Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024

Kazalo

Ob-1242/24, Stran 181
Turizem Ljubljana, Krekov trg 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Turizem Ljubljana), objavlja na podlagi drugega odstavka 3. člena Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2024 (Uradni list RS, št. 121/23) in prve alineje 4. točke 14. poglavja Posebnega dela proračuna Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2024 in Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Ljubljana (Uradni list RS, št. 79/09)
javno povabilo 
k oddaji predlogov za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v Mestni občini Ljubljana za leto 2024 
I. Predmet povabila
Predmet povabila je oddaja predlogov za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah Mestne občine Ljubljana za leto 2024, ki prispevajo k promociji Ljubljane v lokalnem in mednarodnem okolju in pomenijo obogatitev turistične ponudbe mesta. Turizem Ljubljana sofinancira turistične prireditve na javnih površinah v Mestni občini Ljubljana in z javnim povabilom spodbuja živahno dogajanje na javnih površinah v skladu s kriteriji, ki se nanašajo na inovativnost in kvaliteto projektov, njihovo dostopnost, potencial v smislu promocije in trženja ter skladnost s trajnostnimi načeli. Ob tem sledi dvema ključnima strateškima usmeritvama: razširiti prireditveni prostor izven središča mesta (decentralizacija) ter spodbujati dogajanje skozi vse leto (desezonalizacija).
Predlagatelji naj oddajo svoj predlog/vlogo za sofinanciranje, v kateri opišejo prireditev, ki bi jo želeli izvesti in za katero kandidirajo za sredstva za sofinanciranje.
II. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati naslednje podatke in dokazila:
– ime in naziv predlagatelja (pravne osebe oziroma podjetnika posameznika);
– naziv, termin in lokacijo prireditve ter vrednost celotne prireditve s finančno konstrukcijo in načinom zagotovitve pokrivanja prireditvenih stroškov;
– projekt prireditve z dispozicijo vsebine, načinom izvedbe in izvedbenimi roki;
– izjava predlagatelja:
– o zagotovitvi sredstev oziroma angažiranju lastnih sredstev, 
– o izvedbi projekta oziroma prireditve v skladu z veljavnimi predpisi, 
– o poravnanih pogodbenih obveznostih do zavoda Turizem Ljubljana in Mestne občine Ljubljana; 
– parafiran vzorec pogodbe (parafirana vsaka stran).
III. Pogoji povabila
Vloge morajo ustrezati naslednjim pogojem:
– predlagatelji so pravne osebe in podjetniki posamezniki, ki so registrirani in imajo tudi ustrezna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki je predmet vsebine vloge,
– prireditve se bodo odvijale na javnih površinah v Mestni občini Ljubljana, urejenih z Odlokom o posebni rabi javnih površin (Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin),
– prireditve bodo izvedene v obdobju od dneva objave tega povabila v Uradnem listu Republike Slovenije do 15. novembra 2024.
IV. Višja sila
Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo obveznosti iz pogodbe. Zaradi višje sile lahko Turizem Ljubljana od pogodbe odstopi oziroma z dodatkom ugotovi, da aktivnosti/predmet pogodbe zaradi stanja na turističnem trgu (upad obiska in v posledici ne prilivov turistične takse, koncesijskih dajatev ipd.) ne bo mogel izvesti. Prav tako si Turizem Ljubljana pridružuje pravico, da v primeru ne natečenih sredstev (iz naslova turistične takse ali koncesijskih dajatev), ne poravna obveznosti, ki jih ima po pogodbi.
Pogodbeni stranki sta se dolžni pisno obveščati o nastanku višje sile.
Nobena stranka ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.
V. Okvirna višina sredstev: okvirna višina sredstev za sofinanciranje turističnih prireditev za leto 2024 znaša 191.000,00 EUR (z besedo: sto enaindevetdeset tisoč evrov 00/100). Izbrane turistične prireditve bo Turizem Ljubljana sofinanciral v višini do največ 50 odstotkov celotne vrednosti projekta – prireditve. Odobrena sredstva bodo izvajalcem nakazana po izvedbi, na podlagi zahtevka za izplačilo (e-račun) ter popolnega finančnega in vsebinskega poročila o izvedeni prireditvi.
VI. Rok za izvedbo izbranih turističnih prireditev: rok za izvedbo turističnih prireditev je do 15. novembra 2024.
VII. Rok za predložitev in način predložitve vlog
Predlagatelj vlogo odda v tajništvu Turizma Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Vloga za sofinanciranje turističnih prireditev v Ljubljani 2024«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov predlagatelja.
Predlagatelji, ki bodo prijavljali več prireditev (največ tri vloge), morajo oddati popolno dokumentacijo za vsako prireditev posebej, v ločenih ovojnicah.
Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo prispele na sedež Turizma Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana do 1. marca 2024, do 11. ure.
VIII. Datum odpiranja vlog: z odpiranjem vlog, ki ne bo javno, bo Komisija začela dne 1. marca 2024 ob 13. uri in ga v primeru velikega števila prispelih vlog nadaljevala naslednje dni.
IX. Formalno popolne vloge
Vloge predlagateljev morajo biti formalno popolne v skladu z zahtevami Turizma Ljubljana iz tega povabila k sodelovanju in izdelane na obrazcih iz povabila k sodelovanju Turizma Ljubljana in so jim priložene vse zahtevane priloge iz povabila k sodelovanju. Formata, vsebine in oblike obrazcev dokumentacije, ki so sestavni del javnega povabila ni dovoljeno spreminjati.
Turizem Ljubljana bo najkasneje v roku petih delovnih dni od zaključka odpiranja vloge predlagatelja pozval, da formalno nepopolno vlogo v roku treh delovnih dni dopolnijo.
X. Odločanje v postopku povabila in obveščanje o izidu povabila: Turizem Ljubljana bo predlagatelje, katerih programi bodo izbrani, obvestil najkasneje v roku petih delovnih dni po srečanju Komisije, t.j. najkasneje v 30 dneh po zaključku odpiranja vlog.
XI. Dostopnost dokumentacije: povabilo k sodelovanju je od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dostopno na spletni strani Turizma Ljubljana www.visitljubljana.com in spletni strani MOL www.ljubljana.si.
XII. Dodatne informacije: dodatna vprašanja v zvezi s pripravo prijav/vlog in pojasnila k povabilu k sodelovanju lahko predlagatelji pošljejo na elektronski naslov razpis@visitljubljana.si.
Turizem Ljubljana 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti