesarska 6, pristojbine za veterinarsko-sanitarne
preglede in dovoljenja, na podlagi vrednosti režijske ure veterinarja po
številu opravljenih ur na podlagi dogovora o plačevanju stroškov za
veterinarsko-sanitarne preglede, sklenjenega med Veterinarskim zavodom
ljubljanske regije in uporabniki tega skladišča.
  e) za veterinarsko-sanitarne preglede divjačine, živil živalskega
izvora v gostinskih obratih, tržnicah, pakirnicah in hladilnicah:
  – za vsako začeto uro porabljenega časa              1.350,00
3. člen
V 3. členu odredbe se številka 328 nadomesti z 370 in številka 92 s številko 105 SIT.
4. člen
K navedenim pristojbinam iz prejšnjih členov se prištejejo še 15% kot prispevek za zdravstveno varstvo živali.
5. člen
Z uveljavitvijo te odredbe preneha veljati Sklep o povečanju pristojbin za veterinarsko-sanitarne preglede in dovoljenja v občini Ljubljana Center (Uradni list RS, št. 45/92).
6. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-4/89
Ljubljana, dne 16. februarja 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine
Ljubljana Center
Branko Cvelbar l. r.