Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024

Kazalo

237. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju štipendij za področje vzgoje in izobraževanja, stran 595.

  
Za izvrševanje petnajste alineje sedmega odstavka 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23) minister za vzgojo in izobraževanje izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju štipendij za področje vzgoje in izobraževanja 
1. člen 
V Pravilniku o dodeljevanju štipendij za področje vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/22) se v 5. členu za drugim odstavkom dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Kot študijski uspeh kandidatov, vpisanih v drugi, tretji oziroma četrti letnik študijskega programa za pridobitev izobrazbe prve stopnje, se v skladu s tem pravilnikom šteje izračun povprečne ocene vseh opravljenih izpitov (ne pa tudi diplomskih izpitov, diplome, vaj, seminarskih nalog, hospitacij, praktikumov in podobnega) študijskega programa za pridobitev izobrazbe prve stopnje.
(4) Kot študijski uspeh kandidatov, vpisanih v drugi, tretji, četrti ali peti letnik enovitega magistrskega študijskega programa druge stopnje, se v skladu s tem pravilnikom šteje izračun povprečne ocene vseh opravljenih izpitov (ne pa tudi diplomskih izpitov, diplome, vaj, seminarskih nalog, hospitacij, praktikumov in podobnega) enovitega magistrskega študijskega programa druge stopnje.«.
Za dosedanjim tretjim odstavkom, ki postane peti odstavek, se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Kot študijski uspeh kandidatov, vpisanih v drugi letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje, se v skladu s tem pravilnikom šteje izračun povprečne ocene vseh opravljenih izpitov (ne pa tudi diplomskih izpitov, diplome, vaj, seminarskih nalog, hospitacij, praktikumov in podobnega) študijskega programa za pridobitev izobrazbe druge stopnje.«.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta sedmi in osmi odstavek.
2. člen 
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za izjemni dosežek na državnem tekmovanju štejejo:
1. 1. do vključno 3. mesto iz znanja ali raziskovanja na državnih tekmovanjih, sofinanciranih iz javnih sredstev,
2. prejeta zlata in srebrna priznanja iz znanja ali raziskovanja na državnih tekmovanjih, sofinanciranih iz javnih sredstev,
3. 1. od vključno 3. mesto iz znanja na državni stopnji selekcijskih tekmovanjih, sofinanciranih iz javnih sredstev ministrstva, pristojnega za izobraževanje,
4. prejeta zlata in srebrna priznanja iz znanja na državni stopnji selekcijskih tekmovanj, sofinanciranih iz javnih sredstev ministrstva, pristojnega za izobraževanje,
5. 1. do vključno 3. mesto iz znanja na državni stopnji interesnih tekmovanj, sofinanciranih iz javnih sredstev ministrstva, pristojnega za izobraževanje,
6. prejeta zlata in srebrna priznanja iz znanja na državni stopnji interesnih tekmovanj, sofinanciranih iz javnih sredstev ministrstva, pristojnega za izobraževanje,
7. priznanja za najboljše raziskovalne naloge,
8. 1. do vključno 3. mesto na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja na državnih tekmovanjih,
9. prejeta zlata in srebrna priznanja na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja na državnih tekmovanjih.«.
3. člen 
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Mednarodna tekmovanja so tekmovanja, na katerih so udeleženci vsaj petnajstih držav in na katerih je udeležba mogoča na podlagi predhodne uvrstitve na državnem tekmovanju iz prejšnjega člena.
(2) Za izjemni dosežek na mednarodnem tekmovanju štejejo:
– 1. do vključno 3. mesto na mednarodnih tekmovanjih iz znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti ali umetnosti,
– prejeta zlata in srebrna priznanja na mednarodnih tekmovanjih iz znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti ali umetnosti,
– 1. do vključno 3. mesto na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja na mednarodnih tekmovanjih,
– prejeta zlata in srebrna priznanja na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja na mednarodnih tekmovanjih.«.
4. člen 
V 14. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ne glede na prvo alinejo prejšnjega odstavka štipendist ni upravičen do prejemanja štipendije za čas največ dvanajstih mesecev:
– po zaključku zadnjega semestra študijskega programa prve stopnje; štipendijsko razmerje v tem primeru miruje do vpisa štipendista v študijski program iz druge alineje prejšnjega odstavka;
– po zaključku zadnjega semestra študijskega programa druge stopnje; štipendijsko razmerje v tem primeru miruje do zaključka študijskega programa druge stopnje;
– če ni uspešno zaključil letnika, za katerega je prejemal štipendijo ter se ni vpisal v višji letnik; štipendijsko razmerje v tem primeru miruje do vpisa štipendista v višji letnik študijskega programa za katerega prejema štipendijo.«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-143/2023
Ljubljana, dne 23. januarja 2024
EVA 2023-3350-0072
Dr. Darjo Felda 
minister 
za vzgojo in izobraževanje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti