Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024

Kazalo

263. Letni program športa v Občini Piran za leto 2024, stran 625.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17, 43/18 in 86/23)
R A Z G L A Š A M   L E T N I    P R O G R A M   Š P O R T A 
v Občini Piran za leto 2024, 
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 12. redni seji dne 31. januarja 2024.
Št. 4101-47/2023
Piran, dne 31. januarja 2024
Župan 
Občine Piran 
Andrej Korenika 
Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb), 5. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Piran (Uradni list RS, št. 44/22) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17, 43/18 in 86/23) je Občinski svet Občine Piran na 12. redni seji dne 31. januarja 2024 sprejel naslednji
L E T N I   P R O G R A M   Š P O R T A 
v Občini Piran za leto 2024 
1. člen 
(vsebina) 
Občina Piran (v nadaljevanju: občina) v skladu z razvojnimi načrti občine in razpoložljivimi sredstvi proračuna ter s kadrovskimi in prostorskimi razmerami v športu z Letnim programom športa v Občini Piran za leto 2024 (v nadaljevanju: LPŠ 2024) določi:
– vrsto in obseg športnih programov in področij, ki se v letu 2024 sofinancirajo iz občinskega proračuna,
– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje športnih programov in področij v letu 2024.
2. člen 
(programi in področja športa) 
V letu 2024 se iz sredstev proračuna občine sofinancirajo naslednji programi in področja športa.
ŠPORTNI PROGRAMI:
– Športni programi in področja v izvedbi ŠIMC:
– promocijski programi: Naučimo se plavati (NSP), 
– šolska športna tekmovanja (ŠŠT), 
– drugi prostočasni programi in tečaji šoloobveznih otrok. 
– Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:
– celoletni prostočasni športni programi za otroke in mladino (ŠV-PRO), 
– celoletni pripravljalni športni programi za otroke (ŠV-PRI). 
– Športna vzgoja otrok in mladine usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport (ŠV-USM):
– celoletni športni programi otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 
– dodatni programi kategoriziranih športnikov mladinskega (MLR) in perspektivnega (PR) razreda. 
– Kakovostni šport (KŠ):
– celoletni programi kakovostnega športa odraslih, 
– programi kategoriziranih športnikov državnega (DR) razreda. 
– Vrhunski šport (VŠ):
– programi kategoriziranih športnikov mednarodnega (MR), svetovnega (RS) in olimpijskega (OR) razreda. 
– Športna rekreacija (RE) in šport starejših (ŠSTA):
– celoletni športnorekreativni programi odraslih, 
– celoletni športnorekreativni programi starejših. 
ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI:
– uporaba plačljivih športnih objektov izven meja Občine Piran na območju slovenske Istre,
– obratovanje in tekoče vzdrževanje objektov in naprav,
– investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov,
– projekt J.A.D.R.O.,
– Tenis Center Portorož,
– Športna dvorana Lucija – obnova,
– Športni park Lucija – obnova.
RAZVOJNE DEJAVNOSTI:
– usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu.
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:
– delovanje športnih društev,
– delovanje javnega zavoda ŠIMC.
ŠPORTNE PIRIREDITVE:
– športni projekti,
– športne prireditve lokalnega pomena.
3. člen 
(višina proračunskih sredstev) 
Višina sredstev, ki je predvidena za realizacijo LPŠ 2024:
ŠPORTNI PROGRAMI IN PODROČJA
p. p.
2024
sredstva
v %
v % abs.
ŠV-PRO
prostočasni programi otrok in mladine
180526
55.000,00 €
17,32 %
1,71 %
ŠV-PRI
pripravljalni programi otrok
ŠV-USM
tekmovalni programi otrok in mladine
155.000,00 €
48,82 %
4,82 %
tekmovalni programi odraslih
25.000,00 €
7,87 %
0,78 %
dodatni programi vrhunskih športnikov
8.000,00 €
2,52 %
0,25 %
RE
športnorekreativni programi odraslih
4.000,00 €
1,26 %
0,12 %
ŠSTA
športnorekreativni programi starejših
OBJEKTI
uporaba športnih objektov (izven meja občine)
35.000,00 €
11,02 %
1,09 %
RAZVOJ
usposabljanje in izpopolnjevanje v športu
3.000,00 €
0,94 %
0,09 %
ORG
delovanje športnih društev
17.500,00 €
5,51 %
0,54 %
PRIR
športni projekti in športne prireditve 
15.000,00 €
4,72 %
0,47 %
SOFINANCIRANJE PODROČIJ ŠPORTA: JAVNI RAZPIS 2024
317.500,00 €
100,00 %
9,87 %
PROGR.
splošni in materialni stroški za športne dejavnosti
180500
20.977,00 €
0,72 %
0,65 %
PROGR.
področja športa v izvedbi ŠIMC
180500
93.580,00 €
3,23 %
2,91 %
ORG
delovanje ŠIMC Piran
180500
409.698,00 €
14,13 %
12,73 %
OBJEKTI
obratovanje in tekoče vzdrževanje objektov in naprav 
180502
148.468,40 €
5,12 %
4,61 %
OBJEKTI
nakup opreme za objekte v upravljanju ŠIMC
180503
30.000,00 €
1,03 %
0,93 %
OBJEKTI
investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov
180503
157.906,15 €
5,45 %
4,91 %
OBJEKTI
J.A.D.R.O. – jadranje, aktivna doživetja, regate, okusi
180521
920.100,00 €
31,73 %
28,60 %
OBJEKTI
Tenis center Portorož
180523
450.000,00 €
15,52 %
13,99 %
OBJEKTI
obnova športne dvorane Lucija
180525
269.168,24 €
9,28 %
8,37 %
OBJEKTI
športni park Lucija – igrišče za mali nogomet
180527
400.000,00 €
13,79 %
12,43 %
SOFINANCIRANJE PODROČIJ ŠPORTA: NISO PREDMET JR
2.899.897,79 €
100,00 %
90,13 %
SKUPAJ PODROČJE ŠPORTA:
3.217.397,79 €
100,00 %
4. člen 
(javni razpis) 
Na osnovi sprejetega LPŠ za leto 2024 bo občinska uprava izvedla postopek javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ v Občini Piran za leto 2024. Vrednotenje vlog, prispelih na javni razpis, se izvrši na osnovi pogojev in meril za izbiro in vrednotenje LPŠ, ki so sestavni del odloka in priloga razpisne dokumentacije.
5. člen 
(možnosti prerazporeditve sredstev LPŠ in JR) 
Če Komisija za izvedbo javnega razpisa v postopku JR ugotovi, da je število prijav na posameznih razpisanih področjih manjše od pričakovanih, lahko sredstva znotraj proračunskih postavk prerazporedi na tista razpisana področja, kjer je število prijav večje od pričakovanih.
6. člen 
(veljavnost LPŠ) 
LPŠ v Občini Piran za leto 2024 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4101-47/2023
Piran, dne 31. januarja 2024
Župan 
Občine Piran 
Andrej Korenika 
Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 94/07 – Testo Consolidato, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della C. cost.) e l’articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17, 43/18 e 86/23)
E M A N A   I L   P R O G R A M M A    A N N U A L E   D E L L O   S P O R T 
nel Comune di Pirano per l'anno 2024, 
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nell’12a seduta ordinaria del 31. gennaio 2024.
N. 4101-47/2023
Pirano, 31 gennaio 2024
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Andrej Korenika 
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l’articolo 13 della Legge sullo sport (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 e 3/22 – ZDeb), l’articolo 5 del Decreto sul cofinanziamento del programma annuale dello sport nel Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 44/22), l’articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17, 43/18 e 86/23) nella 12a seduta ordinaria del 31 gennaio 2024 approva il seguente
P R O G R A M M A   A N N U A L E    D E L L O   S P O R T 
nel Comune di Pirano per l'anno 2024 
Art. 1 
(contenuto) 
Il Comune di Pirano (di seguito: Comune) in conformità ai piani di sviluppo del Comune e ai fondi di bilancio disponibili nonché alle condizioni relative al personale e agli spazi nello sport, con il Programma annuale dello sport nel Comune di Pirano per l’anno 2024 (di seguito: PAS 2024) determina:
– il tipo e l’entità dei programmi e dei settori sportivi che sono cofinanziati dal bilancio comunale nell’anno 2024,
– l’ammontare dei fondi di bilancio per il cofinanziamento dei programmi e dei settori sportivi nell’anno 2024.
Art. 2 
(programmi e settori dello sport) 
Nell’anno 2024, i seguenti programmi e settori dello sport saranno cofinanziati con i fondi del bilancio comunale:
PROGRAMMI SPORTIVI:
– Programmi e settori dello sport attuati dal Centro sportivo e giovanile (ŠIMC):
– Programmi di promozione: Impariamo a nuotare (NSP), 
– Competizioni sportive scolastiche (ŠŠT), 
– Altri programmi per il tempo libero e corsi per bambini in età scolare. 
– Educazione sportiva per bambini e adolescenti nel tempo libero:
– programmi annuali sportivi per il tempo libero per bambini e adolescenti (ŠV-PRO), 
– programmi annuali sportivi di preparazione per bambini (ŠV-PRI). 
– Educazione sportiva per bambini e adolescenti mirata allo sport di qualità e allo sport di alto livello (ŠV-USM):
– programmi annuali sportivi per bambini e adolescenti, mirati allo sport di qualità e allo sport di alto livello, 
– programmi aggiuntivi per atleti classificati nella classe giovanile (MLR) o nella classe promettente (PR). 
– Sport di qualità (KŠ):
– programmi annuali dello sport di qualità per adulti, 
– programmi per atleti nella classe nazionale (DR). 
– Sport di alto livello (VŠ):
– programmi per atleti classificati nella classe internazionale (MR), mondiale (SR) e olimpica (OR). 
– Ricreazione sportiva (RE) e attività sportiva per la terza età (ŠSTA):
– programmi annuali sportivo-ricreativi per adulti, 
– programmi annuali sportivo-ricreativi per la terza età. 
IMPIANTI SPORTIVI E AREE PER LO SPORT ALL’ARIA APERTA:
– utilizzo degli impianti sportivi a pagamento fuori dai confini del Comune di Pirano nel territorio dell’Istria slovena,
– funzionamento e manutenzione ordinaria degli impianti e delle attrezzature,
– investimenti e manutenzione straordinaria degli impianti sportivi,
– progetto J.A.D.R.O.,
– centro tennis Portorose,
– palazzetto dello sport di Lucia – ristrutturazione,
– parco sportivo di Lucia – ristrutturazione.
ATTIVITÀ DI SVILUPPO:
– abilitazione e perfezionamento del personale professionale nello sport.
ORGANIZZAZIONE NELLO SPORT:
– attività delle associazioni sportive,
– attività dell’ente pubblico ŠIMC.
EVENTI SPORTIVI:
– progetti sportivi,
– eventi sportivi di rilevanza locale.
Art. 3 
(ammontare dei fondi di bilancio)
Ammontare dei fondi previsti per l’attuazione del PAS 2024:
PROGRAMMI E SETTORI DELLO SPORT
voci di bilancio
2024
fondi
in %
in % v. ass.
ŠV-PRO
programmi per il tempo libero per bambini e adolescenti
180526
55.000,00 €
17,32 %
1,71 %
ŠV-PRI
programmi di preparazione per bambini
ŠV-USM
programmi agonistici per bambini e adolescenti
155.000,00 €
48,82 %
4,82 %
programmi agonistici per adulti
25.000,00 €
7,87 %
0,78 %
programmi aggiuntivi per atleti di alto livello
8.000,00 €
2,52 %
0,25 %
RE
programmi sportivo-ricreativi per adulti
4.000,00 €
1,26 %
0,12 %
ŠSTA
programmi sportivo-ricreativi per la terza età
OBJEKTI
utilizzo impianti sportivi (fuori dai confini comunali)
35.000,00 €
11,02 %
1,09 %
RAZVOJ
abilitazione e perfezionamento nello sport
3.000,00 €
0,94 %
0,09 %
ORG
attività delle associazioni sportive
17.500,00 €
5,51 %
0,54 %
PRIR
progetti sportivi ed eventi sportivi
15.000,00 €
4,72 %
0,47 %
COFINANZIAMENTO DEI SETTORI DELLO SPORT: BANDO PUBBLICO 2024
317.500,00 €
100,00 %
9,87 %
PROGR.
spese generali e materiali per le attività sportive
180500
20.977,00 €
0,72 %
0,65 %
PROGR.
settori dello sport attuati dal Centro sportivo e giovanile ŠIMC
180500
93.580,00 €
3,23 %
2,91 %
ORG
attività del Centro sportivo e giovanile di Pirano ŠIMC
180500
409.698,00 €
14,13 %
12,73 %
IMPIANTI
funzionamento e manutenzione ordinaria degli impianti e delle attrezzature
180502
148.468,40 €
5,12 %
4,61 %
IMPIANTI
acquisto delle attrezzature per gli impianti in gestione al Centro sportivo e giovanile ŠIMC
180503
30.000,00 €
1,03 %
0,93 %
IMPIANTI
acquisto delle attrezzature per gli impianti in gestione al Centro sportivo e giovanile ŠIMC
180503
157.906,15 €
5,45 %
4,91 %
IMPIANTI
J.A.D.R.O. – navigazione a vela, esperienze attive, regate, sapori
180521
920.100,00 €
31,73 %
28,60 %
IMPIANTI
Centro tennis Portorose
180523
450.000,00 €
15,52 %
13,99 %
IMPIANTI
ristrutturazione palazzetto dello sport di Lucia
180525
269.168,24 €
9,28 %
8,37 %
IMPIANTI
parco sportivo di Lucia – campo da calcetto
180527
400.000,00 €
13,79 %
12,43 %
COFINANZIAMENTO DEI SETTORI DELLO SPORT: CHE NON SONO OGGETTO DEL BP
2.899.897,79 €
100,00 %
90,13 %
TOTALE SETTORE DELLO SPORT:
3.217.397,79 €
100,00 %
Art. 4 
(bando pubblico) 
L’Amministrazione comunale. in base al PAS approvato per l’anno 2024, avvierà la procedura di bando pubblico per il cofinanziamento del PAS nel Comune di Pirano per l’anno 2024. La valutazione delle candidature presentate al bando pubblico si svolge sulla base delle condizioni e dei criteri di selezione e valutazione del PAS, che sono parte integrante del Decreto e della documentazione di gara allegata.
Art. 5 
(possibilità di ridistribuzione dei fondi del PAS e del BP) 
Se la Commissione per lo svolgimento del bando pubblico, nella procedura del BP, accerta che il numero di domande nei singoli settori del bando è inferiore al previsto, può ridistribuire i fondi all'interno delle voci di bilancio a quei settori del bando in cui il numero di domande è superiore al previsto.
Art. 6 
(validità del PAS) 
Il PAS del Comune di Pirano per l’anno 2024 entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 4101-47/2023
Pirano, 31 gennaio 2024
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Andrej Korenika 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti