Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024

Kazalo

255. Pravilnik o subvencioniranju stroškov kastracije lastniških mačkov in sterilizacije lastniških mačk na območju Občine Ilirska Bistrica, stran 619.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 31.a člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg, 92/20, 159/21 in 109/23) in 14. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/20) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 10. redni seji dne 25. 1. 2024 sprejel
P R A V I L N I K 
o subvencioniranju stroškov kastracije lastniških mačkov in sterilizacije lastniških mačk na območju Občine Ilirska Bistrica 
1. člen
(predmet in namen pravilnika) 
(1) S tem pravilnikom se določa način in pogoje ter postopek za dodeljevanje proračunskih sredstev za subvencioniranje stroškov sterilizacije lastniških mačk in kastracije lastniških mačkov, ki so v lasti občanov Občine Ilirska Bistrica, s ciljem zmanjševanja števila zapuščenih živali.
(2) Namen pravilnika je zagotavljanje varnega okolja občanom v zvezi z zapuščenimi živalmi ter spodbujanje odgovornega lastništva hišnih živali.
(3) V tem pravilniku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
(upravičenci) 
Do subvencioniranja stroškov kastracije in sterilizacije po tem pravilniku so upravičeni lastniki mačk ali mačkonov, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Ilirska Bistrica.
3. člen 
(javni razpis) 
(1) Subvencioniranje se izvede na podlagi javnega razpisa in predhodno sprejetega proračuna za tekoče leto, v katerem so zagotovljena sredstva za ta namen.
(2) Javni razpis se objavi na spletni strani občine, najavi pa se lahko tudi na druge načine.
(3) V javnem razpisu se določi skupna višina sredstev za subvencioniranje in višina subvencije za opravljen postopek kastracije oziroma sterilizacije. Javni razpis je odprt do porabe sredstev.
4. člen 
(pogoji) 
Za sofinanciranje lahko zaprosijo lastniki mačk, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo stalno prijavljeno bivališče na območju Občine Ilirska Bistrica,
– da podajo vlogo na objavljen javni razpis.
5. člen 
(vloga) 
(1) Pisni vlogi na obrazcu, ki je priloga javnega razpisa, morajo biti priložene naslednje priloge:
– fotokopija računa o opravljeni storitvi pri izvajalcu veterinarskih storitev, s podatki o lastniku živali, ki mora biti opravljena v časovnem obdobju, določenem v javnem razpisu,
– dokazilo o stalnem prebivališču oziroma navedbo EMŠO za preverbo stalnega bivanja lastnika živali,
– druga dokazila, zahtevana v javnem razpisu.
(2) Vloga mora biti vložena v roku, ki je določen v javnem razpisu. Na ovojnici prispele vloge se označi čas prejema, s čimer se določi vrstni red odpiranja vlog in obravnave.
(3) Upoštevajo se le pravilno oddane in izpolnjene vloge z obveznimi prilogami. V primeru formalno nepopolne vloge bo vlagatelj pozvan, da jo ustrezno dopolni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se zavržejo.
(4) Vloge v neustrezno označenih in nepravočasno prispelih ovojnicah ne bodo obravnavane in se zavržejo.
(5) Vloge se obravnavajo praviloma enkrat mesečno do porabe sredstev. Vloge, oddane po porabi sredstev, se zavržejo.
6. člen 
(odločba) 
(1) Upravičenec pridobi pravico do subvencioniranja stroškov kastracije in sterilizacije na podlagi odločbe, ki jo izda občinska uprava.
(2) Postopek do izdaje odločbe vodi javni uslužbenec občinske uprave, ki izpolnjuje pogoje za vodenje postopka po zakonu, ki ureja splošni upravni postopek.
(3) Pravica do sofinanciranja stroškov se prizna za največ dve mački na gospodinjstvo, v katerem prebiva upravičenec, letno.
7. člen 
(pritožba) 
(1) Zoper odločitev občinske uprave ima vlagatelj pravico vložiti pritožbo v roku 15 dni od vročitve odločbe.
(2) O pritožbi odloča župan.
8. člen 
(končna določba) 
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-1/2024-4
Ilirska Bistrica, dne 25. januarja 2024
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
dr. Gregor Kovačič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti