Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993

Kazalo

611. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Odranci, stran 601.

Na podlagi 8. člena Zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77), 3. in 7. člena Zakona o samoprispevku (Uradni list SRŠ, št. 35/85) je zbor krajanov naselja KS Odranci, dne 28. 2. 1993 sprejel
SKLEP
ob razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Odranci
1
Razpiše se referendum za uvedbo samoprispevka na območju krajevne skupnosti Odranci za dobo 5 let, in sicer od 1. 5. 1993 do 30. 4. 1998.
2
Referendum bo v nedeljo dne 18. 4. 1993 od 7. do 19. ure, v dvorani Vaškega doma v Odrancih.
3
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena za sofinanciranje naslednjega programa:
– izgradnja kanalizacije,
– izgradnja čistilne naprave,
– ureditev in asfaltiranje pločnikov ob magistralni cesti,
– ureditev zemljišča ob mrliški vežici,
– razrešitev in obnova ulične razsvetljave,
– ureditev avtobusne postaje,
– asfaltiranje vaških ulic.
4
Vrednost programa, ki se bo financiral iz sredstev samoprispevka znaša (ocena) 165,500.000 SIT. Višina sredstev, zbranih s samoprispevkom v 5 letih znaša 25,000.000 SIT ali 15,11% vrednosti celotnega programa krajevne skupnosti, preostali del sredstev bo potrebno zagotoviti iz sredstev občinskega proračuna, naslova republiških nepovratnih sredstev za demografsko ogrožena območja ter krediti.
5
Samoprispevek bodo plačevali zavezanci, ki imajo stalno bivališče na območju KS Odranci, in sicer:
– 2% od neto izplačil OD in nadomestil iz delovnega razmerja, nagrad, dopolnilnega dela in pogodb o delu,
– 1% od pokojnin,
– 12% od višine katastrskega dohodka,
– 5% od neto zavarovalne osnove zavezancev, ki opravljajo samostojno dejavnost,
– 5% od povprečnega neto OD v republiki za delavce, ki so na začasnem delu v tujini,
– 2 delovna dneva letno pri gradnji in vzdrževanju planiranih objektov in drugih komunalnih objektov -nosilci gospodarstev.
En delovni dan traja 8 ur, nadomestilo za neopravljeni delovni dan se določi na podlagi povprečnega letnega bruto OD v republiki, za vsako leto posebej.
6
Oprostitve plačila samoprispevka so določene v 12. členu Zakona o samoprispevku.
Občani, ki bi bili socialno ogroženi zaradi plačila samoprispevka, bodo svoje pravice lahko uveljavljali v svetu KS Odranci.
7
Na referendumu glasujejo delovni ljudje in občani, ki so vpisani v splošni volilni imenik za območje KS Odranci ter delovni ljudje, ki še nimajo splošne volilne pravice in so v delovnem razmerju ter imajo stalno bivališče na območju KS Odranci.
8
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico naslednje vsebine:
   Krajevna skupnost
  Odranci
 
                 GLASOVNICA
 
  Za glasovanje na referendumu dne 18. 4. 1993 o uvedbi krajevnega
samoprispevka za sofinanciranje izgradnje kanalizacije, sofinanciranje
izgradnje kanalizacije, sofinanciranje pri izgradnji čistilne naprave,
ureditev zemljišča ob mrliški vežici, ureditev in asfaltiranje pločnikov ob
magistralni cesti, razširitev in obnovo ulične razsvetljave, ureditev
avtobusne postaje ter asfaltiranje vaških ulic.
  Samoprispevek se uvaja za dobo 5 let in sicer od 1. 5. 1993 do 30. 4.
1998.
 
                  GLASUJEM
              »ZA«        »PROTI«
 
  Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo »ZA«, če se strinja
z uvedbo samoprispevka oziroma obkroži besedo »PROTI«, če se z uvedbo
samoprispevka ne strinja.
9
Glasovnice morajo biti overjene s štampiljko Krajevne skupnosti Odranci.
10
Za izvedbo referenduma skrbi volilna komisija KS Odranci v skladu z določili Zakona o volitvah.
11
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev samoprispevka opravlja svet KS Odranci, ki je dolžan vsako leti poročati občanom na zboru krajanov o zbranih in porabljenih sredstvih.
12
Sredstva za izvedbo referenduma zagotavlja KS Odranci.
13
Sklep o uvedbi samoprispevka sprejme svet KS, če se bo večina vseh glasovalcev na referendumu izvajala za uvedbo samoprispevka.
14
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik
Sveta KS Odranci
Franc Mlinarič l. r.

AAA Zlata odličnost