Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024

Kazalo

265. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj, stran 628.

  
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 40., 41. in 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23), 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07, 14/20 in 11/23), 15. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17), 16. člena Statuta Občine Destrnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 65/20), 16. člena Statuta Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/14), 15. člena Statuta Občine Gorišnica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/17), 16. člena Statuta Občine Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17), 14. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17 in 3/20), 15. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16 in 16/18), 16. člena Statuta Občine Majšperk (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/12, 34/15, 55/15, 50/17 in 16/19), 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/17), 15. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 96/09, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/17), 16. člena Statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni vestnik Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, št. 95/19), 16. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/18), 16. člena Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/16, 45/17 in 10/19), 14. člena Statuta Občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 60/18 in 36/19) in 15. člena Statuta Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 54/17) so Mestni svet Mestne občine Ptuj na 11. redni seji dne 18. 12. 2023, Občinski svet Občine Cirkulane na 9. redni seji dne 14. 12. 2023, Občinski svet Občine Destrnik na 5. dopisni seji dne 5. 1. 2024, Občinski svet Občine Dornava na 7. redni seji dne 12. 12. 2023, Občinski svet Občine Gorišnica na 7. redni seji dne 14. 12. 2023, Občinski svet Občine Hajdina na 9. redni seji dne 20. 12. 2023, Občinski svet Občine Juršinci na 8. redni seji dne 20. 12. 2023, Občinski svet Občine Kidričevo na 2. dopisni seji dne 16. 1. 2024, Občinski svet Občine Majšperk na 10. redni seji dne 20. 12. 2023, Občinski svet Občine Markovci na 5. redni seji dne 13. 12. 2023, Občinski svet Občine Podlehnik na 9. redni seji dne 13. 12. 2023, Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah na 7. redni seji dne 20. 12. 2023, Občinski svet Občine Trnovska vas na 12. redni seji dne 19. 12. 2023, Občinski svet Občine Videm na 10. redni seji dne 19. 12. 2023, Občinski svet Občine Zavrč na 6. redni seji dne 22. 12. 2023 in Občinski svet Občine Žetale na 9. redni seji dne 18. 12. 2023 sprejeli
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj (Uradni list RS, št. 81/21 in 99/22; v nadaljevanju: odlok) se v drugem odstavku 9. člena doda nova alineja, ki se glasi:
»– Q 88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve«.
2. člen 
Za 12. členom se doda nov 12.a člen, ki se glasi:
»12.a člen 
(1) Zavod lahko izvaja prodajo blaga in storitev na trgu le, če bo z izvajanjem te zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.
(2) Zavod je zavezan pripraviti cenik z obrazložitvijo, ki vsebuje kalkulativne osnove za oblikovanje cene proizvodov in storitev tržne dejavnosti, ter akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu.«.
3. člen 
(1) V 14. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Svet zavoda šteje 11 članov:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.«.
(2) Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Predstavnike delavcev se voli na naslednji način:
– 4 predstavnike delavcev izmed strokovnih delavcev zavoda,
– 1 predstavnik izmed upravno-administrativnih in tehničnih delavcev.«.
4. člen 
(1) V 15. členu se doda nova dvajseta alineja, ki se glasi:
»– najmanj enkrat letno obravnava cenik tržnih dejavnosti,«.
(2) Dosedanja dvajseta alineja postane enaindvajseta alineja.
5. člen 
V drugem odstavku 22.a člena se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi:
»Organizacijska enota Predšolska vzgoja izvaja prilagojen program za predšolske otroke, deluje na lokaciji Ulica 25. maja 2a, 2250 Ptuj.«.
6. člen 
Ta odlok začne veljati, ko ga v enakem besedilu sprejmejo mestni svet in občinski sveti občin ustanoviteljic in naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-23/2016
Ptuj, dne 18. decembra 2023
Županja 
Mestne občine Ptuj 
Nuška Gajšek
Št. 007-80/2023
Cirkulane, dne 14. decembra 2023
Županja 
Občine Cirkulane 
Antonija Žumbar 
Št. 900-1/2024-5D-1/2
Destrnik, dne 5. januarja 2024
Županja 
Občine Destrnik 
Vlasta Tetičkovič Toplak
Št. 900-0012/2023-13
Dornava, dne 12. decembra 2023
Župan 
Občine Dornava 
Matej Zorko
Št. 900-1/2022-7/12
Gorišnica, dne 14. decembra 2023
Župan 
Občine Gorišnica 
Borut Kolar 
Št. 014-14/2020-2
Hajdina, dne 20. decembra 2023
Župan 
Občine Hajdina 
mag. Stanislav Glažar 
Št. 007-0012/2016-17
Juršinci, dne 20. decembra 2023
Župan 
Občine Juršinci 
Robert Horvat 
Št. 007-4/2016-21
Kidričevo, dne 16. januarja 2024
Župan 
Občine Kidričevo 
Anton Leskovar 
Št. 600-1/2016-18
Majšperk, dne 20. decembra 2023
Župan 
Občine Majšperk 
Sašo Kodrič 
Št. 007-1/2024-3
Markovci, dne 13. decembra 2023
Župan 
Občine Markovci 
Milan Gabrovec 
Št. 900-15/2023-2
Podlehnik, dne 13. decembra 2023
Župan 
Občine Podlehnik 
mag. Sebastian Toplak 
Št. 007-9/2023-12
Sveti Andraž v Slovenskih goricah, dne 20. decembra 2023
Županja 
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah 
Darja Vudler Berlak 
Št. 600-13/2023-2
Trnovska vas, dne 19. decembra 2023
Župan 
Občine Trnovska vas 
Alojz Benko 
Št. 900-012/2023-13
Videm, dne 19. decembra 2023
Župan 
Občine Videm 
Brane Kolednik 
Št. 900-3/2022-006(002-3)
Zavrč, dne 22. decembra 2023
Župan 
Občine Zavrč 
Slavko Pravdič 
Št. 032-9/2022
Žetale, dne 18. decembra 2023
Župan 
Občine Žetale 
Anton Butolen

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti