Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024

Kazalo

P 63/2024 - V Os-1259/24, Stran 191
1. Okrožno sodišče v Ljubljani je 22. 1. 2024 prejelo tožbo Republike Slovenije za odvzem premoženja nezakonitega izvora, ki se vodi pod opravilno številko V P 63/2024, s katero zahteva, da se ugotovi, da so nepremičnina k.o. 2175-Jesenice, št. stavbe 1998-16, ki v naravi predstavlja stanovanje v izmeri 41,00 m2 na naslovu Cesta Toneta Tomšiča 92, Jesenice, last druge toženke do celote, nepremičnina k.o. 2175-Jesenice, parcela št. 1603/17, last druge toženke do celote, nepremičnina k.o. 2175-Jesenice, št. stavbe 288-8 na parceli št. 514/5, ki v naravi predstavlja dvosobno stanovanje št. 12 v izmeri 55,51 m2 na naslovu Cesta Cirila Tavčarja 4, last tretje toženke do celote, denarna sredstva prvega toženca v znesku 56.300,27 EUR, denarna sredstva druge toženke v znesku 80.904,61 EUR in denarna sredstva tretje toženke v znesku 8.531,63 EUR premoženje nezakonitega izvora. Nadalje tožnica zahteva, da se navedene nepremičnine drugi in tretji toženki odvzamejo in s pravnomočnostjo sodbe postanejo last Republike Slovenije. Hkrati zahteva, da ji prvi toženec plača 56.300,27 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi, da ji druga toženka plača 80.904,61 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi in da ji tretja toženka plača 8.531,63 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi ter da ji toženci povrnejo nastale pravdne stroške.
2. Tožena stranka: 1. Sani Denić, Cesta Toneta Tomšiča 91, Jesenice, 2. Zemira Denić, Ulica Viktorja Kejžarja 39, Jesenice, 3. Barbara Blažević, Cesta Cirila Tavčarja 4, Jesenice.
3. Izrek sklepa o začasnem zavarovanju:
Začasno zavarovanje odvzema premoženja nezakonitega izvora, kot je bilo odrejeno s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani s sklepom XI Kpd 5960/2023 z dne 30. 1. 2023, se podaljša tako, da se:
1. drugo toženi stranki Zemiri Denić ali komurkoli drugemu po njenem nalogu ali pooblastilu se prepove odtujitev in obremenitev nepremičnin, katerih zemljiškoknjižna lastnica je, in sicer:
– k.o. 2175-Jesenice, št. stavbe 1998-16 (ID znak: del stavbe 2175-1998-16), ki v naravi predstavlja stanovanje v izmeri 41,00 m2 na naslovu Cesta Toneta Tomšiča 92, Jesenice, last Zemire Denić do celote,
– k.o. 2175-Jesenice, parcela št. 1603/17 (ID znak: parcela 2175 1603/17), last Zemire Denić do celote,
z zaznambo te prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnin v evidenco eZK Vrhovnega sodišča RS;
2. tretje toženi stranki Barbari Blažević ali komurkoli drugemu po njenem nalogu ali pooblastilu se prepove odtujitev in obremenitev nepremičnin, katerih zemljiškoknjižna lastnica je, in sicer:
– k.o. 2175-Jesenice, št. stavbe 288-8 na parceli št. 514/5 (ID znak: del stavbe 2175-288-8), ki v naravi predstavlja dvosobno stanovanje št. 12 v izmeri 55,51 m2 na naslovu Cesta Cirila Tavčarja 4, last Barbare Blažević do celote,
z zaznambo te prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnin v evidenco eZK Vrhovnega sodišča RS,
vse za čas do 30 dni po pravnomočni odločitvi o tožbenem zahtevku.
4. Tretje osebe, ki imajo na zgoraj navedenem premoženju kakšne pravice in ki v času pridobitve teh pravic niso vedele oziroma niso mogle vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito, lahko v treh mesecih po objavi tega oklica podajo izjavo o vstopu v pravdo v skladu z zakonom, ki ureja pravdni postopek glede sospornikov in udeležbe drugih oseb v pravdi.
5. Če zgoraj navedene osebe zamudijo rok za podajo izjave o vstopu v pravdo, izgubijo to pravico in pravico v zvezi s premoženjem, ki se odvzame zaradi ugotovljenega nezakonitega izvora, ter pravico izpodbijati civilnopravne učinke pravnomočne sodne odločbe na njihove pravice ali pravne koristi, o katerih še ni bilo pravnomočno odločeno (32. člen ZOPNI).
V dveh mesecih po pravnomočnosti sodbe o odvzemu premoženja nezakonitega izvora lahko upniki, ki so začeli postopke iz drugega odstavka 33. člena ZOPNI in tisti, ki imajo pravnomočno ugotovljene terjatve do lastnika premoženja ali pravice do ločenega poplačila iz odvzetega premoženja, predlagajo Državnemu pravobranilstvu RS poplačilo iz odvzetega premoženja, razen če so v času pridobitve upravičenja vedeli ali bi bili mogli vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito (peti odstavek 33. člena ZOPNI).
6. Dan objave oklica: 2. 2. 2024
Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 26. 1. 2024 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti