Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993

Kazalo

613. Odlok o spremembi odloka o organizaciji in delu občinske skupščine, stran 602.

Na podlagi 232. člena Statuta občine Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske št. 20/83, 3/86, 15/86, Uradni list RS, št. 23/91) ter 5. člena odloka o organizaciji in delu občinske skupščine (Uradni vestnik Gorenjske, št. 15/89, Uradni list RS, št. 23/91) je Skupščina občine Radovljica na 19. skupnem zasedanju zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 24. 2. 1993 sprejela
ODLOK
o spremembi Odloka o organizaciji in delu občinske skupščine
1. člen
7. člen Odloka o organizaciji in delu občinske skupščine (Uradni vestnik Gorenjske št. 15/89, Uradni list RS, št. 23/91), se spremeni tako, da se glasi: Zbor združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitični zbor na skupni seji
– volijo in razrešujejo: predsednika in podpredsednika občinske skupščine predsednika, podpredsednika in člane izvršnega sveta
– imenujejo in razrešujejo: funkcionarje, ki vodijo občinske upravne organe sekretarja skupščine.
Predsednik oziroma podpredsednik občinske skupščine je izvoljen, če je zanj glasovala več kot polovica vseh delegatov v skupščini; ostali funkcionarji iz 1. odstavka tega člena pa so izvoljeni z večino glasov navzočih delegatov v skupščini.
2. člen
Zadnji odstavek 9. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
Na skupni seji zbori veljavno sklepajo, če je navzoča večina vseh delegatov vsakega zbora.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določbe Statuta občine Radovljica in Poslovnika Skupščine občine Radovljica, ki so z njim v nasprotju.
4. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 021-2/89
Radovljica, dne 24. februarja 1993.
Predsednik
Skupščine občine Radovljica
Vladimir Černe, dipl. inž. l. r.