Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993

Kazalo

626. Odlok o graditvi in vzdrževanju zaklonišč v občini Žalec, stran 614.

Skupščina občine Žalec je na podlagi Zakona o obrambi in zaščiti (Uradni list RS, št. 15/91) na podlagi Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 33/92) ter na podlagi 141. člena Statuta občine Žalec (Uradni list SRS, št. 46/86 in 40/87 ter Uradni list RS, št. 5/91-I) na skupnem zasedanju družbenopolitičnega zbora, zbora krajevnih skupnosti in zbora združenega dela dne 25. 2. 1993 sprejela
ODLOK
o graditvi in vzdrževanju zaklonišč v občini Žalec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja graditev zaklonišč in drugih zaščitnih objektov ter upravljanje, vzdrževanje, uporaba in nadzor nad zaklonišči.
2. člen
Za zaščito pred vojnimi dejstvovanji in njihovimi posledicami se občani občine Žalec zaklanjajo v zaklonišča, zaklonilnike in druge zaščitne objekte.
3. člen
Glede na odpornost in uporabo razlikujemo zaklonišča osnovne zaščite, zaklonišča dopolnilne zaščite, zaklonilnike in druge zaščitne objekte.
4. člen
Javno zaklonišče je tisto, ki je zgrajeno na območju, kjer se zbira večje število ljudi. Uporabljajo ga vsi ljudje, ki se v trenutku nevarnosti nahajajo blizu zaklonišča.
II. GRADNJA ZAKLONIŠČ
5. člen
Na območju mesta Žalec se v miru gradijo zaklonišča osnovne zaščite.
Območje na katerem je obvezna gradnja zaklonišč obsega mesto Žalec; do magistralne ceste Ljubljana -Celje.
Sestavni del odloka je pregledna karta območja, na katerem je obvezna gradnja zaklonišč v mestu Žalec.
Zaklonišča osnovne zaščite morajo biti grajena tako, da vzdržijo l00 KPa nadtlaka, zaklonišča dopolnilne zaščite pa 50 KPa nadtlaka zračnega udarnega vala.
6. člen
Zaklonišča osnovne zaščite se morajo graditi v novih objektih namenjenih za šole, vrtce, zdravstvene zavode, centre zvez, energetskih objektih, kjer se bodo v vojni opravljale dejavnosti posebnega pomena za obrambo in zaščito.
7. člen
V vseh ostalih novograjenih objektih v območju navedenih v 5. členu, v katerih bodo bivali ljudje brez zaklonišč, je potrebno obvezno pojačati ploščo nad kletjo, da zadrži rušenje objekta vanjo. Izvedba ojačitve navedene plošče mora ustrezati zahtevam iz 4. člena Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 33/92).
8. člen
Investitorji morajo zagotoviti, da se zaklonišča praviloma gradijo v sklopu objekta, tako da je možna njihova dvonamenska raba, ne sme pa se zmanjšati njihova zaščitna funkcija.
9. člen
Zaklonišča gradijo investitorji s svojimi sredstvi in v skladu s predpisanimi tehničnimi normativi.
III. VZDRŽEVANJE ZAKLONIŠČ
10. člen
Zaklonišča v stanovanjskih, poslovnih in drugih stavbah upravljajo, vzdržujejo in skrbijo za njihovo smotrno uporabo lastniki, imetniki pravice uporabe oziroma upravljala teh stavb.
11. člen
Zaklonišča morajo biti redno vzdrževana. Za vsako zaklonišče je potrebno voditi knjigo vzdrževanja. V njej morajo biti vpisani podatki o izvršenih pregledih in tehničnih pregledih ter ukrepih podvzetih pri odpravi pomanjkljivosti.
12. člen
Zaradi uporabnosti in funkcionalnosti zaklonišča se enkrat letno opravi tehnična kontrola.
Tehnični pregled obsega pregled konstrukcije sredstev za zapiranje odprtin, opreme, sistem za zračenje in elektroenergetskih instalacij.
Pomanjkljivosti, ki so ugotovljene pri tehnični kontroli se morajo opraviti v 30 dneh.
13. člen
Tehnično kontrolo zaklonišč in preizkuse o delovanju varnostnih ter zaščitnih naprav v zakloniščih opravljajo zavodi in organizacije, ki so zato pooblaščene.
IV. NADZOR NAD ZAKLONIŠČI
14. člen
Nadzor nad projektiranjem, gradnjo, vzdrževanjem in uporabo zaklonišč izvajajo inšpekcijske službe, pristojne za območje občine Žalec in Republiški inšpektorat za obrambo.
V. PREHODNE DOLOČBE
15. člen
Do sprejetja tehničnih normativov za zaklonišča, zaklonilnike in druge zaščitne objekte se smiselno uporabljata Pravilnik o tehničnih normativih za zaklonišča (Uradni list SFRJ, št. 55/83) in Pravilnik o tehničnih normativih za izgradnjo zaklonilnikov (Uradni list SFRJ, št. 31/75).
16. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok preneha veljati Odlok o zakloniščih občine Žalec (Uradni list SRS, št. 36/83) in Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zakloniščih (Uradni list RS, št. 15/90).
17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 853/3-92
Žalec, dne 25. februarja 1993.
Predsednik
Skupščine občine Žalec
Milan Dobnik, prof. l. r.

AAA Zlata odličnost