Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993

Kazalo

609. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju KS Muljava, stran 599.

Na podlagi 8. člena Zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77 in 18/88), 3. člena Zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in statuta Krajevne skupnosti Muljava je svet KS Muljava na seji dne 12. 2. 1993 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju KS Muljava
I
Za območje KS Muljava, ki obsega vasi Bojanji vrh, Leščevje, Male Kompolje, Male vrhe, Mevče, Muljava, Oslica, Potok pri Muljavi, Sušica, Trebež, Vel. Kompolje in Vel. Vrhe, se razpiše referendum za uvedbo samoprispevka v denarju za gradnjo vodovoda Oslica – Vrhe, asfaltiranje in posodobitev krajevnih cest v dolžini 8 km, izgradnjo mrliške vežice na Muljavi in obnovo pokopališča.
II
Referendum bo v nedeljo 18. 4. 1993 od 7. ure do 19. ure na glasovalnih mestih Muljava, Vel. Kompolje, Oslica, Sušica in Vrhe. Svet KS bo imenoval volilno komisijo, ta pa pet volilnih odborov v katerih bodo trije člani.
III
S samoprispevkom zbrana sredstva bodo uporabljena na osnovi sklepa vaških skupnosti v KS Muljava.
IV
Samoprispevek bo uveden za obdobje petih let in sicer od 1. 6. 1993 do 31. 5. 1998.
V
Samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno bivališče na območju KS Muljava in so vpisani v volilni imenik ter občani, ki še nimajo splošne volilne pravice, so pa v delovnem razmerju in občani, ki imajo na območju
KS Muljava stanovanjsko ali počitniško hišo in nimajo stalnega prebivališča na območju KS, in sicer:
1. občani, ki prejemajo osebne dohodke iz delovnega razmerja pri pravnih osebah ali zasebnih delodajalcih oziroma nadomestila osebnega dohodka v višini 2% od osebnih dohodkov in nadomestil, zmanjšanih za davek od osebnih prejemkov in prispevkov za socialno varnost,
2. občani, ki prejemajo osebno ali družinsko pokojnino, v višini 0,75% zmanjšano za davek od osebnih prejemkov in prispevkov za socialno varnost,
3. občani, ki so zavezanci davka od kmetijske dejavnosti, v višini 2% od letnega katastrskega dohodka ne gozdnih in gozdnih zemljišč,
4. občani, ki so zavezanci za davek od opravljanja dejavnosti:
– od zbrane bruto zavarovalne osnove, zmanjšane za prispevke za socialno, varnost po stopnji 2%,
– od ugotovljenega dobička po stopnji 2%,
5. občani, ki prejemajo prejemke od priložnostno opravljanja storitev v višini 2% od posameznega bruto prejemka, zmanjšanega za plačani davek po 15. členu Zakona o dohodnini,.
6. 100 DEM v tolarski protivrednosti, letno plačujejo delavci, ki so začasno zaposleni v tujini in občani, kateri niso prijavljeni v naši KS in imajo zgrajene hiše ali počitniške hišice na območju KS Muljava.
VI
Samoprispevek se ne plačuje od prejemkov iz socialnovarstvenih pomoči, od priznavalnin, invalidnin in drugih prejemkov po predpisih o vojaških in civilnih invalidih vojne, od denarnega nadomestila za telesne okvare, od dodatka za pomoč in postrežbo, od pokojnin, ki ne presegajo najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, od starostne pokojnine priznane po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov, od štipendij učencev in študentov ter od nagrad, ki jih prejemajo študenti in učenci na proizvodnem delu oziroma na delovni praksi.
Samoprispevek se ne plačuje od osebnega dohodka delavcev in drugih občanov, ki ne presega zneska osebnega dohodka, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavcev, določenega z zakonom. Znesek obračunanega in odtegnjenega od pokojnine, oziroma od osebnega dohodka delavcev in drugih delovnih ljudi, ne more biti večji od razlike med priznano pokojnino za. polno pokojninsko dobo, oziroma med akontacijo osebnega dohodka iti zneska osebnega dohodka, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavcev določenega z zakonom.
VII
Plačane zneske samoprispevka se odšteje od osnove za dohodnino (7. člen Zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).
VIII
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbrala na posebnem računu KS bo v skladu s točko 3. tega sklepa upravljal svet KS, ki je odgovoren za zbiranje sredstev in izvajanje del.
Svet KS je dolžan enkrat letno poročati na zboru občanov o izvajanju programa za katerega je razpisan samoprispevek.
IX
Pravico do glasovanja na referendumu imajo vsi občani KS Muljava, ki so vpisani v splošnem volilnem imeniku, lastniki stanovanjskih in počitniških hiš na območju KS in občani, ki niso vpisani v splošnem volilnem imeniku so pa že zaposleni v družbenem ali zasebnem sektorju.
X
Volilna komisija KS izvede referendum, ugotovi rezultate in izdela zaključno poročilo o izidu referenduma.
Glasovanje o referendumu na posameznem glasovalnem mestu vodijo volilni odbori, ki jih imenuje volilna komisija.
XI
Izid referenduma se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
XII
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka pri izplačevalcih osebnega dohodka kontrolira pristojna Služba družbenega knjigovodstva in pristojna uprava za družbene prihodke Ministrstva za finance RS, plačilo zavezancev iz točke V/6 tega sklepa pa svet KS.
XIII
Na referendumu glasujejo delovni ljudje in občani neposredno s tajnim glasovanjem na glasovnici z naslednjim besedilom.
   Krajevna skupnost
  Muljava
 
  Na referendumu za uvedbo samoprispevka KS Muljava, dne 18. 4. 1993 za
gradnjo vodovoda Oslica-Vrhe, asfaltiranje in posodobitev krajevnih cest v
dolžini 8 km, izgradnja mrliške vežice in obnovo pokopališča, glasujem
 
               ZA       PROTI
 
  Delovni ljudje in občani izpolnijo glasovnice tako, da obkrožijo besedo
ZA, če se strinjajo z uvedbo samoprispevka, besedo PROTI, če se ne strinjajo z
uvedbo samoprispevka.
XIV
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi KS Muljava.
XV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ter na krajeven običajen način.
Muljava, dne 5. marca 1993.
Predsednik
Sveta KS Muljava
Srečko Godec l. r.

AAA Zlata odličnost