Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024

Kazalo

242. Sklep o uporabi Smernic za poročanje na podlagi uredbe EMIR, stran 608.

  
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/21 in 123/21 – ZBNIP; v nadaljevanju: ZBan-3) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o uporabi Smernic za poročanje na podlagi uredbe EMIR 
1. člen 
(Namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski organ za vrednostne papirje in trge je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe 1095/2010/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 84), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2023/1114 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. maja 2023 o trgih kriptosredstev in spremembi uredb (EU) št. 1093/2010 in (EU) št. 1095/2010 ter direktiv 2013/36/EU in (EU) 2019/1937 (UL L št. 150 z dne 9. junija 2023, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba 1095/2010/EU) dne 23. oktobra 2023 na svoji spletni strani objavil Smernice za poročanje na podlagi uredbe EMIR (ESMA74-362-2281; v nadaljevanju: smernice).
(2) Smernice podrobneje opredeljujejo obveznost poročanja o izvedenih finančnih instrumentih, kot je določeno v 9. členu Uredbe 648/2012/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L št. 201/2012 z dne 27. 7. 2012, str. 1), zadnjič popravljena s Popravkom Uredbe (EU) 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 92/2023 z dne 30. 3. 2023, str. 29) (v nadaljevanju: Uredba 648/2012/EU), in obveznost, ki jih imajo repozitoriji sklenjenih poslov v skladu z 78. in 81. členom Uredbe 648/2012/EU.
(3) Smernice so naslovljene na:
1. finančne in nefinančne nasprotne stranke v izvedenih finančnih instrumentih iz osmega in devetega odstavka 2. člena Uredbe 648/2012/EU in repozitorije sklenjenih poslov iz drugega odstavka 2. člena Uredbe 648/2012/EU in
2. pristojne organe iz trinajstega odstavka 2. člena Uredbe 648/2012/EU.
2. člen 
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic) 
(1) Banka Slovenije s tem sklepom določa uporabo smernic in vseh njenih bodočih sprememb, če ne bo Banka Slovenije za posamezno spremembo smernic odločila drugače, za:
1. banke in hranilnice, za nadzor nad katerimi je pristojna v skladu s tretjim odstavkom 3. člena Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (Uradni list RS, št. 8/19 z dne 7. 2. 2019; v nadaljevanju: Uredba o izvajanju EMIR) (v nadaljevanju: banke), in
2. Banko Slovenije, kadar v skladu z Uredbo o izvajanju EMIR v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad bankami iz 1. točke tega odstavka.
(2) Banke iz 1. točke prvega odstavka tega člena v celoti upoštevajo določbe smernic v delu, v katerem so naslovljene na banke.
(3) Banka Slovenije pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z Uredbo 648/2012/EU in Uredbo o izvajanju EMIR v celoti upošteva določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa.
3. člen 
(Uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 29. januarja 2024
Boštjan Vasle 
predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti