Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024

Kazalo

253. Odlok o priznanjih Občine Ilirska Bistrica, stran 615.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 14. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/20) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 10. seji dne 25. 1. 2024 sprejel
O D L O K 
o priznanjih Občine Ilirska Bistrica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta odlok določa vrsto, pogoje, način in postopek podeljevanja priznanj, njihovo obliko in vodenje evidence podeljenih priznanj Občine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju: priznanja) za posameznike, podjetja, zavode, društva, združenja, skupine, organizacije in skupnosti za posebne uspehe na raznih področjih družbenega in gospodarskega življenja ter dela za Občino Ilirska Bistrica.
V tem odloku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
Priznanja Občine Ilirska Bistrica so najvišja priznanja občine in se podeljujejo za posebne uspehe na družbenem, kulturnem, športnem, humanitarnem, okoljskem in gospodarskem področju za dosežke, ki prispevajo k boljšemu, kakovostnejšemu in polnejšemu življenju občanov ter krepitvi skupnosti, dosežke, ki imajo pomen za razvoj in ugled občine, življenje v njej ter podobo krajev, in dosežke, ki krepijo odpornost občine na naravne nesreče in prispevajo k trajnostno zasnovanemu razvoju občine.
Priznanja se podeljujejo tudi za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob izjemnih dogodkih.
3. člen 
O podelitvi priznanj odloča Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju: komisija).
4. člen 
Sredstva za priznanja se zagotovijo v občinskem proračunu.
5. člen 
Priznanja se podeljujejo ob občinskem prazniku Občine Ilirska Bistrica. Ob podelitvi se javnost obvesti o preostalih nominirancih za priznanja.
II. VRSTE PRIZNANJ IN KRITERIJI ZA DODELITEV PRIZNANJ 
6. člen 
Priznanja Občine Ilirska Bistrica so:
1. naziv častni občan Občine Ilirska Bistrica,
2. plakete Občine Ilirska Bistrica:
– plaketa Občine Ilirska Bistrica za področje gospodarstva
– plaketa Občine Ilirska Bistrica za področje kulture
– plaketa Občine Ilirska Bistrica za področje športa
– plaketa Občine Ilirska Bistrica za področje družbeno-okoljskih dejavnosti,
3. spominska plaketa,
4. posebno priznanje župana.
1. Naziv častni občan Občine Ilirska Bistrica
7. člen 
Naziv častnega občana Občine Ilirska Bistrica je najvišje priznanje občine, ki se podeli posameznikom, ki so dosegli izjemne uspehe in zasluge na gospodarskem, znanstvenem, umetniškem, kulturnem, športnem, vzgojno-izobraževalnem, humanitarnem, okoljskem ter raznih drugih področjih človekove ustvarjalnosti in so s svojim delom prispevali k napredku, razvoju in ugledu občine. Častni občan je oseba, ki jo odlikuje vizionarstvo, odličnost, delo za dobrobit družbe, sodelovalnost ali skrb za blaginjo v občini. Prepoznavnost delovanja častnega občana, za katero prejema priznanje, mora segati tudi izven prostora Občine Ilirska Bistrica.
8. člen 
Naziv častni občan Občine Ilirska Bistrica se podeli s posebno listino na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica ob občinskem prazniku, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi naziva častni občan Občine Ilirska Bistrica.
Naziv častni občan se lahko podeli tudi posthumno.
Vsako leto se lahko naziv podeli samo eni osebi.
9. člen 
Naziv častnega občana se lahko odvzame, če se ugotovi okoliščine in dejstva nečastne narave, ki so bila neznana ali zamolčana ob podelitvi naslova častnega občana, bi pa odločilno vplivala na podelitev, če bi bila takrat znana.
O odvzemu naslova častnega občana odloča občinski svet na predlog komisije.
2. Plaketa Občine Ilirska Bistrica
10. člen 
Plaketa Občine Ilirska Bistrica iz 2. točke 6. člena je najvišje priznanje Občine Ilirska Bistrica in se podeljuje zaslužnim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, združenjem, skupinam, organizacijam in skupnostim, za dosežene uspehe in dosežke na sledečih področjih:
– za področje gospodarstva se podeli posameznikom ali podjetjem, ki so pomembno prispevali k razvoju gospodarstva v občini, upoštevaje splošne razvojne rezultate, rezultate poslovanja, družbeno in okoljsko odgovornost podjetja ter povezanost podjetja z lokalnim okoljem ter hkrati prispevali k obogatitvi lokalnega gospodarskega okolja. Področje gospodarstva po tem pravilniku obsega gospodarske dejavnosti primarnega (kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo …), sekundarnega (industrija, gradbeništvo, energetika …) in terciarnega sektorja (storitvene dejavnosti, kot trgovina, turizem, promet, servisne storitve …);
– za področje kulture se podeli posameznikom ali organizacijam, ki delujejo na področju kulture, ustvarjajo in posredujejo kulturne vrednote javnosti, s svojim delovanjem bistveno prispevajo k obogatitvi lokalnega kulturnega prostora, k varovanju snovne in nesnovne kulturne dediščine, vplivajo na dvig kulturne zavesti prebivalcev ter svojo dejavnost usmerjajo h kulturnemu sožitju vseh prebivalcev lokalne skupnosti;
– za področje športa se podeli posameznikom ali organizacijam, ki delujejo na področju športa in so usmerjeni v športno vzgojo otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport ter športno rekreacijo, ob tem pa so dosegli vidne športne dosežke oziroma rezultate na državni ravni ali v tujini ter prispevali k obogatitvi lokalnega športnega prostora;
– za področje družbeno-okoljskih dejavnosti se podeli posameznikom ali organizacijam, ki delujejo na področju sociale, zdravstva, humanitarnih dejavnosti, varstva okolja in narave, prostovoljstva, izvajajo programe za otroke, mladino, starejše in večgeneracijske programe ter so s svojimi aktivnostmi in dejanji obogatili lokalni prostor in prispevali k dvigu kvalitete življenja. Plaketa se podeljuje tudi za prispevek k utrjevanju človekovih pravic in dostojanstva, h krepitvi odpornosti občine na naravne nesreče in druge posledice podnebne krize ter h krepitvi trajnostno zasnovanega razvoja občine.
Plaketa se podeli na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica ob občinskem prazniku.
Vsako leto se za posamično področje podeli največ ena plaketa.
3. Spominska plaketa Občine Ilirska Bistrica
11. člen 
Spominska plaketa se podeljuje posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, združenjem, skupinam, organizacijam in skupnostim za dolgoletno, neprekinjeno, uspešno in ustvarjalno delo v dobro skupnosti ob njihovih pomembnejših jubilejih.
Spominske plakete Občine Ilirska Bistrica se podeljujejo za najmanj deset let dela in sodelovanja na posameznih področjih, s čimer so predlagani kandidati prispevali k splošnemu napredku strokovnosti in izboljšavam na posameznih področjih, tako da so s svojim neposrednim delom pripomogli k avtonomiji posameznega strokovnega področja; dokazali kvalitetno in strokovno delo z rezultati na posameznem področju; prispevali k tehnični in drugi izboljšavi določene stroke; izkazali dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter poslovanja kot rezultat razvoja znanja in inovativnosti; dosegli uspehe pri odpiranju na novih trgih in odpiranju novih delovnih mest; za delo na raziskovalnem, umetniškem, vzgojnem, izobraževalnem, športnem, kulturnem in publicističnem področju ter na področju zdravstvene in socialne problematike ali na humanitarnem področju, ki ima poseben pomen za razvoj posamezne vrste dejavnosti; prispevali k razvoju in obogatitvi posameznega področja z aktivnim sodelovanjem; prispevali k utrjevanju človekovih pravic in dostojanstva; prispevali h krepitvi odpornosti občine na naravne nesreče in druge posledice podnebne krize ter k trajnostno zasnovanemu razvoju občine.
Spominska plaketa Občine Ilirska Bistrica se podeli na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica ob občinskem prazniku.
Vsako leto se lahko podeli več spominskih plaket.
4. Posebno priznanje župana
12. člen 
Posebno priznanje župana se podeljuje za izjemne dosežke, ki so vidno zaznamovali občino ali širšo skupnost v preteklem letu ter pustili širši družbeni vpliv ali kot spodbudo pri prizadevanjih za doseganje uspehov in rezultatov, ki imajo velik pomen za občino.
Vsako leto se lahko podeli dve priznanji.
III. ŠTEVILO IN OBLIKA PRIZNANJ 
13. člen 
Za obliko priznanj se uporabljajo veljavni občinski predpisi in priročnik o celostni grafični podobi.
14. člen 
Naziv častni občan se lahko podeli posamezniku enkrat, plaketo Občine Ilirska Bistrica pa se za različne dosežke lahko podeli večkrat.
15. člen 
Naziv častni občan je reliefni pozlačeni odtis grba Občine Ilirska Bistrica z napisom »Častni občan Občine Ilirska Bistrica« in se ga podeli z izročitvijo listine, ki vsebuje napis »Častni občan Občine Ilirska Bistrica«. Na listino se vpišejo ime in priimek dobitnika, kratka obrazložitev ter datum podelitve.
16. člen 
Plaketa Občine Ilirska Bistrica je reliefni pozlačeni odtis grba Občine Ilirska Bistrica z napisom »Plaketa Občine Ilirska Bistrica«, in se podeljuje z izročitvijo listine. Na listino se vpišejo ime in priimek dobitnika, oziroma naziv pravne osebe, področje za katero se podeli, kratka obrazložitev ter datum podelitve.
17. člen 
Spominska plaketa je reliefni pozlačeni odtis grba Občine Ilirska Bistrica z napisom »Spominska plaketa Občine Ilirska Bistrica«.
18. člen 
Posebno priznanje župana je reliefni pozlačeni odtis grba Občine Ilirska Bistrica z napisom »Posebno priznanje župana Občine Ilirska Bistrica«.
IV. POSTOPEK ZA RAZPIS IN PODELITEV PRIZNANJ 
19. člen 
Priznanja Občine Ilirska Bistrica se podeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi komisija do 31. marca tekočega leta, v katerem se priznanja podeljujejo.
Z razpisom se objavi:
– naziv in sedež razpisovalca,
– predmet javnega razpisa z navedbo osnovnih pogojev in meril, po katerih se izberejo dobitniki priznanj (komu se lahko podeli priznanja),
– kdo je lahko predlagatelj in obvezne sestavine predloga, za katero priznanje se daje pobudo,
– rok, do katerega morajo biti vloge za priznanje predložene,
– naslov, na katerega je treba vloge za priznanje poslati.
Vloge morajo biti poslane v zaprti ovojnici, ki mora biti označena z napisom: »Ne odpiraj – priznanje Občine Ilirska Bistrica«.
Razpis se objavi na uradni spletni strani občine in v drugih sredstvih javnega obveščanja. Rok ne sme biti krajši od 30 dni.
Posebno priznanje župana se ne vključi v javni razpis.
20. člen 
Predlagatelji za podelitev priznanj so lahko občani, krajevne skupnosti, podjetja, zavodi, društva, združenja, organizacije in skupnosti.
Predlagatelj za posebno priznanje župana je župan.
21. člen 
O izbiri iz vrst predlaganih kandidatov, predlaganih za prejem priznanja, odloča komisija na seji.
Komisija odloča o podelitvi priznanj iz 1., 2. in 3. točke 6. člena. O podelitvi posebnega priznanja iz 4. točke 6. člena odloči župan občine.
Komisija izdela končni predlog za podelitev priznanj z obrazložitvijo in ga posreduje v odločanje Občinskemu svetu Občine Ilirska Bistrica. Odločitev o podelitvi priznanj sprejme občinski svet s sklepom. Sklep mora biti obrazložen. Ob podelitvi se izda listina, iz katere je razvidno, za katere dosežke in uspehe je podeljena.
Odločitev o podelitvi posebnega priznanja župana sprejme župan.
22. člen 
Za delo komisije glede sklica, sklepčnosti, odločanja, vodenja zapisnika se uporabljajo določbe veljavnega Poslovnika Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki urejajo delo delovnih teles občinskega sveta in nadalje določbe tega odloka.
Član komisije, ki ima ob izboru kandidatov za priznanje ločeno mnenje, lahko zahteva, da se njegovo mnenje vpiše v zapisnik. Komisija lahko odloči, da se o vsakemu predlogu glasuje tajno.
Za tajno glasovanje se za komisijo pripravijo glasovalni lističi, na katerih so navedeni predlagani kandidati za posamezno priznanje.
23. člen 
Odpiranje prejetih predlogov za priznanja vodi komisija. Komisija ugotavlja, ali so bili predlogi poslani v roku ali so jih predlagali upravičeni predlagatelji ter ali so pravilno pripravljeni in označeni.
24. člen 
O odpiranju predlogov mora komisija sproti voditi zapisnik, ki vsebuje predvsem:
– naslov, prostor in čas odpiranja poslanih pobud,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih članov komisije,
– imena oziroma nazive in naslove pobudnikov,
– vrstni red odpiranja pobud,
– seznam pravočasno poslanih pobud,
– ugotovitve o popolnosti pobud z navedbo tistih pobudnikov, ki niso dostavili popolnih pobud.
25. člen 
Nepravočasne, nepravilno pripravljene pobude komisija zavrže in v osmih dneh od odpiranja pobud o tem obvesti pobudnika.
26. člen 
Komisija prouči pobude za priznanja, preveri navedbe v utemeljitvah in od pobudnikov lahko zahteva dopolnitev pobude in dodatne podatke. Komisija lahko pridobi dodatno strokovno mnenje, tako da na sejo povabi strokovnjake.
27. člen 
Komisija na podlagi strokovnih ocen, ocen pobudnikov ter na podlagi lastne presoje pripravi končni predlog kandidatov za dobitnike priznanj.
Tako pripravljen predlog komisija posreduje v sprejem Občinskemu svetu Občine Ilirska Bistrica v skladu z 21. členom tega odloka.
28. člen 
Predsednik oziroma člani komisije ne morejo biti pobudniki, niti predlagani za priznanja.
29. člen 
Priznanja Občine Ilirska Bistrica podeljujeta župan in predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
VI. NAČIN VODENJA EVIDENCE PODELJENIH PRIZNANJ 
30. člen 
Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem priznanj ter njihovo evidenco opravlja občinska uprava.
31. člen 
Priznanja se vpisujejo v evidenco posameznih priznanj kronološko, po času, ko so bila podeljena.
Evidenca vsebuje zaporedno številko, ime in priimek ter osebne podatke o prejemniku, datum seje občinskega sveta, na kateri je bilo priznanje podeljeno, številko sklepa o podelitvi, datum izročitve, številko listine, s katero je bilo priznanje podeljeno (in fotokopijo listine).
32. člen 
Gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj je javno in je na vpogled pri občinski upravi. Sklepi o dodelitvi priznanj se objavijo v sredstvih javnega obveščanja in na uradni spletni strani občine.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
33. člen 
Priznanja Občine Ilirska Bistrica, podeljena po prejšnjih predpisih, ostanejo v veljavi.
34. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o priznanjih Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 19/15). V primeru, da se je postopek za podelitev priznanj pričel pred uveljavitvijo tega odloka, se konča po določbah Odloka o priznanjih Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 19/15).
35. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-17/2023-6
Ilirska Bistrica, dne 25. januarja 2024
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
dr. Gregor Kovačič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti