Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024

Kazalo

256. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom Gimnazije Ilirska Bistrica, stran 620.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 14. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/20) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 10. seji dne 25. 1. 2024 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom Gimnazije Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 5/17)
1. člen 
V Pravilniku o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom Gimnazije Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 5/17) se spremeni drugi stavek 2. člena tako, da se glasi:
»Višina spodbude znaša 50 evrov mesečno na dijaka, za posamezni letnik šolanja, ob izpolnjevanju spodaj navedenih pogojev.«
2. člen 
Spremeni se 3. člen pravilnika, tako da se po novem glasi:
»Pravico do spodbude lahko uveljavlja prijavitelj, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ob prijavi mora biti vpisan v 1. letnik programa, ki ga izvaja Gimnazija Ilirska Bistrica,
– ima vse predmete ob zaključku osnovne šole zaključene z oceno najmanj 3 oziroma ima v primeru prepisa iz druge srednje šole v 2., 3. in 4. letnik povprečje ocen vseh opravljenih predmetov preteklega šolskega leta najmanj 3.
Ne glede na drugo alinejo prvega odstavka tega člena, ima lahko prijavitelj ob zaključku osnovne šole en predmet zaključen z oceno 2, če ima vsaj dva predmeta zaključena z oceno 4 ali več.
Pravico do spodbude lahko uveljavljajo tudi dijaki, ki do nje niso bili upravičeni v 1., 2. ali 3. letniku, če so v preteklem šolskem letu pri vseh predmetih dosegli oceno najmanj 3.
Pravico do spodbude lahko uveljavljajo tudi dijaki, ki so že prejemniki katerekoli druge štipendije.«
3. člen 
V prvem odstavku 7. člena pravilnika se doda nova, četrta alineja, ki se glasi:
»– spričevalo.«
4. člen 
Doda se nov, 10.a člen, ki se glasi:
»V primeru, da se prejemnik spodbude izpiše iz šole ali prepiše na drugo šolo, z dnem izpisa pravica do spodbude preneha. O izpisu je prejemnik dolžan obvestiti občino najkasneje v roku 8 dni od izpisa. Sporočilo o izpisu občini posreduje tudi tajništvo Gimnazije Ilirska Bistrica. Privolitev za posredovanje podatka se uredi v pogodbi o prejemanju spodbude. Vračilo ni potrebno, v kolikor gre za izpis zaradi socialno ekonomskih razlogov, za katerega potrdilo izda pristojna svetovalna služba šole.
Prejemnik je dolžan občini vrniti prejeta sredstva za tekoče šolsko leto v katerem se je izpisal iz programa, ki ga izvaja Gimnazija Ilirska Bistrica. Sredstva (izplačane denarne spodbude) se vrnejo občini na podračun odprt pri UJP.«
5. člen 
Določbe 2., 3. in 4. člena tega pravilnika o spremembah in dopolnitvah se uporabljajo od 1. 9. 2024 dalje. Za pridobitev denarne spodbude tekom šolskega leta 2023/2024 se uporabljajo določbe Pravilnika o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom Gimnazije Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 5/17).
Obstoječi prejemniki denarne spodbude pridobijo pravico do izplačila spodbude v višini 50 evrov z mesecem aprilom 2024.
6. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2016-4
Ilirska Bistrica, dne 25. januarja 2024
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
dr. Gregor Kovačič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti