Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993

Kazalo

617. Odredba o pristojbinah za obvezne veterinarsko sanitarne preglede in dovoljenja v občini Slovenska Bistrica, stran 606.

Na podlagi 28. in drugega odstavka 29. člena Zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85) ter 30. člena statuta občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 9/91) je Izvršni svet Skupščine občine Slovenska Bistrica na 37. seji dne 10. 2. 1993 sprejel
ODREDBO
o pristojbinah za obvezne veterinarsko sanitarne preglede in dovoljenja v občini Slovenska Bistrica
1. člen
S to odredbo se določi višina pristojbin za obvezne veterinarsko-sanitarne preglede in dovoljenja iz 57. člena Zakona o varstvu živali pred kužnimi boleznimi, ki ogrožajo vso državo (Uradni list SFRJ, št. 43/86 v zvezi s 4. členom Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 1/91-I), 2. točke 29. člena Zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85) in IV., V. in VI. točke Odloka o pristojbinah za zdravstvena spričevala in potrdila ter kriterijih in merilih za določitev pristojbin za veterinarsko-sanitarne preglede in dovoljenja (Uradni list SRS, št. 43/85)
2. člen
Za obvezne veterinarsko-sanitarne preglede pošiljk živali, živalskih proizvodov, živalskih surovin in odpadkov pri nakladanju, razkladanju in prekladanju, ki se odpravljajo ali gonijo izven območja občine, se plača naslednja pristojbina:
I. Pregled pošiljk v notranjem prometu:             Točk
a) kamionske in vagonske pošiljke do 10 ton           1.31
za vsako začeto nadaljnjo tono                  0.13
b) kosovne pošiljke
kopitarji in parklarji od komada                 0.37
telet, prašičev in drobnice od komada              0.37
za živo perutnino za vsakih začetih
50 živali                            0.25
za čebelje družine                        0.20
za pse                              0.20
 c) za meso in mesne izdelke od kilograma            0.04
za divjačino od kilograma                    0,04
za med, vosek, mast, loj od kilograma              0.04
za jajca od komada                       0.004
za sveže ali zamrznjene ribe od kilograma            0.04
II. Pregled pošiljk v mednarodnem prometu:
a) kamionske in vagonske pošiljke do 1 tone           1.44
kamionske in vagonske pošiljke do 10 ton             2.73
 za vsako začeto nadaljnjo tono                 0.27
za kosovne pošiljke                       0.30
3. člen
Za veterinarsko-sanitarni pregled mesa klavnih živali vključno pregled pri razkladanju živali oziroma surovin, pregled pri odpremi živil živalskega izvora, živalskih surovin, odpadkov in konfiskatov v notranjem prometu:
                Točk
goveda in kopitarji      0.21
teleta in drobnica       0.19
prašiči s trihinoskopijo    0.24
perutnina po komadu      0.008
4. člen
Za stalni veterinarsko-sanitarni pregled predelave mesa po kilogramu 0.004 točk
5. člen
Za veterinarsko-sanitarni pregled na sejmih, trgih, dogonih, razstavah in drugih javnih prireditvah, kjer je predpisan stalni veterinarsko-sanitarni nadzor; v gostinskih obratih, obratih družbene prehrane in kmečkem turizmu za vsako začeto uro porabljenega časa 1.20 točk
6. člen
Za izdajo dovoljenja za promet z mlekom in mlečnimi izdelki za javno potrošnjo, oziroma za podaljšanje dovoljenja. 2.02 točk
Lastniki molznic, ki ne oddajajo mleka v zbiralnice mleka, ga pa sami oddajajo v javno porabo, morajo poleg pristojbine plačati še enkrat letno pregled krav molznic na tuberkulozo, stroške odvzema krvi za preiskavo na brucelozo ter stroške laboratorijske preiskave krvi.
7. člen
Za plačilo stroškov, ki nastanejo z bakteriološkimi pregledi surovin, izdelkov, brisov, pregledov izdelkov in surovin na vsebnost pesticidov, soli težkih metalov in antibiotikov se določi pavšalna mesečna pristojbina:
V obratu Bistriške mesnine 8.23 točk
V mesnicah 3.26 točk
8. člen
Za predpisano veterinarsko napotnico za bolne živali, ki se zaradi klanja odpremljajo v klavnico ter za živali zaklane v sili 1.31 točk.
Za živali, ki so bile pred tem pregledane po pooblaščenem veterinarju se pristojbina ne plačuje.
9. člen
Opravljanje pregledov je potrebo prijaviti najmanj 12 ur pred zaprošenim pregledom.
V primeru, da pošiljka, oziroma predmet pregleda ni pripravljen za veterinarsko-sanitarni pregled ob napovedanem času, se razen pristojbine zaračuna zamudnina za vsako začeto uro čakanja v višini 1.10 točk
Naročnik veterinarsko-sanitarnega pregleda lahko zahteva povrnitev škode, ki bi nastala, če bi veterinar potem, ko je bil pravočasno obveščen, ni opravil pregleda v dogovorjenem času.
10. člen
Za veterinarsko-sanitarni pregled, ki ga je potrebno opraviti izven rednega delovnega časa, se pristojbina poveča za 50%.
11. člen
Poleg pristojbin iz te odredbe se posebej plačajo tudi stroški prevoza in vsi posebni stroški v skladu z določili zakona o splošnem upravnem postopku.
Posebej se plačajo tudi stroški laboratorijskih pregledov, ki so sestavni del veterinarsko-sanitarnega pregleda.
12. člen
Pristojbine se zbirajo na posebnem računu za zdravstveno varstvo živali Skupščine občine Slovenska Bistrica in se lahko koristijo:
75% za pokritje izdatkov, ki nastanejo z veterinarsko-sanitarnimi pregledi.
25% ostane na posebnem računu za zdravstveno varstvo živali proračuna občine za plačilo stroškov zatiranja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni po zakonu.
13. člen
Pristojbine, se plačujejo neposredno pooblaščenemu veterinarju z gotovino, ali z drugim sredstvom gotovinskega plačilnega prometa, takoj po opravljenem delu.
Pooblaščen veterinar je dolžan sprotno odvajati sredstev na posebni račun za zdravstveno varstvo proračuna občine Slovenska Bistrica, peti odrezek nakazila pa vsak mesec do prvega dostaviti pristojni veterinarski inšpekciji.
Pristojbino za izdajo dovoljenja za promet z mlekom in mlečnimi izdelki za javno potrošnjo zbira organizator odkupa mleka in jo odvede na posebni račun za zdravstveno varstvo živali proračuna občine vsako leto do 1. avgusta. Peti odrezek nakazila sredstev mora takoj po vplačilu predložiti pristojni veterinarski inšpekciji.
14. člen
Vrednost točke določi Izvršni svet občine Slovenska Bistrica v sporazumu z veterinarsko postajo Slovenska Bistrica s posebnim sklepom. Tako zbrana sredstva morajo v celoti pokriti vse izdatke, oziroma stroške, ki nastanejo z izvajanjem teh veterinarsko-sanitarnih pregledov.
15. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odredba preneha veljati Odredba o pristojbinah za obvezne veterinarsko-sanitarne preglede in dovoljenja (Uradni list RS, št. 30/91).
16. člen
Odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1/3-012-3/93
Slovenska Bistrica, dne 10. februarja 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Slovenska Bistrica
Maks Hohler, dipl. inž. l. r.