Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

220. Razpis volitev članov Sodnega sveta

PREDSEDNICA REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

221. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Turkmenistanu
222. Ukaz o pomilostitvi

Drugi akti

223. Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede v Uradu predsednika Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

224. Uredba o Regijskem parku Pohorje
225. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob vodotoku Sava v Občini Šenčur
226. Uredba o dopolnitvah Uredbe o Krajinskem parku Ljubljansko barje

Sklepi

227. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Oslu, v Kraljevini Norveški
228. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Oslu v Kraljevini Norveški

Drugi akti

229. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Specializiranem državnem tožilstvu Republike Slovenije
230. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Specializiranem državnem tožilstvu Republike Slovenije
231. Odločba o imenovanju okrožnega državnega tožilca na Specializiranem državnem tožilstvu Republike Slovenije
232. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Specializiranem državnem tožilstvu Republike Slovenije
233. Odločba o imenovanju okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem
234. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem

MINISTRSTVA

235. Pravilnik o identifikaciji in registraciji prašičev
236. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o znamki
237. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju štipendij za področje vzgoje in izobraževanja
238. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vrstah zdravstvene dejavnosti
239. Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del

USTAVNO SODIŠČE

240. Odločba o ugotovitvi, da 37. do 40. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije niso v neskladju z Ustavo
241. Odločba o ugotovitvi, da tretja poved drugega odstavka 98. člena Zakona o dohodnini ni v neskladju z Ustavo in o zavrnitvi ustavne pritožbe

BANKA SLOVENIJE

242. Sklep o uporabi Smernic za poročanje na podlagi uredbe EMIR
243. Sklep o uporabi Smernic o prenosu podatkov med repozitoriji sklenjenih poslov v skladu z uredbama EMIR in SFTR
244. Povprečne efektivne obrestne mere iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic v obdobju od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2023

SODNI SVET

245. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto
246. Odločba o prenehanju sodniške funkcije
247. Odločba o prenehanju sodniške funkcije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

248. Splošni akt o spremembi Splošnega akta o kakovosti storitev komunikacij v sili

OBČINE

Črnomelj

278. Sklep o pripravi 3. sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Tehnološko razvojnega industrijskega središča (TRIS) Kanižarica

Dobrova-Polhov Gradec

249. Odlok o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2024

Ig

250. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Ig
251. Sklep o določitvi cen programov vrtca v Javnem zavodu Vrtec Ig
252. Sklep o ukinitvi zaznambe statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Ilirska Bistrica

253. Odlok o priznanjih Občine Ilirska Bistrica
254. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Antona Padovanskega na Ostrožnem Brdu za kulturni spomenik lokalnega pomena
255. Pravilnik o subvencioniranju stroškov kastracije lastniških mačkov in sterilizacije lastniških mačk na območju Občine Ilirska Bistrica
256. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom Gimnazije Ilirska Bistrica
257. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Ljubljana

258. Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti točke za odmero občinske takse za oglaševanje na območju Mestne občine Ljubljana za leto 2024

Medvode

259. Sklep o uskladitvi Cenika storitev na pokopališčih v Občini Medvode

Nova Gorica

260. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Nova Gorica
261. Sklep o revalorizaciji višine odškodnine zaradi ustanovitve služnostne pravice in višine odškodnine za uporabo javnih površin

Piran

262. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Piran za leto 2024
263. Letni program športa v Občini Piran za leto 2024

Prebold

264. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Ptuj

265. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj

Puconci

279. Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 2024

Rogatec

266. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rogatec
267. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, turizem in razvoj Občine Rogatec
268. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 3853 (parc. št. 401 – del, 404 – del k.o. TRLIČNO – 1176)

Sevnica

269. Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2024
270. Odlok o občinski denarni pomoči v Občini Sevnica
271. Sklep o potrditvi elaboratov in cen oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne vode ter ravnanja z odpadki v Občini Sevnica
272. Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne vode ter ravnanja z odpadki v Občini Sevnica
273. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v enoti urejanja prostora AB08
274. Sklep o začetku priprave tehnične posodobitve grafičnega prikaza podrobne namenske rabe prostora Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica (SD OPN)

Šempeter-Vrtojba

275. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu

Tišina

276. Sklep o vrednosti točke za odmero občinskih taks za leto 2024

Žirovnica

277. Sklep o pripravi tehnične posodobitve Občinskega prostorskega načrta Občine Žirovnica spremembe in dopolnitve št. 3

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti