Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024

Kazalo

277. Sklep o pripravi tehnične posodobitve Občinskega prostorskega načrta Občine Žirovnica spremembe in dopolnitve št. 3, stran 649.

  
Na podlagi drugega odstavka 141. člena in 142. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in na podlagi 46. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/18) je župan Občine Žirovnica sprejel
S K L E P 
o pripravi tehnične posodobitve Občinskega prostorskega načrta Občine Žirovnica spremembe in dopolnitve št. 3 
1. člen 
(splošno) 
(1) S tem sklepom se prične postopek tehnične posodobitve grafičnega dela izvedbenega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 41/19 (uradno prečiščeno besedilo), 68/19 (obvezna razlaga), 128/22 (obvezna razlaga), 61/23 (obvezna razlaga), v nadaljevanju: OPN Žirovnica), po postopku in na način, ki ga določa Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, v nadaljevanju: ZUreP-3) v drugem odstavku 141. člena in v 142. členu.
(2) Tehnična posodobitev se izvede s samostojnim postopkom tehnične posodobitve tretjih sprememb in dopolnitev OPN Žirovnica in ne vključuje novih prostorskih ureditev ter ne določa nove izvedbene regulacije prostora.
(3) Prva tehnična posodobitev se izvede za območje celotne Občine Žirovnica.
2. člen 
(razlogi za uvedbo postopka) 
S tehnično posodobitvijo se zagotavlja ažurnost grafičnega dela izvedbenega dela OPN Žirovnica s katastrom nepremičnin.
3. člen 
(potrjevanje) 
Tehnično posodobljeni izvedbeni del OPN Žirovnica izdelata pooblaščeni prostorski načrtovalec in pooblaščeni inženir s področja geodezije, ki skupaj z občinskim urbanistom potrdijo, da so izpolnjene zahteve iz drugega odstavka 141. člena ZUreP-3 in pogoji za uporabo samostojnega postopka tehnične posodobitve v skladu s 142. členom ZUreP-3.
4. člen 
(postopek priprave in roki) 
(1) Okvirni roki za pripravo posameznih faz so:
– Sprejetje in objava sklepa o začetku tehnične posodobitve – februar 2024;
– Pristojno Ministrstvo za naravne vire in prostor (v nadaljevanju ministrstvo) dodeli identifikacijsko številko (ID) in sklep objavi na spletnih straneh ministrstva – februar 2024;
– Pregled tehnične ustreznosti gradiva in objava osnutka tehnično posodobljenega OPN Žirovnica na spletnih straneh ministrstva (rok 7 dni od prejema vloge) – marec 2024;
– Javna razgrnitev osnutka tehnično posodobljenega OPN Žirovnica v trajanju 15 dni in objava stališče do pripomb in predlogov – april 2024;
– Sprejem in objava predloga tehnično posodobljenega OPN Žirovnica – april 2024;
– Objava gradiva na spletnih straneh ministrstva – maj 2024.
(2) Roki iz prvega odstavka tega člena so informativni in se lahko spremenijo.
5. člen 
(objava gradiva in vključevanje javnosti) 
(1) Ministrstvo pred objavo gradiv na spletnih straneh ministrstva v sedmih dneh preveri ali je gradivo pripravljeno v tehnično ustrezni obliki in o tem obvesti pripravljavca prostorskega akta.
(2) Z namenom vključevanja in sodelovanja javnosti bo Občina Žirovnica objavila osnutek tehnično posodobljenega izvedbenega dela OPN Žirovnica in Elaborat tehnične posodobitve na spletni strani Občine Žirovnica https://zirovnica.si. Vpogled v gradivo bo omogočeno tudi na sedežu Občine Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica.
(3) Javnosti se omogoči dajanje predlogov in pripomb na objavljeno gradivo v roku 15 dni.
6. člen 
(sprejem) 
Občina na podlagi pripomb javnosti ter skladno s stališči do pripomb pripravi predlog tehnično posodobljenega občinskega prostorskega načrta, ter ga predloži v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu Občine Žirovnica. Občinski svet sprejme predlog tehnično posodobljenega občinskega prostorskega načrta s sklepom, nato se ga objavi v uradnem glasilu občine ter na spletnih straneh ministrstva.
7. člen 
(objava) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter velja z dnem objave.
Št. 3503-0010/2023-3
Breznica, dne 29. januarja 2024
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti