Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1993 z dne 25. 2. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1993 z dne 25. 2. 1993, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

436. Odlok o predčasnem odpustu vojakov z doslužitve vojaškega roka

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

437. Sklep o oprostitvi obveznosti plačevanja cestnine za vozila, ki prevažajo humanitarno pomoč in vozila UNPROFOR
489. Sklep o vplačilu dela sredstev solidarnosti na račun sredstev solidarnosti Republike Slovenije

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

438. Odredba o videzu atestnega znaka za naprave in opremo informacijske tehnologije in električnih pisarniških strojev
439. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o razpisu za vpis in o izvedbi vpisa v usmerjenem izobraževanju
440. Poročilo o višini in mesečni stopnji rasti povprečnega mesečnega bruto osebnega dohodka na zaposlenega delavca v Republiki Sloveniji in v gospodarstvu Republike Slovenije decembra 1992 in višini neto osebnega dohodka na zaposlenega delavca v obdobju oktober-december 1992
441. Povprečni indeks rasti povprečnih bruto plač v Republiki Sloveniji v obdobju oktober-december 1992
490. Odredba o valorizaciji zneskov za odmero dohodnine za leto 1992
491. Povprečna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plače v Republiki Sloveniji
492. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o plačevanju z gotovino in blagajniškem maksimumu

BANKA SLOVENIJE

442. Sklep o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke
443. Sklep o spremembi sklepa o omejitvi zadolževanja v tujini
444. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o pogojih, pod katerimi se smejo tuja plačilna sredstva tujih pravnih in fizičnih oseb sprejemati v depozit
445. Sklep o spremembi sklepa o izdaji dvodelnega prenosljivega blagajniškega zapisa Banke Slovenije

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

446. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. decembra 1992
447. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
448. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
449. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
450. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
451. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
452. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
453. Sklep o valorizacijskih količnikih za preračun plač iz prejšnjih let na raven plač iz leta 1992
454. Sklep o uskladitvi pokojnin, uveljavljenih v letu 1993
455. Aneks k splošni kolektivni pogodbi za gospodarstvo

OBČINE

Brežice

460. Spremembe statuta sveta posavskih občin
461. Sklep o oblikovanju cen

Grosuplje

462. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1993 na območju občine Grosuplje
463. Odredba o pristojbinah za veterinarsko sanitarne preglede in dovoljenja v občini Grosuplje
464. Odredba o tarifah za plačevanje dela stroškov veterinarsko-higienske službe v občini Grosuplje

Idrija

465. Odlok o razglasitvi krajinskega parka Zgornja Idrijca

Kočevje

466. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1993 v občini Kočevje

Litija

467. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju "Tlaka"
468. Odredba o spremembi odredbe o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede in za dovoljenja za promet z mlekom in mlečnimi izdelki v občini Litija
469. Odredba o spremembi odredbe o pristojbinah za kritje dela stroškov veterinarsko-higienske službe v občini Litija
470. Sklep o javni razgrnitvi osnutka dopolnitev sprememb zazidalnega načrta Kresnice

Ljubljana

456. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi najvišjih cen
457. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi najvišjih cen
458. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi najvišjih cen
459. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi najvišjih cen

Ljubljana Moste-Polje

471. Odredba o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede in dovoljenja v občini Ljubljana Moste-Polje
472. Odredba o izvajanju prekinitvenih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1993 v občini Ljubljana Moste-Polje

Ptuj

473. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za sofinanciranje programa izgradnje komunalnih in drugih objektov ter dejavnosti na območju Krajevne skupnosti Podlehnik

Ribnica

474. Odredba o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede in dovoljenja v občini Ribnica
475. Odredba o pristojbinah za kritje stroškov veterinarsko-higienske službe v občini Ribnica

Sevnica

476. Odlok o uvedbi postopka za melioracijo kmetijskih zemljišč iz projekta agromelioracij Sevnica 1/92
477. Sklep o soglasju k statutu javnega zavoda Lekarna Sevnica p.o., Sevnica
478. Sklep o soglasju k uvedbi 40-urnega delovnega tedna v javnem zavodu Lekarna Sevnica p.o., Sevnica
479. Sklep o soglasju k uvedbi 40-urnega delovnega tedna v javnih zavodih

Slovenske Konjice

480. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu 6. 12. 1992 za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Vešenik - Brdo
481. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu 20. 12. 1992 za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Loče
482. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu 6. 12. 1992 za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Konjiška vas

Šentjur pri Celju

484. Odredba o preventivnih cepljenjih in diagnostičnih ter drugih preiskavah za preprečevanje in zatiranje kužnih bolezni v letu 1993 na območju občine Šentjur

Tržič

485. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč na območju občine Tržič za leto 1993
486. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1993

Vitanje

483. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu 6.12.1992 za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Vitanje

Vrhnika

487. Odlok o ureditvenem načrtu pokopališča v Borovnici
488. Odlok o spremembi poteka Kolodvorske ulice in o imenovanju nove ulice z nazivom Pod Hruševco v naselju Vrhnika