Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993

Kazalo

624. Odlok o ustanovitvi stanovanjskega sklada v občini Žalec, stran 610.

Na podlagi 99. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91), 10. člena Odloka o občinskih upravnih organih (Uradni list RS, št. 22/90) in 141. člena Statuta občine Žalec (Uradni list SRS, št. 46/86, 40/87 in Uradni list RS, št. 5/91-I) je Skupščina občine Žalec na skupnem zasedanju družbenopolitičnega zbora, zbora krajevnih skupnosti in zbora združenega dela dne 25. februarja 1993 sprejela
ODLOK
o ustanovitvi stanovanjskega sklada v občini Žalec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za financiranje občinskega stanovanjskega programa oziroma spodbujanje stanovanjske gradnje, prenove in vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš se ustanovi Stanovanjski sklad v občini Žalec (v nadaljevanju: sklad).
2. člen
Sklad je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, določenimi z zakonom, tem odlokom in statutom sklada.
Sklad posluje v svojem imenu in za svoj račun.
Za svoje obveznosti odgovarja sklad s celotnim premoženjem.
II. IME IN SEDEŽ SKLADA
3. člen
Ime sklada je: Stanovanjski sklad občine Žalec.
Sedež sklada je: Žalec, Savinjske čete 5
Sklad zastopa in njegovo poslovanje vodi predsednik upravnega odbora sklada. Pooblastila za zastopanje se podrobneje določijo v statutu sklada. V mejah svoje pristojnosti lahko predsednik upravnega odbora sklada pooblasti drugo osebo za zastopanje sklada.
Sklad upravlja upravni odbor.
III. SREDSTVA SKLADA
4. člen
Sredstva za poslovanje sklada se zagotavljajo:
– iz občinskega proračuna
– iz dela sredstev, ustvarjenih s prodajo družbenih stanovanj v lasti občine Žalec
– z namenskimi dotacijami domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb
– iz najemnin neprofitnih stanovanj last
– iz prihodkov, ustvarjenih z lastnim poslovanjem
– z nakupom in prodajo vrednostnih papirjev. Sredstva se zbirajo na žiro račun Sklada.
IV. DEJAVNOST SKLADA
5. člen
Sklad opravlja naslednje naloge:
– financira nakup, graditev stanovanj, obnovo mestnega jedra in vaških jeder ter starih stanovanjskih hiš v občini Žalec v skladu s sprejetim občinskim stanovanjskim programom
– upravlja z denarnimi sredstvi sklada, skladno s finančnim načrtom
– najema posojila
– v skladu s pravilnikom, ki ga sprejme sklad, daje posojila za urejanje in pridobivanje stanovanj, gradnjo stanovanj in pomoč pri odplačevanju posojil
– lahko usmerja del lastnih sredstev v nakup dolgoročnih vrednostnih papirjev, pri čemer izbira vrednostne papirje glede vrednosti in donosnosti naložb
– občinski skupščini in izvršnemu svetu daje pobude in predloge za urejanje stanovanjske politike v občini
– daje pomoč neprofitnim stanovanjskim organizacijam.
6. člen
Podrobnejše kriterije za pridobitev in namene porabe sredstev določi sklad s posebnim pravilnikom.
Uporabniki sredstev sklada so lahko fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje, določene s pravilnikom.
V. ORGANI SKLADA
7. člen
Organi sklada so:
1. upravni odbor sklada
2. nadzorni odbor
8. člen
Sklad upravlja upravni odbor.
Upravni odbor ima predsednika in štiri člane, ki jih imenuje Skupščina občine Žalec za dobo štirih let izmed strokovnjakov, ki ne morejo biti posredno ali neposredno povezani z uporabniki sredstev sklada po 5. členu tega odloka.
9. člen
Upravni odbor je najvišji organ upravljanja sklada in odloča na svojih sejah o vseh bistvenih vprašanjih poslovanja in delovanja sklada. Pristojnost in način dela upravnega odbora ureja statut sklada.
10. člen
Sklad ima nadzorni odbor, ki šteje tri člane.
Nadzorni odbor imenuje Skupščina občine Žalec za dobo štirih let.
Nadzorni odbor nadzira zakonitost dela in finančnega poslovanja sklada samostojno ali s pomočjo drugih ustreznih institucij.
Nadzorni odbor najmanj enkrat letno poroča Izvršnemu svetu in Skupščini občine Žalec.
11. člen
Člani upravnega odbora in nadzornega odbora in njihovi ožji družinski člani ne smejo opravljati dejavnosti, ki bi bile povezane z njihovo funkcijo pri skladu.
12. člen
Izvršni svet Skupščine občine Žalec daje soglasje k:
– statutu sklada
– naložbeni politiki sklada in finančnemu načrtu
– zaključnemu računu sklada in poročilu o poslovanju sklada.
VI. STATUT SKLADA
13. člen
Sklad ima statut, s katerim se podrobneje določi področje dela sklada, predvsem pa:
– notranjo organizacijo in način poslovanja sklada,
– pooblastila za zastopanje,
– pristojnosti organov,
– druga pomembnejša vprašanja v zvezi s poslovanjem sklada.
VII. STANOVANJSKI PROGRAM
14. člen
Osnova za operativni letni program nalog sklada je stanovanjski program, ki ga predlaga upravni odbor sklada izvršnemu svetu, sprejme pa Skupščina občine Žalec.
VIII. KONSTITUIRANJE SKLADA
15. člen
Stanovanjski sklad je konstituiran z imenovanjem upravnega odbora in nadzornega odbora ter sprejetjem statuta.
Konstituiranje sklada ugotovi Izvršni svet Skupščine občine Žalec s sklepom.
Na podlagi sklepa iz prejšnjega odstavka tega člena priglasi vpis sklada v sodni register predsednik upravnega odbora sklada.
16. člen
Vsa finančna, administrativna in druga strokovno tehnična dela opravlja za sklad občinski upravni organ pristojen za stanovanjsko gospodarstvo. Navedena opravila lahko sklad poveri drugi domači pravni osebi.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Z dnem konstituiranja sklada prenese občina Žalec na sklad vsa denarna sredstva, pridobljena s prodajo stanovanj v njeni lasti ter sredstev združene amortizacije, namenjena za prenovo stanovanjskega gospodarstva.
18. člen
Za vsa sredstva, ki jih občina prenese na sklad, se izdela zaključna bilanca, po stanju na dan konstituiranja sklada. Sklad izdela na osnovi zaključnih bilanc otvoritveno bilanco na dan konstituiranja sklada, ki je osnova za stanovanjski program sklada.
19. člen
Predloge za predsednika in člane upravnega odbora ter nadzornega odbora pripravi pristojni organ občinske skupščine najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka.
20. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 361-001/92-04
Žalec, dne 25. februarja 1993.
Predsednik
Skupščine občine Žalec
Milan Dobnik, prof. l. r.