Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

581. Zakon o spremembi zakona o obrestni meri zamudnih obresti
582. Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
583. Zakon o računanju časa
584. Zakon o spremembi zakona o plačevanju določenih upravnih taks
585. Zakon o začasni ureditvi izdajanja dovoljenj za ustanavljanje zavarovalnih družb
586. Zakon o uporabi sredstev solidarnosti za odpravo posledic suše v letu 1992
587. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
588. Zakon o zunanjetrgovinskem poslovanju
589. Zakon o reprezentativnosti sindikatov
590. Zakon o načinu obračunavanja in izplačevanja plač

Predsedstvo Republike Slovenije

591. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kanadi
592. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Danski
593. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

594. Uredba o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij
595. Uredba o poravnavanju zamudnih obresti za nepravočasno plačane prispevke in davke

Sklepi

596. Sklep o ukinitvi vizumov za državljane Republike Singapur
597. Sklep o zaprtju Generalnega konzulata Republike Slovenije v Ženevi
598. Sklep o preoblikovanju Urbanističnega inštituta Republike Slovenije v javni raziskovalni zavod

Drugi akti

599. Poslovnik Vlade Republike Slovenije

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

600. Odredba o načinu spreminjanja nominacije in o izplačevanju zakladnih menic
601. Koeficient rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 1993

USTAVNO SODIŠČE

602. Odločba o delni odpravi 2. člena odloka Skupščine občine Murska Sobota o sprejetju sprememb zazidalnega načrta Obrtno-skladiščne cone ob Markišavski cesti v Murski Soboti za območje med Lendavsko in Noršinsko ulico ter Puconskim potokom
603. Odločba o razveljavitvi nekaterih določb Zakona o denacionalizaciji in ugotovitvi, da 14. člen ni v neskladju z ustavo

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

604. Sklep o spremembi tarife o odvetniških storitvah

OBČINE

Brežice

606. Odredba o preventivnih cepljenjih in diagnostičnih ter drugih preiskavah v letu 1993 na območju občine Brežice
607. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddaji službenih stanovanj v najem
608. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks

Grosuplje

609. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju KS Muljava

Laško

610. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Laško

Lendava

611. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Odranci

Ljubljana

605. Sklep o revalorizaciji višine sredstev za nadomestitev oddanih kapacitet virov in primarnega vodovoda in kanalizacijskega omrežja na območju ljubljanskih občin

Ljubljana Moste-Polje

612. Odredba o plačevanju dela stroškov veterinarsko higienske službe v občini Ljubljana Moste-Polje

Radovljica

613. Odlok o spremembi odloka o organizaciji in delu občinske skupščine
614. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1993
615. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1993 na območju občine Radovljica

Slovenska Bistrica

616. Odredba o ukrepih za preprečevanje in zatiranje kužnih bolezni v občini Slovenska Bistrica za leto 1993
617. Odredba o pristojbinah za obvezne veterinarsko sanitarne preglede in dovoljenja v občini Slovenska Bistrica
618. Odredba o plačevanju pristojbin za veterinarsko higiensko službo na območju občine Slovenska Bistrica
619. Odredba o določitvi višine prispevka za zagotavljanje sredstev za kritje stroškov pri vzdrževanju skupnih objektov in naprav na posameznih melioracijskih območjih občine Slovenska Bistrica za leto 1993

Šentjur pri Celju

620. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Šentjur pri Celju za leto 1992

Šmarje pri Jelšah

621. Odlok o preimenovanju, preoštevilčbi in spremembi območij naselij Stojno selo in Strmec pri Rogatcu

Trebnje

622. Sklep o javni razgrnitvi osnutka programske zasnove obrtno podjetniške cone Šentrupert kot dopolnitve prostorskega dela dolgoročnega in družbenega plana občine Trebnje za obdobje 1986-90-2000 in o javni razgrnitvi osnutka odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje urejanja obrtno podjetniške cone Šentrupert

Tržič

623. Odlok o spremembah odloka o poslovnem času v občini Tržič

Žalec

624. Odlok o ustanovitvi stanovanjskega sklada v občini Žalec
625. Odlok o podelitvi koncesije
626. Odlok o graditvi in vzdrževanju zaklonišč v občini Žalec
627. Sklep o soglasju k sklepu o ustanovitvi Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

10. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Etiopijo
11. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Ciper
12. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in državo Katar
13. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Belizejem
14. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Federativno republiko Brazilijo
15. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kanado
16. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Kazahstan
17. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kraljevino Marokom
18. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Mehike o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
19. Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike (Fulbrightov program izmenjave)

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne Republike Nemčije o finančni pomoči za ustvarjanje eksistence in poklicnem vključevanju kvalificiranih delavcev Republike Slovenije

Popravki

1. Popravek odloka Vlade RS o postavitvi častnega konzula RS v Valletti
2. Popravek akta o notifikaciji nasledstva glede konvencij OZN in konvencij sprejetih v Mednarodni organizaciji za atomsko energijo
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti