Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024

Kazalo

235. Pravilnik o identifikaciji in registraciji prašičev, stran 590.

  
Na podlagi petega odstavka 12. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C, 40/14 – ZIN-B in 22/18), petega odstavka 23. člena in četrtega odstavka 24. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1, 45/04 – ZdZPKG, 90/12 – ZdZPVHVVR in 45/15) ter za izvrševanje tretjega odstavka 156. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2, 18/23 in 78/23) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o identifikaciji in registraciji prašičev 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa sistem za identifikacijo in registracijo prašičev, odobritev sredstev za identifikacijo, dokumente o premiku prašičev, način vodenja Centralnega registra prašičev, vodenje Registra prašičev v obratu, pridobitev statusa proizvajalca sredstev za identifikacijo, oblike in način dobavljanja sredstev za identifikacijo ter pristojni organ za izvajanje naslednjih predpisov v delih, ki se nanašajo na prašiče:
− Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali (»Pravila o zdravju živali«) (UL L št. 84 z dne 31. 3. 2016, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/361 z dne 28. novembra 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za uporabo nekaterih zdravil za uporabo v veterinarski medicini za namene preprečevanja in nadzora nekaterih bolezni s seznama (UL L št. 52 z dne 20. 2. 2023, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2016/429/EU);
− Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2035 z dne 28. junija 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za obrate, ki gojijo kopenske živali, in valilnice ter za sledljivost nekaterih gojenih kopenskih živali in valilnih jajc (UL L št. 314 z dne 5. 12. 2019, str. 115), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/2168 z dne 21. septembra 2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za obrate, ki gojijo kopenske živali, in valilnice ter za sledljivost nekaterih gojenih kopenskih živali in valilnih jajc (UL L št. 438 z dne 8. 12. 2021, str. 38), (v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2019/2035/EU);
− Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/520 z dne 24. marca 2021 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s sledljivostjo nekaterih gojenih kopenskih živali (UL L št. 104 z dne 25. 3. 2021, str. 39), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/1064 z dne 28. junija 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2021/520 glede konfiguracije identifikacijske kode živali za namene sledljivosti nekaterih gojenih kopenskih živali za Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko (UL L št. 229 z dne 29. 6. 2021, str. 8), (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2021/520/EU).
(2) Ta pravilnik ureja tudi način priglasitve informacij v Centralni register prašičev (v nadaljnjem besedilu: CRPš), podrobnejše pogoje za identifikacijska sredstva, pooblaščene organizacije in njihove naloge ter način delovanja sistema identifikacije in registracije prašičev v primeru nedelovanja informacijsko-komunikacijskih tehnologij.
2. člen 
(pristojni organ in pooblaščena organizacija) 
(1)Za izvajanje Uredbe 2016/429/EU, Delegirane uredbe 2019/2035/EU in Izvedbene uredbe 2021/520/EU v delih, ki se nanašajo na prašiče, je pristojni organ Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: uprava).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je pristojni organ za izvajanje 18. člena in tretjega odstavka 19. člena Izvedbene uredbe 2021/520/EU ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.
(3) Za izvajanje točke (c) petega odstavka 108. člena Uredbe 2016/429/EU so pooblaščene organizacije za zagotavljanje praktičnega izvajanja sistema za identifikacijo in registracijo živali:
− veterinarske organizacije, ki v skladu s predpisi, ki urejajo veterinarstvo, opravljajo dejavnost identifikacije in registracije živali kot javno veterinarsko službo, in
− organizacije, ki v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo, in predpisi, ki urejajo živinorejo, opravljajo identifikacijo in registracijo živali kot javno službo strokovnih nalog v živinoreji.
3. člen 
(rok za identifikacijo prašičev) 
Za izvajanje prvega odstavka 15. člena Izvedbene uredbe 2021/520/EU je rok za identifikacijo prašičev najpozneje do starosti devet mesecev.
4. člen 
(identifikacijska številka prašičev) 
(1) Za izvajanje točke (a) prvega odstavka 55. člena Delegirane uredbe 2019/2035/EU je skupinska identifikacijska številka za prašiče (v nadaljnjem besedilu: SIŠ) na sredstvih za identifikacijo sestavljena iz dvočrkovne oznake Republike Slovenije »SI« ali trimestne številčne oznake »705« in zadnjih šest ali sedem mest registracijske številke obrata rojstva živali.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko izvajalec dejavnosti za namene tetoviranja pri upravi zaprosi za skrajšano SIŠ, ki jo določi uprava in predstavlja obrat, za katerega je izdana. Uprava izdano skrajšano SIŠ evidentira v registru iz 14. člena tega pravilnika.
(3) Individualna identifikacijska številka na elektronskem sredstvu za identifikacijo prašičev je sestavljena iz trimestne številčne oznake Slovenije »705« in dvanajstmestne enolične številke, ki jo izda uprava.
5. člen 
(ušesna znamka) 
(1) Za izvajanje točke (e) prvega odstavka 269. člena Uredbe 2016/429/EU je ušesna znamka za identifikacijo prašičev okrogla, premera najmanj 28 mm in sestavljena iz rumenega moškega dela in ženskega dela, ki se ob uporabi spojita in ju ni več mogoče ponovno uporabiti. Ušesna znamka se namesti v desni uhelj.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora biti moški del dvojnika ušesne znamke oranžne barve.
(3) Na moškem delu ušesne znamke morata biti v črni barvi odtisnjeni:
− na zgornjem delu oznaka pristojnega organa, ki izdaja identifikacijske številke, v velikosti črk najmanj 2 mm in
− na spodnjem delu SIŠ v velikosti črk najmanj 6 mm.
(4) Na ženskem delu ušesne znamke je lahko tudi druga vsebina (npr. dodatna individualna identifikacijska številka živali).
(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko za živali z izrazito majhnimi uhlji, za pritlikave pasme živali ali za živali s poškodovanim uhljem za identifikacijo uporabi manjša ušesna znamka, na katero je mogoče natisniti informacije iz tretjega odstavka tega člena.
6. člen 
(tetovirano znamenje) 
Tetovirano znamenje je SIŠ, ki se vtetovira v desni uhelj ali na desno stran hrbta tik za plečem.
7. člen 
(elektronski sredstvi za identifikacijo) 
Elektronski sredstvi za identifikacijo sta elektronska ušesna znamka in elektronski injicirni transponder.
8. člen 
(odstranitev in sprememba sredstev za identifikacijo) 
Za izvajanje 18. člena Izvedbene uredbe 2021/520/EU lahko izvajalec dejavnosti odstrani in spremeni sredstvo za identifikacijo le s soglasjem uprave.
9. člen 
(nadomestitev sredstev za identifikacijo) 
Za izvajanje tretjega odstavka 19. člena Izvedbene uredbe 2021/520/EU in točke (b) drugega odstavka 55. člena Delegirane uredbe 2019/2035/EU mora izvajalec dejavnosti sredstvo za identifikacijo, ki je postalo nečitljivo ali se je izgubilo, nemudoma oziroma najpozneje v sedmih dneh od dneva, ko je izgubo opazil, v CRPš vpisati informacije o nadomestnem sredstvu za identifikacijo in ga namestiti na žival najpozneje v sedmih dneh po prejetju.
10. člen 
(naročniki sredstev za identifikacijo) 
(1) Naročniki sredstev za identifikacijo v skladu s tem pravilnikom so izvajalci dejavnosti ali v njihovem imenu pooblaščena organizacija iz 20. člena tega pravilnika.
(2) Za izvajanje točke (c) 111. člena Uredbe 2016/429/EU uprava na osrednjem spletnem mestu državne uprave objavi naslednje informacije:
− ime ali firmo ter naslov ali sedež proizvajalcev in kontaktne informacije,
− vrste sredstev za identifikacijo ter
− cene in dobavne roke iz ponudbe.
(3) Za izvajanje točke (b) drugega odstavka 55. člena Delegirane uredbe 2019/2035/EU naročnik naroča sredstva za identifikacijo pri proizvajalcu, ki je vpisan v seznam proizvajalcev pri upravi, glede na predvideno število novorojenih živali v obratu oziroma glede na potrebe v primerih, ko je treba sredstva za identifikacijo nadomestiti.
11. člen 
(pridobitev statusa proizvajalca) 
(1) Za izvajanje točke (a) drugega odstavka 55. člena Delegirane uredbe 2019/2035/EU proizvajalec, ki želi dobavljati sredstva za identifikacijo v skladu s tem pravilnikom, na upravo vloži vlogo za pridobitev statusa proizvajalca sredstev za identifikacijo.
(2) Vloga mora vsebovati:
1. ime ali firmo ter naslov ali sedež proizvajalca in kontaktne informacije;
2. izjavo, da ponujeno sredstvo za identifikacijo izpolnjuje vse pogoje iz tega pravilnika, Delegirane uredbe 2019/2035/EU in Izvedbene uredbe 2021/520/EU;
3. za elektronske identifikatorje dokazilo o opravljenih preizkusih skladnosti in delovanja iz prvega odstavka 11. člena Izvedbene uredbe 2021/520/EU;
4. izjavo o zagotavljanju dobav za vsako naročilo, v rokih, ki jih navaja v ponudbi, pri čemer dobavni roki ne smejo biti daljši od 30 dni, za dvojnike pa 14 dni;
5. izjavo, da je proizvajalec opremljen za elektronsko povezovanje s CRPš;
6. opis sistema kontrole nad postopki, ki zagotavljajo točnost izpisovanja identifikacijske kode, stalno kakovost tiska in kakovost distribucije do naročnikov;
7. vzorec sredstev za identifikacijo in klešč ob prvi vlogi ali spremembi sredstev za identifikacijo;
8. ponudbo, iz katere morajo biti razvidni:
− vrsta sredstev za identifikacijo,
− cene sredstev za identifikacijo,
− cena dvojnika sredstev za identifikacijo,
− cena klešč oziroma aplikatorjev in
− dobavni roki.
(3) Ponudba iz 8. točke prejšnjega odstavka mora veljati za obdobje najmanj dveh let. Proizvajalec mora zagotavljati dobavo vseh vrst sredstev za identifikacijo iz tega pravilnika, razen injiciranih transponderjev. Proizvajalec mora dobavljati vse vrste blaga, ki ga je ponudil v vlogi. Navedene cene iz ponudbe veljajo za najvišje.
(4) Za izvajanje točke (b) prvega odstavka 55. člena Delegirane uredbe 2019/2035/EU se z odločbo odobri sredstvo za identifikacijo.
(5) Uprava in proizvajalec skleneta pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij, s katero določita zlasti trajanje statusa proizvajalca za dobo najmanj dveh let, odzivnost in dobavne roke, vrste sredstev za identifikacijo, najvišje cene sredstev za identifikacijo in klešč oziroma aplikatorjev ter razloge za odpoved pogodbe.
(6) Proizvajalec v CRPš sproti sporoča informacije o sredstvih za identifikacijo, ki jih je dobavil, o naročniku in o odposlanih ID.
(7) Če se ugotovi, da proizvajalec dobavlja neustrezno blago ali ravna v nasprotju z določbami tega pravilnika, uprava proizvajalcu odpove pogodbo in mu odvzame status proizvajalca.
12. člen 
(register prašičev v obratu) 
(1) Za izvajanje točk (a), (b), (c) in (d) prvega odstavka 102. člena Uredbe 2016/429/EU ter 22. člena in prvega odstavka 23. člena Delegirane uredbe 2019/2035/EU mora izvajalec dejavnosti voditi Register prašičev v obratu (v nadaljnjem besedilu: RPO). Za izvajanje četrtega odstavka 23. člena Delegirane uredbe 2019/2035/EU se informacije vodijo za skupino živali, če so te identificirane s SIŠ, oziroma za posamezno žival, če je ta individualno identificirana.
(2) Za izvajanje točk (c), (d) in (e) prvega odstavka 269. člena Uredbe 2016/429/EU izvajalec dejavnosti v RPO vpiše tudi informacijo o kategoriji skupine živali z določeno SIŠ ali posamezne živali ter spremembe kategorij, vključno z vpisom informacij o odstavljenih pujskih. Informacije o kategoriji se vodijo na način, kot izhaja iz pravilnika, ki ureja evidenco imetnikov rejnih živali in evidenco rejnih živali (v nadaljnjem besedilu: kategorije živali).
(3) RPO mora v vsakem trenutku odražati stanje v naravi in izvajalec dejavnosti mora informacije o dogodkih v RPO vpisati takoj po izvedenem dogodku.
(4) Izvajalec dejavnosti mora voditi RPO v pisni ali elektronski obliki tako, da je zagotovljena preglednost informacij v skladu z navodili, ki jih objavi uprava na osrednjem spletnem mestu državne uprave. Inšpektorju ali kontrolorju mora biti ob izvajanju nadzora zagotovljen dostop do informacij iz RPO. Če se RPO vodi v elektronski obliki, mora biti ob izvajanju uradnega nadzora na zahtevo uradne osebe na voljo izpis v ustrezni obliki. RPO mora biti ob vsakem času dosegljiv v obratu in na razpolago še najmanj tri leta po zadnji vpisani spremembi.
(5) Za izvajanje četrtega odstavka 102. člena Uredbe 2016/429/EU izvajalcem dejavnosti, ki imajo dostop do računa za izmenjavo informacij med izvajalcem dejavnosti in informacijskim sistemom uprave (v nadaljnjem besedilu: Volos), ni treba voditi RPO v delu, kjer informacije neposredno in v roku iz prejšnjega odstavka vnesejo v CRPš. Podrobna navodila uprava objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
13. člen 
(dokument o premiku – spremni list) 
(1) Izraz »spremni list za prašiče«, uporabljen v tem pravilniku, pomeni »dokument o premiku«, kot je uporabljen v Uredbi 2016/429/EU in Delegirani uredbi 2019/2035/EU (v nadaljnjem besedilu: SLP).
(2) Izvajalec dejavnosti, ki prašiče premika iz obrata v drug obrat, pred premikom izda SLP na predlogi obrazca, ki se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave in vsebuje informacije iz 57. člena Delegirane uredbe 2019/2035/EU.
(3) Za izvajanje točk (c), (d) in (e) prvega odstavka 269. člena Uredbe 2016/429/EU izvajalec dejavnosti na SLP vpiše še naslednje informacije:
− kategorije živali,
− SIŠ oziroma identifikacijske številke živali ter
− število živali v okviru kategorije in SIŠ oziroma identifikacijske številke.
(4) Izvajalec dejavnosti izda SLP:
− elektronsko, z neposrednim vnosom informacij v CRPš, pri čemer uprava izda številko spremnega lista,
− elektronsko, prek pooblaščene organizacije, ki informacije pred premikom vnese v CRPš, pri čemer uprava izda številko spremnega lista ali
− papirno, na predlogi obrazca, ki se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(5) SLP se hrani na namembnem obratu najmanj tri leta. Informacije o odhodu oziroma prihodu živali se takoj vnesejo v RPO, v CRPš pa najpozneje sedmi dan po premiku. Če informacije v CRPš vnese pooblaščena organizacija, je rok za oddajo najpozneje četrti dan po premiku.
(6) Če se SLP izda elektronsko, kot je določeno v prvi in drugi alineji četrtega odstavka tega člena, lahko za izvajanje 116. člena Uredbe 2016/429/EU pošiljko živali na poti spremlja le informacija o številki spremnega lista, prek katere je mogoč vpogled v SLP na javno dostopni aplikaciji, objavljeni na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(7) Če je bil izdan elektronski SLP, a do premika živali ne pride, izvajalec dejavnosti najpozneje v sedmih dneh po nameravanem datumu premika prekliče elektronski SLP.
14. člen 
(Centralni register prašičev) 
(1) Za izvajanje točke (c) prvega odstavka 109. člena Uredbe 2016/429/EU, 56. člena Delegirane uredbe 2019/2035/EU in prvega odstavka 3. člena Izvedbene uredbe 2021/520/EU je CRPš računalniška podatkovna zbirka o prašičih, ki jo vodi uprava.
(2) GMID je edinstvena registracijska številka, ki jo uprava dodeli obratu ob vpisu v register obratov.
(3) Za izvajanje točk (c), (d) in (e) prvega odstavka 269. člena Uredbe 2016/429/EU se v CRPš poleg informacij iz prvega odstavka tega člena vodijo še naslednje informacije:
a) o kategorijah živali v obratu ter spremembah kategorij,
b) o rojstvih oziroma odstavitvah pujskov, najpozneje do starosti 42 dni, in smrtih živali v obratu,
c) o izdanih ušesnih znamkah in drugih sredstvih za identifikacijo in izdanih dvojnikih,
č) o nadzoru nad izvajanjem določb tega pravilnika in
d) o izvajalcih storitev javne službe na področju identifikacije in registracije prašičev.
15. člen 
(priglasitev informacij v CRPš) 
(1) Za izvajanje točk (c), (d) in (e) prvega odstavka 269. člena Uredbe 2016/429/EU izvajalec dejavnosti poleg informacij iz 57. člena Delegirane uredbe 2019/2035/EU priglasi v CRPš še naslednje informacije:
− ob prihodu živali v obrat: SIŠ oziroma identifikacijske številke, kategorije živali,
− ob prihodu živali v obrat iz druge države članice EU ali iz tretje države: SIŠ oziroma identifikacijske številke, kategorije živali, število živali, datum prihoda, državo, iz katere živali prihajajo, in GMID namembnega obrata,
− ob odhodu živali iz obrata: SIŠ oziroma identifikacijske številke, kategorije živali, število živali, datum odhoda, GMID izvornega in namembnega obrata, registracijsko številko prevoznika, če obstaja, ter številko registrske tablice ali registracijsko številko prevoznega sredstva,
− ob odhodu živali v drugo državo članico EU ali tretjo državo: SIŠ oziroma identifikacijske številke, kategorije živali, datum odhoda, GMID izvornega obrata, namembno državo, registracijsko številko prevoznika, če obstaja, ter številko registrske tablice ali registracijsko številko prevoznega sredstva,
− ob poginu, zakolu doma, spremembi kategorije ter kraji ali izgubi živali: SIŠ oziroma identifikacijske številke, kategorije živali, število živali, vrsto dogodka, datum dogodka ter GMID obrata.
(2) Informacije iz prejšnjega odstavka izvajalec dejavnosti priglasi skupinsko, v okviru datuma dogodka, kategorije živali in SIŠ. Ne glede na prejšnji stavek se informacije priglasijo individualno, če so živali identificirane individualno.
(3) Rok za priglasitev informacij iz prvega odstavka tega člena je najpozneje sedem dni po dogodku.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek je rok za priglasitev prevedb med kategorijami do 7. v mesecu za pretekli mesec. Če se živali premikajo iz obrata, je za te živali rok za priglasitev prevedbe med kategorijami še pred premikom iz obrata.
16. člen 
(način priglasitve informacij v CRPš) 
(1) Izvajalec dejavnosti ob registraciji obrata prejme račun za elektronsko poslovanje oziroma dostop do portala Volos, prek katerega lahko priglaša dogodke, oddaja zahtevke, pregleduje informacije v CRPš in izvaja druge obveznosti iz tega pravilnika.
(2) Šteje se, da ima izvajalec dejavnosti račun za elektronsko poslovanje, če ga je aktiviral in se priključil najmanj enkrat v zadnjih šestih mesecih oziroma najpozneje ob zadnjem dogodku, če v zadnjih šestih mesecih ni bilo dogodka.
(3) Dostop do Volos se izda fizični osebi. Fizična oseba se pri tem v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, vpiše v Evidenco subjektov. Ob izdaji dostopa izvajalec dejavnosti navede tudi mobilno telefonsko številko in e-poštni naslov, ki se uporabita za komunikacijo za namen izvajanja tega pravilnika ter za namen izdaje in vzdrževanja dostopa do Volos.
17. člen 
(izjema za nekomercialne obrate, kjer se redi do pet prašičev za lastno domačo porabo) 
(1) Izvajalec dejavnosti lahko na upravo vloži zahtevek za izjemo od pete alineje prvega odstavka 15. člena tega pravilnika, če izpolnjuje naslednje pogoje:
a) izvajalec dejavnosti je fizična oseba;
b) izvajalec dejavnosti ima za rejo prašičev registriran le en obrat in redi skupaj največ pet prašičev letno v obdobju od 1. februarja do 31. januarja naslednjega leta;
c) prašiče redi izključno za lastno domačo porabo;
č) redi le eno kategorijo prašičev – kmečka reja prašičev;
d) ne izvaja razmnoževanja;
e) ima urejen prostor za rejo prašičev;
f) prašiče pridobi iz obratov v Sloveniji in
g) prašiče premika le v klavnico za storitveni zakol za lastno porabo.
(2) Če je iz uradnih evidenc razvidno, da obrat izvajalca dejavnosti izpolnjuje pogoje, uprava informacijo o izjemi za ta obrat vpiše v register obratov.
(3) Če izvajalec dejavnosti ne izpolnjuje več pogojev iz prvega odstavka tega člena, mora najpozneje v sedmih dneh od spremembe obvestiti upravo.
(4) Če je iz uradnih evidenc razvidno, da izvajalec dejavnosti ne izpolnjuje več pogojev iz prvega odstavka tega člena, uprava dovoljenje za izjemo po uradni dolžnosti prekliče in o tem pisno ali elektronsko obvesti izvajalca dejavnosti.
18. člen 
(izjeme za izvajalce dejavnosti v zaprtih obratih in izvajalce dejavnosti, ki redijo prašiče za kulturne, zgodovinske, rekreativne, znanstvene ali športne namene) 
(1) Za izvajanje tretjega odstavka 54. člena Delegirane uredbe 2019/2035/EU izvajalec dejavnosti v zaprtih obratih in izvajalec dejavnosti, ki redi prašiče za kulturne, rekreativne ali znanstvene namene, na upravo vloži zahtevek za izjemo glede načina identifikacije prašičev. V zahtevku navede informacije o obratu, vrsto reje, dokazila oziroma informacije o vrsti reje in število živali (ali število živali letno).
(2) Uprava v register obratov vpiše informacijo o odstopanju in izvajalcu dejavnosti izda soglasje za uporabo izjeme, če izvajalec dejavnosti izpolnjuje naslednje pogoje:
− prašiči so identificirani z injicirnim transponderjem, ki ga vstavi veterinar in ga dobavi pooblaščeni proizvajalec;
− za vsako žival, ki je identificirana na ta način, informacije sporoči upravi, da se v CRPš vzpostavi povezava z obratom, in
− žival, ki je identificirana na ta način, ni namenjena za zakol za prehrano ljudi.
19. člen 
(načrt delovanja sistema identifikacije in registracije prašičev v primeru nedelovanja informacijsko-komunikacijskih tehnologij)
Uprava pripravi in na osrednjem spletnem mestu državne uprave objavi načrt delovanja sistema identifikacije in registracije prašičev v primeru nedelovanja informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Načrt vsebuje:
− vzorce papirnih obrazcev in navodila za izpolnjevanje,
− pojasnila zahtev glede hrambe dokumentov in
− pojasnila zahtev glede dovoljenih izjem, ki v tem primeru ne veljajo, zlasti pri vodenju registra na obratu in spremnem listu.
20. člen 
(naloge pooblaščenih organizacij) 
(1) Naloge pooblaščene organizacije so:
− pri proizvajalcu iz 11. člena tega pravilnika naroča sredstva za identifikacijo, vodi informacije o naročenih in porabljenih sredstvih ter informacije hrani najmanj tri leta po uporabi sredstev,
− vodi informacije o obrazcih, ki jih je prejela od izvajalcev dejavnosti za namen vnosa informacij v CRPš ter obrazce hrani najmanj tri leta po prejetju,
− informacije prenese v CRPš najkasneje v treh dneh,
− informacije in obrazce iz tega člena na zahtevo posreduje upravi najkasneje v treh dneh po zahtevi in
− opozarja izvajalce dejavnosti na neskladja informacij in nudi pomoč pri odpravi neskladij.
(2) Pooblaščena organizacija na zahtevo izvajalca dejavnosti:
− izvede identifikacijo prašičev in informacije prenese v CRPš,
− prevzame obrazce iz tretje alineje četrtega odstavka 13. člena tega pravilnika in informacije prenese v CRPš,
− izda potrdilo o prejemu obrazca in
− izda SLP.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
21. člen 
(prehodne določbe) 
(1) Odločbe o priznanih dobaviteljih identifikatorjev, izdane na podlagi 6. člena Pravilnika o identifikaciji in registraciji prašičev (Uradni list RS, št. 112/13, 87/14, 15/16, 81/18, 36/19 in 108/20), veljajo do izteka še naprej kot odločbe o priznanih proizvajalcih, izdane na podlagi 11. člena tega pravilnika.
(2) Dokumentacijo iz 7. in 8. člena Pravilnika o identifikaciji in registraciji prašičev (Uradni list RS, št. 112/13, 87/14, 15/16, 81/18, 36/19 in 108/20) mora izvajalec dejavnosti hraniti še tri leta po uveljavitvi tega pravilnika.
(3) Za obrate, ki registrirani v skladu s Pravilnikom o Evidenci imetnikov rejnih živali in Evidenci rejnih živali (Uradni list RS, št. 87/14, 15/16 in 78/18), ter za katere je iz obstoječih evidenc razvidno, da v letu 2023 redijo prašiče, uprava izvajalcem dejavnosti omogoči dostop do Volos.
22. člen 
(prenehanje veljavnosti in uporaba) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o identifikaciji in registraciji prašičev (Uradni list RS, št. 112/13, 87/14, 15/16, 81/18, 36/19 in 108/20), uporablja pa se do 30. aprila 2024.
23. člen 
(začetek uporabe in začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. maja 2024.
Št. 007-462/2022
Ljubljana, dne 23. januarja 2024
EVA 2022-2330-0067
Mateja Čalušić 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti