Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024

Kazalo

278. Sklep o pripravi 3. sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Tehnološko razvojnega industrijskega središča (TRIS) Kanižarica, stran 649.

  
Na podlagi 119. in 129. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) ter na podlagi 7. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16, 112/22) je župan občine Črnomelj, dne 1. 2. 2024 sprejel
S K L E P 
o pripravi 3. sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Tehnološko razvojnega industrijskega središča (TRIS) Kanižarica 
1. člen 
(predmet sklepa) 
(1) S tem sklepom se prične postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta TRIS Kanižarica (v nadaljevanju: SD OPPN 3).
(2) Pobudnik in naročnik izdelave SD OPPN 3 je zasebni investitor, izdelovalec pa podjetje SAPO, d.o.o..
2. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) Območje načrtovanja SD OPPN 3 se nahaja na jugozahodnem delu industrijske cone TRIS Kanižarica, ki je razvrednoteno območje bivšega rudnika. Teren se dviguje proti severovzhodu. Severozahodno stran območja zaznamuje bližina naselja Kanižarica in območje proizvodnega kompleksa ter regionalne ceste R1-218/1214 Kanižarica-Vinica. Zahodni rob gospodarske cone obdaja razredčen gozd.
(2) Območje SD OPPN 3 obsega dele parcel 2619/10, 2619/9,*298, 2619/17, 2619/20, 2620/1, 2623/1, 2624/1, 2624/2 in 2627/1, vse k.o. 1540-Dobliče, ki obsega cca 25.305 m² zemljišč. Z zadnjim postopkom parcelacije je območje v večjem delu na jugu opredeljeno v okviru parcele 2628/1, k.o. 1540-Dobliče.
(3) Predmet načrtovanja je proizvodna naprava za izkoriščanje obnovljivih virov energije, prostostoječa fotonapetostna sončna elektrarna okvirne predvidene moči 2,5 MW, ki bo na širšem območju del večjega energetskega sistema okvirne skupne moči 7948,8 kW.
(4) Območje načrtovanja SD OPPN 3 delno spada v ureditveno enoto UE3, delno v UE2 in je v celoti stavbno zemljišče, v pretežni meri s podrobnejšo namensko rabo: površine centralnih dejavnosti (CD) ter v manjšem delu z namensko rabo za razvoj gospodarskih con (IG), kjer sončne elektrarne kot samostojni objekti niso predvideni. SD OPPN 3 se pripravi skladno s 130. in 131. členom ZUreP-3, ki predstavlja pravno podlago za spremembo namenske rabe prostora in določitvijo prostorsko izvedbenih pogojev, brez predhodne spremembe OPN ob izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev. Določi se nova raba, in sicer se na obravnavanem delu območja v UE3 predlaga spremembo podrobne namenske rabe iz CD v E. Območje bi v nadaljevanju spadalo v ureditveno enoto UE 7 – območje namenjeno za postavitev energetskih objektov. Na delu območja z namensko rabo IG se predvidi območje prehajanja ureditvene enote UE 7 v UE2. Predvidena prostorska ureditev je načrtovana na razvrednotenem območju, je skladna s cilji prostorskega razvoja občine, javnim interesom, pravnimi režimi in varstvenimi usmeritvami in ni v nasprotju s strateškimi dokumenti države, ki se nanašajo tako na področje prostorskega razvoja kot energetike. Usklajena je z akcijskimi programi za izvajanje omenjenih strategij, občinskim prostorskim planom, lokalnim energetskim konceptom in razvojnim programom regije. Gre za umestitev proizvodne naprave za izkoriščanje obnovljivih virov energije, vključno z objekti in napravami, potrebnimi za njeno delovanje, napravami za shranjevanje energije, priključki na omrežje energetske infrastrukture skupaj s pomožnimi inženirskimi objekti.
(5) V okviru SD OPPN 3 bo izvedeno tudi zmanjšanje območja veljavnega OPPN, in sicer v skladu z zadnjimi spremembami in dopolnitvami Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 130/22).
(6) Območje načrtovanja je določeno okvirno in se lahko tekom postopka priprave SD OPPN 3 na podlagi rešitev in ugotovitev iz strokovnih podlag ali na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora v postopku priprave SD OPPN 3 spremeni, zmanjša oziroma razširi na sosednje enote urejanja prostora z namenom, da se zagotovijo urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve obravnavanega območja ter ostale ureditve gospodarske javne infrastrukture.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev, seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
(1) Pri načrtovanju prostorskih rešitev in izdelavi strokovnih podlag za SD OPPN 3 se upoštevajo strokovne podlage, ki so bile izdelane in pridobljene v času postopka priprave občinskega prostorskega načrta občine Črnomelj in OPPN Tris ter ostala relativna gradiva.
(2) Pri izdelavi SD OPPN 3 se upošteva podatke iz javno dostopnih evidenc, usmeritve nosilcev urejanja prostora, geodetski načrt in morebitna ostala strokovna gradiva.
(3) Skladno z 68. členom ZUreP-3 se izdela elaborat ekonomike.
(4) Izdelajo se vse obvezne strokovne podlage in strokovne podlage ter morebitne potrebne študije v postopku SD OPPN 3 ali na zahtevo nosilcev urejanja prostora, ki jih zagotovi pobudnik.
4. člen 
(vrsta postopka) 
Postopek priprave SD OPPN 3 se vodi skladno s 129., 130. in 131. členi ZUreP-3, torej ob smiselni uporabi določb, ki veljajo za postopek priprave OPN.
5. člen 
(izvedba celovite presoje vplivov na okolje oziroma presoja sprejemljivosti na varovana območja) 
(1) Na podlagi mnenja Ministrstva za okolje, podnebje in energijo št. 35409-267/2023-2570-14, z dne 19. 1. 2024, v postopku priprave SD OPPN 3 ni treba izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje.
(2) Na podlagi mnenja Zavoda RS za varstvo narave št. 3563-0551/2023-3 z dne 12. 12. 2023, v postopku priprave SD OPPN 3 ni potrebno izvesti presoje sprejemljivosti na varovana območja narave.
6. člen 
(roki za pripravo prostorskega akta in njegovih posameznih faz) 
SD OPPN 3 se izdeluje ter postopek priprave vodi v naslednjih fazah in rokih:
– izdelava predloga osnutka SD OPPN 3;
– pridobitev usmeritev in predlogov javnosti na predlog osnutka SD OPPN 3: 14 dni od poziva;
– izdelava osnutka prostorskega akta;
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora: 30 dni od poziva;
– izdelava dopolnjenega osnutka za javno razgrnitev:
– javna razgrnitev z javno obravnavo: 30 dni;
– priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti ter potrditev stališč s strani župana;
– izdelava predloga SD OPPN 3;
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora: 30 dni od poziva;
– izdelava usklajenega predloga SD OPPN 3;
– obravnava in sprejetje SD OPPN 3 na občinskem svetu;
– priprava končnih izvodov: 5 dni od objave sprejetega odloka v Uradnem listu Republike Slovenije.
7. člen 
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci, ki bodo pozvani na podajo mnenj) 
(1) Državni nosilci urejanja prostora, ki podajo mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja so:
– Ministrstvo za naravne vire in prostor; Direktorat za prostor in graditev, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za naravne vire in prostor; Direkcija RS za vode, Sektor območja Spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto,
– Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo; Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo; Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Oddelek za investicijske projekte,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Novo mesto,
– JP Komunala Črnomelj,
– Občina Črnomelj – področje lokalnih cest;
– Elektro Ljubljana, d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Celje – Novo mesto,
– Ribiška družina Črnomelj,
– Krajevna skupnost Kanižarica,
– Plinovodi d.o.o., Ljubljana,
– Petrol d.d. Ljubljana,
– Telekom Slovenije d.d., Sektor za dostopovna omrežja.
(2) Če se v postopku priprave SD OPPN 3 ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v tem členu, se te pridobi v postopku.
8. člen 
(način vključevanja javnosti) 
Vključevanje in seznanitev javnosti se zagotavlja skozi celoten postopek priprave SD OPPN 3, posebej se javnost pri pripravi OPPN vključi:
– v fazi priprave osnutka, ko se ji omogoči predložitev predlogov in usmeritev,
– v fazi javne razgrnitve dopolnjenega osnutka, ko se javnosti omogoči dajanje pripomb na razgrnjeno gradivo.
9. člen 
(obveznosti naročnika) 
Izdelavo in pripravo SD OPPN 3 financira zasebni pobudnik.
10. člen 
(veljavnost sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi v PIS ter na spletni strani Občine Črnomelj.
Št. 3500-13/2022
Črnomelj, dne 1. februarja 2024
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti