Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993

Kazalo

602. Odločba o delni odpravi 2. člena odloka Skupščine občine Murska Sobota o sprejetju sprememb zazidalnega načrta Obrtno-skladiščne cone ob Markišavski cesti v Murski Soboti za območje med Lendavsko in Noršinsko ulico ter Puconskim potokom, stran 594.

ODLOČBA
Ustavno sodišče je na pobudo Marjana Habota iz Murske Sobote v postopku za oceno zakonitosti na seji dne 25. 2. 1993
odločilo:
V 2. členu odloka Skupščine občine Murska Sobota o sprejetju sprememb zazidalnega načrta Obrtno-skladiščne cone ob Markišavski cesti v Murski Soboti za območje med Lendavsko in Noršinsko ulico ter Puconskim potokom (Uradne objave pomurskih občin, št. 7/92) se odpravijo besede "s tem, da je na celotnem območju obdelave dopustna tudi gostinska dejavnost." Ta odločitev ima pravne učinke po 414. in 415. členu ustave iz leta 1974.
Obrazložitev
Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-108/92-8 z dne 21. 1. 1993 sprejelo pobudo in začelo postopek za oceno zakonitosti v izreku te odločbe navedenega dela 2. člena občinskega odloka, s katerim se dovoljuje tudi gostinska dejavnost na celotnem območju obdelave, Po navedbah pobudnika je bilo sporno besedilo kot novo dodano v 2. člen odloka, potem ko je bil le-ta javno razgrnjen in po javni obravnavi, tako da uvedbi nove dejavnosti ni bilo mogoče pravočasno oporekati.
Ustavno sodišče je ugotovilo, da je Izvršni svet Skupščine občine Murska Sobota dne 3. 12. 1991 sprejel odredbo o 30-dnevni javni razgrnitvi osnutka izpodbijanega odloka, dne 22. 1. 1992 pa je Sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora organiziral javno obravnavo o navedenem osnutku. Iz besedila navedenega osnutka odloka, ki je bil javno razgrnjen in predložen v javno obravnavo, je razvidno, da 2. člen osnutka odloka ni vseboval spornega besedila, po katerem "je na celotnem območju obdelave dopustna tudi gostinska dejavnost". Zapisnik o poteku javne obravnave ni bil izdelan, ker po pojasnilu nasprotnega udeleženca "ni bilo nobenih pripomb".
V obrazložitvi osnutka odloka je navedeno, da je v 8. členu osnutka odloka opredeljen le manjši gostinski lokal, ki bi dopolnjeval ponudbo bencinskega servisa.
Dne 17. 2. 1992, t. j. po javni obravnavi osnutka izpodbijanega odloka, je Sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora občine Murska Sobota poslal Izvršnemu svetu Skupščine občine Murska Sobota v obravnavo predlog obravnavanega odloka, ki že vsebuje celotno sporno besedilo 2. člena odloka. Sekretariat navaja, da v času javne razgrnitve kakor tudi na javni obravnavi ni bila podana na osnutek odloka nobena pripomba. V obrazložitvi predloga odloka dopolnitev 2. člena s spornim besedilom ni izrecno omenjena, poudarjena pa je potreba po gostinskih lokalih, ki bodo dopolnjevali usluge trgovskega centra in bencinskega servisa. Predlog odloka je Izvršni svet Skupščine občine Murska Sobota sprejel na svoji seji dne 21. 2. 1992 in ga predložil Skupščini občine Murska Sobota v sprejem.
Sprejetje spornega besedila v 2. členu obravnavanega odloka, ne da bi bilo to besedilo poprej javno razgrnjeno in dano v javno obravnavo, ni v skladu z določbami zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 26/90), po katerih je treba osnutek prostorskega izvedbenega akta javno razgrniti (37. člen), da bi o njem omogočili javno, obravnavo (38. člen). Po preteku javne razgrnitve obravnava izvršni svet občinske skupščine pripombe in predloge iz javne obravnave ter zavzame do njih stališče. Šele na podlagi teh stališč se osnutek prostorskega izvedbenega akta dopolni in pošlje občinski skupščini v sprejem (39. člen).
Po 43. členu navedenega zakona se prostorski izvedbeni akt lahko spremeni ali dopolni in sicer po postopku, ki je predpisan za njegov sprejem.
Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 161. člena ustave, 7. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije in 2. alinee tretjega odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR
Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76) v sestavi: predsednik dr. Peter Jambrek in sodniki: dr. Tone Jerovšek, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec in dr. Lovro Šturm.
Št. U-I-108/92-11
Ljubljana, dne 25. februarja 1993.
Predsednik
dr. Peter Jambrek l. r.