Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993

Kazalo

615. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1993 na območju občine Radovljica, stran 603.

Na podlagi 3. odstavka 40. člena Zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85) in 2. člena Odredbe o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1993 (Uradni list RS, št. 63/92) je Izvršni svet Skupščine občine Radovljica na svoji 88. seji dne 22. 2. 1993 sprejel
ODREDBO
o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1993 na območju občine Radovljica
1. člen
Ta odredba ureja ukrepe za zatiranje in preprečevanje kužnih bolezni pri domačih in divjih živalih na območju občine Radovljica.
2. člen
Proti šumečemu prisadu je treba cepiti vsa goveda in ovce, ki bodo v letu 1993 na paši na planinah Jelovice. Cepljenje mora biti opravljeno dvajset dni pred odgonom na pašo.
3. člen
Splošno cepljenje psov proti steklini je treba opraviti od 1. 3. do 15. 4. 1993. Mlade pse je treba proti steklini cepiti takoj, ko dopolnijo 4 mesece starosti.
Na stroške lastnika se mora opraviti vakcinacijo proti steklini, živalim, ki se gonijo na pašo.
Peroralno cepljenje lisic proti steklini je treba opraviti s cepivom, ki ga odobri Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo, območni veterinarski zavod in regionalne lovske organizacije pa ga izvedejo po programu v roku, ki ga določi Republiška veterinarska uprava.
4. člen
Proti atipični kokošji kugi je treba cepiti kokoši, piščance, brojlerje, purane, japonske prepelice in matične jate fazanov v obratih individualnih proizvajalcev, kjer je reja perutnine pomembnejša gospodarska dejavnost. Cepljenje je treba opraviti z živo ali mrtvo vakcino po programu imunoprofilakse (obvezno strokovno navodilo RVU, št. 322/A-026/82, 11/3-1982).
5. člen
Proti prašičji kugi je treba preventivno cepiti prašiče v gospodarstvih, ki imajo vsaj deset plemenskih svinj oziroma najmanj 50 pitancev. Cepljenje se opravi s sevom K – lapiniziranega virusa.
6. člen
Tuberkulinizirati je treba nadaljnjih 50% krav in brejih telic v občini Radovljica (9. splošna tuberkulinizacija). Tuberkulinizirati je potrebno tudi osnovno govejo čredo posestev Poljče in Bled.
7. člen
Na brucelozo je treba preiskati enkrat letno osnovne goveje črede organizacij in podjetij ter krave v hlevih individualnih proizvajalcev z mlečnoprstanastim preizkusom. 20% plemenskih živali v osnovnih govejih čredah posestev Bled in Poljče s serološkim pregledom krvi pa po programu, ki ga določi občinska veterinarska inšpekcija.
Dvakrat letno se mora klinično in serološko pregledati vse ovne na infekcijo z Brucello ovis.
8. člen
Na govejo levkozo je treba pregledati 20% vseh plemenskih živali v osnovnih čredah posestev. Bled in Poljče.
9. člen
Na leptospirozo je treba preiskati 20% še nepregledanih plemenskih živali na posestvih Bled in Poljče.
10. člen
Na kužno malokrvnost kopitarjev je treba preiskati vse žrebce plemenjake. Vzorce krvi žrebcev plemenjakov odvzame Veterinarska fakulteta v Ljubljani, ter opravi tudi pregled krvi.
11. člen
Na hudo gnilobo čebelje zalege, nosemavost, pršičavost je treba pregledati in preiskati čebelje družine vzrejevalcev matic in plemenilnih postaj.
Vse preglede in preiskave opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani. Vzorce mrtvih matic je treba poslati do 31. 3. 1993, preiskave pa morajo biti izvršene do 30. 4. 1993.
12. člen
Na vrtoglavost postrvi je treba v ribogojnicah pregledati enkrat letno postrvi, ki se vlagajo, prodajajo ali prevažajo. Vzorci mladic morajo biti poslani v preiskavo od 1. junija do 31. decembra 1993.
13. člen
Na gamsjo garjavost je treba pregledati 20% gamsov, odstreljenih v radovljiški občini.
14. člen
Na stroške imetnika živali se mora opraviti vakcinacija govedi proti bovini trihofitiji v večjih aglomeracijah.
15. člen
Vse ukrepe iz členov 2., 4., 6., 10., 13., 14. opravi živinorejsko-veterinarski zavod Gorenjske Kranj. Ukrepe iz členov 5., 11. in 12. pa Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
16. člen
Na stroške imetnika živali se mora opraviti vakcinacija plemenskih kuncev proti hemoragični bolezni.
17. člen
Živinorejsko veterinarski zavod Gorenjske je dolžan pred vsakim začetkom izvajanja ukrepov iz te Odredbe (3. člen republiške odredbe) o tem obvestiti pristojno veterinarsko inšpekcijo. O opravljenem delu mora poročati na predpisanih obrazcih.
18. člen
ŽVZG je dolžan voditi evidenco o datumu cepljenja oziroma preiskavah, o imenu in bivališču posestnika živali, o opisu živali, o proizvajalcu, serijski in kontrolni številki cepiva, ter o rezultatu cepljenja in preiskav.
19. člen
ŽVZG mora spremljati zdravstveno stanje živali po uporabi biološkega preparata in o tem obveščati pristojno veterinarsko inšpekcijo.
20. člen
Stroški odrejenih ukrepov v smislu 40. člena Zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85) se v skladu s 25. členom navedenega zakona v celoti krijejo iz sredstev posebnega računa proračuna za zdravstveno varstvo živali SO Radovljica.
21. člen
Kršitev ali neizpolnjevanje določb Odredbe se kaznuje v skladu s kazenskimi določbami Zakona o zdravstvenem varstvu živali.
22. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-1/93-3
Radovljica, dne 22. februarja 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Radovljica
Jože Resman l. r.