Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993

Kazalo

585. Zakon o začasni ureditvi izdajanja dovoljenj za ustanavljanje zavarovalnih družb, stran 558.

Na podlagi prvega odstavka 107. in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi Zakona o začasni ureditvi izdajanja dovoljenj za ustanavljanje zavarovalnih družb
Razglašam Zakon o začasni ureditvi izdajanja dovoljenj za ustanavljanje zavarovalnih družb, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. februarja 1993.
Št. 0100-32/93
Ljubljana, dne 6. marca 1993.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O ZAČASNI UREDITVI IZDAJANJA DOVOLJENJ ZA USTANAVLJANJE ZAVAROVALNIH DRUŽB
1. člen
Do uveljavitve zakona s področja zavarovalništva, najdalj pa do 31. 12. 1993, je za ustanovitev delniške zavarovalne družbe, javne zavarovalne družbe, družbe za vzajemno zavarovanje, lastne zavarovalne družbe in mešane zavarovalne družbe po zakonu o temeljih sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja (Uradni list SFRJ, št. 17/90 in 82/90) v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) potrebno dovoljenje, ki ga. izda Ministrstvo za finance po prostem preudarku in ob upoštevanju načela recipročnosti.
2. člen
Določbe prejšnjega člena veljajo tudi za zahtevke za izdajo dovoljenja za ustanovitev zavarovalne družbe, ki so bili vloženi do uveljavitve tega zakona in še niso bili pravnomočno rešeni.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe 16. člena in drugega odstavka 29. člena zakona o temeljih sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja (Uradni list SFRJ, št. 17/90 in 82/90).
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 460-01/92-3/1
Ljubljana, dne 26. februarja 1993.
Podpredsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
dr. Lev Kreft l. r.