Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993

Kazalo

616. Odredba o ukrepih za preprečevanje in zatiranje kužnih bolezni v občini Slovenska Bistrica za leto 1993, stran 604.

Na podlagi drugega odstavka 2. člena Odredbe o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1993 (Uradni list RS, št. 63/92) in 30. člena Statuta občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 9/91) je Izvršni svet Skupščine občine Slovenska Bistrica dne 10. 2. 1993 sprejel
ODREDBO
o ukrepih za preprečevanje in zatiranje kužnih bolezni v občini Slovenska Bistrica za leto 1993
1. člen
Da se odkrijejo in preprečijo v tej odredbi navedene živalske kužne bolezni, morajo pooblaščene veterinarske organizacije opraviti v letu 1993 določene ukrepe zaradi odkrivanja in preprečevanja kužnih bolezni.
Imetniki živali so dolžni izvajati in nuditi vso pomoč pri izvajanju ukrepov iz te odredbe.
2. člen
Pooblaščene veterinarske organizacije morajo pred pričetkom izvajanja ukrepov iz te odredbe o tem pismeno obvestiti občinski upravni organ, pristojen za veterinarsko inšpekcijo.
O vakcinacijah se morajo medsebojno obveščati tudi veterinarski zavod in obratne veterinarske ambulante.
O opravljenem delu morajo voditi predpisano evidenco in poročati na predpisanih obrazcih.
Prijava, evidenca in poročanje so pogoj za plačilo storitve.
3. člen
Preventivne akcije se morajo opraviti tolikokrat, kolikor je potrebno, da so živali stalno zaščitene.
Kontrolo imunosti opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani po programu, ki ga določi Republiška veterinarska uprava v Ljubljani.
4. člen
Veterinarske organizacije, ki izvajajo preventivne vakcinacije, ali diagnostične preiskave, morajo voditi evidenco o datumu vakcinacije, oziroma preiskave, imenu in bivališču imetnika živali, opisu živali, proizvajalcu, serijski in kontrolni številki vakcine ter rezultatu vakcinacije in preiskave.
5. člen
Proti vraničnem prisadu je potrebno preventivno vakcinirati kopitarje, goveda in ovce v naseljih Ložnica, Mostečno, Pečke, Varoš, Strug, Stopno, Štatenberg del, Makole, Stranske Makole, Globoko, Krasna, Modraže in pri lastnikih, ki imajo obdelovalne površine ob potoku Ložnica od mostu v Ložnici do izliva ter ob potoku Dravinji od mostu v Krasni do občinske meje z občino Ptuj. Vakcinacijo opravi veterinarska postaja Slovenska Bistrica.
6. člen
Splošna vakcinacija psov proti steklini mora biti opravljena od 1. februarja do 15. aprila 1993.
Mladi psi morajo biti vakcinirani proti steklini takoj, ko dopolnijo 4 mesece starosti.
Proti steklini je potrebno vakcinirati živali, ki se gonijo na pašo.
Peroralno vakcinacijo lisic je potrebno opraviti po programu, ki ga odredi republiška veterinarska uprava.
Vakcinacijo iz prvega do četrtega odstavka tega člena opravi veterinarska postaja Slovenska Bistrica.
Vakcinacijo lisic iz četrtega odstavka tega člena opravi veterinarska postaja Slovenska Bistrica in lovske organizacije, ki gospodarijo z lovišči v roku, ki ga določi Republiška veterinarska uprava, z vakcino, ki jo odobri minister za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo.
7. člen
Proti atipični kokošji kugi je potrebno vakcinirati kokoši, piščance, brojlerje, purane, japonske prepelice in matične jate fazanov:
– v perutninskih obratih organizacij in podjetij;
– v naseljih, kjer so perutninski obrati organizacij in podjetij ali večje reje individualnih proizvajalcev;
– v obratih individualnih rejcev, kjer je reja perutnine pomembnejša gospodarska dejavnost;
– v fazanerijah;
– v naseljih, kjer je bila atipična kokošja kuga ugotovljena v zadnjih 2 letih.
Vakcinacija iz prejšnjega odstavka se opravi z živo ali mrtvo vakcino po programu imunoprofilakse (Obvezno strokovno navodilo Republiške veterinarske uprave, številka 322/A-026/82 od dne 11. 3. 1982), oziroma po programu imunoprofilakse prilagojenem epizootiološki situaciji AKK v letu 1993.
Vakcinacijo opravi veterinarska postaja Slovenska Bistrica in obratna veterinarska ambulanta Perutnine Ptuj, na način, ki jo za posamezno vakcino določi proizvajalec.
8. člen
Valilna jajca smejo izvirati le iz perutninskih jat, matičnih jat fazanov in japonskih prepelic, v katerih pri serološki preiskavi na kokošji tifus niso bili ugotovljeni pozitivni reaktorji, iz perutninskih jat, ki so bile vakcinirane proti kužnem tremorju perutnine, Marekovi bolezni, infekcioznem bronhitisu in Gumboro bolezni in ki po 14. tednu starosti niso dobivale nitrofuranskih preparatov;
Pregled z antigenom kokošjega tifusa po metodi hitre aglutinacije opravi veterinarska postaja Slovenska Bistrica.
Proti Marekovi bolezni, infekcioznem bronhitisu in Gumboro bolezni je potrebno vakcinirati matično jato in proizvodno jato, proti kužnem tremorju pa le matično jato:
– v perutninskih obratih organizacij in podjetij;
– v obratih individualnih proizvajalcev, kjer je reja perutnine pomembnejša gospodarska dejavnost.
Vakcinacijo opravi veterinarska postaja Slovenska Bistrica. Pri -pojavu Marekove bolezni se mora prve primere bolezni potrditi s histološko preiskavo. Preiskavo opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
Vzorce krvi za imunost po določenih vakcinacijah odvzamejo iz 7. in 8. člena te odredbe izvajalci vakcinacij po programu Republiške veterinarske uprave. Preiskave na imunost pa morajo zagotoviti izvajalci pri pooblaščenem inštitutu Veterinarske fakultete v Ljubljani.
9. člen
Proti prašičji kugi je potrebno preventivno cepiti prašiče v gospodarstvih, ki imajo najmanj 10 ali več plemenskih svinj oziroma več kot 50 pitancev.
Vakcinacijo opravi veterinarska postaja Slovenska Bistrica s K sevom lapiniziranega virusa.
10. člen
Tuberkulinizirati je potrebno vse krave in breje telice, ki v letu 1992 niso bile tuberkulinizirane. Vse plemenske merjasce.
Tuberkulinizacijo opravi Veterinarska postaja Slovenska Bistrica. Veterinarska postaja Slovenska Bistrica, mora pri vsaki patoanatomski preiskavi opraviti pregled mezenterijalnih, portalnih in drugih bezgavk na tuberkulozo.
11. člen
Na brucelozo je potrebno preiskati osnovne črede organizacij in podjetij ter krave v hlevih individualnih proizvajalcev z mlečno prstenastim preizkusom. Ob pozitivni ali sumljivi reakciji je potrebno odvzeti živalim kri za laboratorijsko preiskavo.
Dvakrat letno je potrebno klinično in serološko pregledati vse ovne na infekcijo z Brucella ovis.
Vzorce vzame veterinarska postaja Slovenska Bistrica, preiskave pa opravi veterinarska organizacija pooblaščena za diagnostične preiskave.
12. člen
Plemenjake v prirodnem pripustu je potrebno preiskati na mehuričasti izpuščaj (IBR/IPV), vibriozo (infekcija s Campylobacter foetus), leptospirozo, trihomoniazo, levkozo, opraviti koprološki ter bakteriološki pregled semena glede onesnaženosti z ubikvitarnimi bakterijami.
Vzorce odvzame veterinarska postaja Slovenska Bistrica, preiskave pa opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
13. člen
Na hudo gnilobo čebelje zalege, nosemavost in pršičavost je potrebno pregledati in preiskati čebelje družine vzrejevalcev matic in čebelje družine plemenilnih postaj. Omenjene družine je treba tretirati proti varoozi z registriranimi zdravili, po navodilu proizvajalca. Preglede na hudo gnilobo je potrebno opraviti spomladi ali jeseni.
Vzorce mrtvic po tem členu odvzame veterinarska postaja Slovenska Bistrica in jih pošlje Veterinarski fakulteti v Ljubljani.
Vzorce mrtvic je potrebno poslati do 31. marca 1993.
14. člen
Na vrtoglavost postrvi je treba v ribogojnicah pregledati enkrat letno postrvi, ki se vlagajo, prodajajo ali prevažajo. Vzorci mladic morajo biti poslani v preiskavo od 1. junija do 31. decembra 1993.
Na virusno hemoragično septikernijo je potrebno preiskati plemenske jate postrvi do 15. februarja 1993.
Na spomladansko viremijo, eritrodermatitis in vnetje ribjega mehurja pri krapih je treba do 15. maja 1993 preiskati krape iz rej, ki se vlagajo, prodajajo ali prevažajo, mladice krapov pa je potrebno preiskati do konca leta 1993.
Vzorce rib po tem členu, odvzame veterinarska postaja Slovenska Bistrica in jih pošljejo Veterinarski fakulteti v Ljubljani v preiskavo.
15. člen
Proti trihofitiji je potrebno vakcinirati vsa goveda v večjih aglomeracijah.
Vakcinacijo opravi veterinarska postaja Slovenska Bistrica.
16. člen
Proti hemoragični bolezni kuncev je potrebno vakcinirati vse plemenske kunce.
Vakcinacijo opravi veterinarska postaja Slovenska Bistrica.
17. člen
Predpisane preventivne ukrepe, razen vakcinacije živali, ki se gonijo na pašo, vakcinacijo goved proti bovini trihofitiji in vakcinacije plemenskih kuncev proti hemoragični bolezni plača posebni račun za zdravstveno varstvo živali proračuna občine Slovenska Bistrica.
18. člen
Kršitev te odredbe se kaznuje po določbi 117. člena prvi odstavek točka. 1 Zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85).
19. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1/3-012-01/93
Slovenska Bistrica, dne 10. februarja 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Slovenska Bistrica
Maks Hohler, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost