Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024

Kazalo

236. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o znamki, stran 594.

  
Na podlagi tretjega odstavka 79. člena in petega odstavka 110.a člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 100/13, 23/20 in 76/23) minister za gospodarstvo, turizem in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o znamki 
1. člen 
V Pravilniku o znamki (Uradni list RS, št. 93/20) se v 1. členu za besedilom »ugovor,« doda besedilo »zahtevo za razveljavitev znamke, zahtevo za ugotovitev ničnosti znamke,«.
2. člen 
V 2. členu se v prvem odstavku v točki č) za besedilom »100/13« doda vejica, črta besedilo »in« ter za besedilom »23/20« doda besedilo »in 76/23«.
3. člen 
V 3. členu se v drugem odstavku v točki č) besedilo »prvonavedenega« nadomesti z besedilom »zadnjenavedenega«.
4. člen 
Za 7. členom se doda nov, 7.a člen, ki se glasi:
»7.a člen 
(ugovor zoper registracijo znamke, zahteva za razveljavitev znamke in zahteva za ugotovitev ničnosti znamke) 
Ugovor zoper registracijo znamke, zahteva za razveljavitev znamke in zahteva za ugotovitev ničnosti znamke se vložijo v dveh izvodih, razen če so vloženi v elektronski obliki, in vsebujejo:
a) podatke o vložniku ugovora oziroma zahteve: priimek, ime in naslov za fizično osebo oziroma firmo in sedež za pravno osebo;
b) podatke o morebitnem zastopniku vložnika ugovora oziroma zahteve, ki mora biti vpisan v register zastopnikov pri uradu: priimek in ime oziroma firmo in registrsko številko zastopnika;
c) razloge za ugovor, razveljavitev oziroma ugotovitev ničnosti ter obrazložitev ugovora oziroma zahteve;
č) navedbo blaga ali storitev, ki so predmet ugovora oziroma zahteve, oziroma izjavo, da se ugovor oziroma zahteva nanaša na vse blago ali storitve;
d) dokaze o utemeljenosti ugovora oziroma zahteve, razen če se zahteva razveljavitev znamke zaradi neuporabe;
e) pooblastilo zastopniku, če ugovor oziroma zahtevo vloži zastopnik;
f) potrdilo o plačilu pristojbine za ugovor oziroma zahtevo.«.
5. člen 
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen 
(ugovor zoper registracijo znamke) 
(1) Ugovor zoper registracijo znamke poleg podatkov iz prejšnjega člena vsebuje:
a) podatke o prejšnji znamki: številka prijave oziroma registracije pri sklicevanju na točke a), b) ali c) prvega odstavka 44. člena zakona in druge podatke, iz katerih je mogoče ugotoviti podatke o prejšnji znamki;
b) podatke o prej pridobljenem neregistriranem znaku, ki se uporablja v gospodarskem prometu, pri sklicevanju na točko d) prvega odstavka 44. člena zakona;
c) podatke o znamki, ki jo je prijavil posrednik ali zastopnik imetnika znamke brez soglasja imetnika znamke, pri sklicevanju na točko e) prvega odstavka 44. člena zakona;
č) podatke o registrirani označbi porekla ali geografski označbi pri sklicevanju na točko f) prvega odstavka 44. člena zakona;
d) podatke o prej pridobljeni pravici do imena, osebne podobe, avtorske pravice ali druge pravice industrijske lastnine pri sklicevanju na točko g) prvega odstavka 44. člena zakona.
(2) Če se ugotovi, da se podatki iz registra znamk ne ujemajo s podatki o vložniku ugovora, mora vložnik ugovora predložiti ustrezne dokaze o upravičenosti do vložitve ugovora.
(3) Vložnik ugovora na zahtevo prijavitelja znamke predloži dokaze o uporabi svoje prejšnje znamke v skladu z 9.c členom tega pravilnika.«.
6. člen 
9. člen se črta.
7. člen 
Za črtanim 9. členom se dodajo novi, 9.a, 9.b in 9.c člen, ki se glasijo:
»9.a člen 
(zahteva za razveljavitev znamke) 
Zahteva za razveljavitev znamke poleg podatkov iz 7.a člena tega pravilnika vsebuje številko registracije znamke, katere razveljavitev se zahteva.
9.b člen 
(zahteva za ugotovitev ničnosti znamke) 
(1) Zahteva za ugotovitev ničnosti znamke poleg podatkov iz 7.a člena tega pravilnika vsebuje:
a) številko registracije znamke, katere ugotovitev ničnosti se zahteva;
b) podatke o prejšnji znamki: številko registracije pri sklicevanju na točke a), b) ali c) prvega odstavka 44. člena zakona in druge podatke, iz katerih je mogoče ugotoviti podatke o prejšnji znamki;
c) podatke o prej pridobljenem neregistriranem znaku, ki se uporablja v gospodarskem prometu, pri sklicevanju na točko d) prvega odstavka 44. člena zakona;
č) podatke o znamki, ki jo je prijavil posrednik ali zastopnik imetnika znamke brez soglasja imetnika znamke, pri sklicevanju na točko e) prvega odstavka 44. člena zakona;
d) podatke o registrirani označbi porekla ali geografski označbi pri sklicevanju na točko f) prvega odstavka 44. člena zakona;
e) podatke o prej pridobljeni pravici do imena, osebne podobe, avtorske pravice ali druge pravice industrijske lastnine pri sklicevanju na točko g) prvega odstavka 44. člena zakona.
(2) Če se ugotovi, da se podatki iz registra znamk ne ujemajo s podatki o vložniku zahteve za ugotovitev ničnosti znamke, mora vložnik zahteve za ugotovitev ničnosti predložiti ustrezne dokaze o upravičenosti do vložitve zahteve.
(3) Vložnik zahteve za ugotovitev ničnosti znamke na zahtevo nasprotne stranke predloži dokaze o uporabi svoje prejšnje znamke v skladu z 9.c členom tega pravilnika.
9.c člen 
(predložitev dokumentov in dokazov) 
(1) Dokumenti in dokazi se vložijo v dveh izvodih, razen če je vloga vložena v elektronski obliki.
(2) Če so dokumenti ali dokazi v tujem jeziku, mora stranka predložiti njihov prevod v slovenskem jeziku.
(3) Prevod dokumenta ali dokaza mora biti istoveten z dokumentom ali dokazom, na katerega se nanaša, ter po zgradbi in vsebini ustrezati izvirnemu dokumentu ali dokazu. Če je stranka navedla, da so pomembni samo deli dokumenta ali dokaza, je lahko prevod omejen na te dele.
(4) Dokazi so predloženi v prilogah k vlogam, ki so zaporedno oštevilčene z arabskimi številkami. Vloga vsebuje popis dokazov, ki za vsak priložen dokaz navaja:
a) številko dokaza,
b) kratek opis dokaza in, kjer je to potrebno, število strani,
c) dejstva, ki jih dokaz dokazuje,
č) številko strani vloge, na kateri je dokaz naveden.
(5) Stranka, ki vlogo vloži, v popisu dokazov iz prejšnjega odstavka navede tudi, na katere dele dokaza opira svoje navedbe, in jih na dokazu ustrezno označi.«.
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-333/2023/12
Ljubljana, dne 24. januarja 2024
EVA 2023-2180-0051
Matjaž Han 
minister 
za gospodarstvo, turizem in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti