Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024

Kazalo

267. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, turizem in razvoj Občine Rogatec, stran 634.

  
Na podlagi 47. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in v skladu s 26. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP), Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 18. členom Zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva (Uradni list RS, št. 78/23) in 16. členom Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) je Občinski svet Občine Rogatec na 8. redni seji dne 25. 1. 2024 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, turizem in razvoj Občine Rogatec 
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, turizem in razvoj Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, (popr. 38/06), 72/08, 37/11, 108/12, 58/13, 74/13, 26/22 in 48/23; v nadaljevanju: Odlok).
2. člen 
Spremeni se prvi odstavek 3.a člena Odloka, tako da se glasi:
»V okviru javnega zavoda delujejo naslednje organizacijske enote:
– Muzej na prostem Rogatec,
– Dvorec Strmol, TIC in kulturna infrastruktura,
– Rokodelski center,
– Športna in ostala infrastruktura,
– Razvoj, načrtovanje in trženje.«
Črta se drugi odstavek 3.a člena Odloka.
3. člen 
Besedilo 4. člena se dopolni in spremeni, tako da se glasi:
»Glede na namen, zaradi katerega je zavod ustanovljen, izvaja znotraj javne službe naloge in dejavnosti v okviru notranjih organizacijskih enot.
V okviru organizacijske enote Muzej na prostem Rogatec izvaja predvsem naslednje naloge:
– varuje kulturno dediščino, ohranja materialne in vsebinske lastnosti predmetov, skupin predmetov oziroma objektov ali območij, ki so opredeljeni kot kulturna dediščina, skrbi za njihovo celovitost in neokrnjenost,
– zagotavlja javno dostopnost kulturne dediščine ter omogoča njeno proučevanje in raziskovanje,
– skrbi za uveljavljanje in razvoj kulturne dediščine,
– v sodelovanju s pristojnim zavodom, zadolženim za izvajanje javne službe, evidentira, zbira, hrani, dokumentira, raziskuje, inventarizira, predstavlja in popularizira kulturno dediščino na podlagi zbiralne politike in poslanstva zavoda,
– v sodelovanju s pristojnim zavodom, zadolženim za izvajanje javne službe, varuje, konzervira, restavrira in hrani zbirke, ter jih dopolnjuje v skladu s poslanstvom zavoda,
– aktivno sodeluje na področju znanstvenega in kulturnega sodelovanja z drugimi muzeji ter raziskovalnimi ustanovami,
– posreduje podatke o etnološki in zgodovinski dediščini območja Občine Rogatec in skrbi za dostopnost podatkov javnosti,
– predstavlja kulturno in krajevno zgodovino območja Občine Rogatec,
– pripravlja in izvaja pedagoške programe za različne ciljne skupine ter programe za težje prilagodljive družbene skupine,
– omogoča dostopnost do podatkov in programov telesno oviranim osebam,
– oblikuje urnik odpiralnega časa za ogled razstav in cenik, ki sta javno objavljena,
– skrbi za stalne razstave in pripravlja dodatne muzejske demonstracije ali študijske razstave iz svojih zbirk, pri razstavah sodeluje z domačimi in tujimi muzeji ter drugimi ustanovami,
– se povezuje z drugimi muzeji na področju restavratorsko-konservatorske dejavnosti,
– izvaja gostinske storitve,
– vodi interno strokovno knjižnico za področje svoje dejavnosti,
– izvaja arhivsko dejavnost nad gradivom, ki ga hrani,
– upravlja z zaupanimi nepremičninami, ki tvorijo javno infrastrukturo na področju kulture.
V okviru organizacijske enote Dvorec Strmol, TIC in kulturna infrastruktura izvaja predvsem naslednje naloge:
– varuje kulturno dediščino, ohranja materialne in vsebinske lastnosti predmetov, skupin predmetov oziroma objektov ali območij, ki so opredeljeni kot kulturna dediščina, skrbi za njihovo celovitost in neokrnjenost,
– zagotavlja javno dostopnost kulturne dediščine ter omogoča njeno proučevanje in raziskovanje,
– skrbi za uveljavljanje in razvoj kulturne dediščine,
– v sodelovanju s pristojnim zavodom, zadolženim za izvajanje javne službe, evidentira, zbira, hrani, dokumentira, raziskuje, inventarizira, predstavlja in popularizira kulturno dediščino na podlagi zbiralne politike in poslanstva zavoda,
– v sodelovanju s pristojnim zavodom, zadolženim za izvajanje javne službe, varuje, konzervira, restavrira in hrani zbirke, ter jih dopolnjuje v skladu s poslanstvom zavoda,
– posreduje podatke o etnološki in zgodovinski dediščini območja Občine Rogatec in skrbi za dostopnost podatkov javnosti,
– predstavlja kulturno in krajevno zgodovino območja Občine Rogatec,
– pripravlja in izvaja pedagoške programe za ciljne skupine ter programe za težje prilagodljive družbene skupine,
– omogoča dostopnost do podatkov in programov telesno oviranim osebam,
– oblikuje urnik odpiralnega časa za ogled razstav in cenik, ki sta javno objavljena,
– skrbi za stalne razstave in pripravlja dodatne demonstracije ali študijske razstave iz svojih zbirk, pri razstavah sodeluje z domačimi in tujimi zavodi ter drugimi ustanovami,
– se povezuje z drugimi dvorci na področju restavratorsko-konservatorske dejavnosti,
– informira obiskovalce v okviru turističnega informativnega centra,
– izvaja arhivsko dejavnost nad gradivom, ki ga hrani,
– upravlja z zaupanimi nepremičninami, ki tvorijo javno infrastrukturo na področju kulture ter ostalimi kulturnimi objekti.
V okviru organizacijske enote Rokodelski center izvaja predvsem naslednje naloge:
– skrbi za ohranjanje in razvoj rokodelstva, s prenosom rokodelskih znanj, spretnosti in veščin,
– oblikuje in izvaja programe in pedagoške rokodelske delavnice za različne ciljne skupine ter se povezuje z nosilci turistične ponudbe območja,
– izvaja raziskave, evidentira in dokumentira tradicionalna rokodelska znanja,
– povezuje rokodelce na lokalni in regionalni ravni,
– sodeluje z lokalnimi skupnostmi,
– spremlja in obravnava problematiko rokodelstva, oblikuje stališča in predloge, s katerimi se podpira in uresničuje ohranjanje in razvoj rokodelstva,
– izvaja programske in projektne dejavnosti rokodelskih centrov in skrbi za njihov razvoj,
– organizira podporne storitve za rokodelce,
– organizira ali sodeluje na razstavah, predstavitvah, sejmih, turističnih, kulturnih, promocijskih in drugih prireditvah, programih in projektih na regionalni in lokalni ravni,
– sodeluje v mednarodnih projektih s področja rokodelstva,
– nudi pomoč in svetovanje rokodelcem pri podjetniškem organiziranju,
– spodbuja medgeneracijsko povezovanje, vseživljenjsko učenje, ustvarjalnost in razvoj rokodelskih panog,
– evidentira in dokumentira zadeve s področja rokodelstva,
– spodbuja prenos rokodelskih znanj, sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi zavodi ter drugimi izvajalci izobraževanj in usposabljanj,
– povezuje se in sodeluje z nosilci podpornega okolja,
– izvaja ukrepe v skladu s programom za ohranjanje in razvoj rokodelstva, ki ga sprejme ministrstvo ter se vključuje v državne rokodelske programe in projekte,
– pripravlja zasnovo rokodelskih izdelkov in jih izdeluje ter razvija rokodelske tehnologije izdelave,
– skrbi za proizvodnjo rokodelskih izdelkov,
– pripravlja in izvaja programe usposabljanja na področju domačih obrti.
V okviru organizacijske enote Športna in ostala infrastruktura izvaja predvsem naslednje naloge:
– vzdržuje športne objekte in z njimi upravlja v imenu ustanoviteljice, na podlagi posebne pogodbe,
– pripravlja objekte za vadbo in tekmovanja oziroma organizira in izvaja športne in ostale prireditve v teh objektih,
– oblikuje celovito športno ponudbo,
– skrbi za oddajo prostorov v športnih objektih in tehnične opreme v najem ter usklajuje interese med posameznimi uporabniki, skladno s področnimi predpisi,
– skrbi za zavarovanje objektov in opreme ter skrbi za varnost delovanja objektov in naprav,
– javnost informira o dogodkih v športnih objektih,
– sodeluje pri organiziranju in izvajanju drugih športnih in kulturno športnih dejavnosti, tudi pri organiziranju komercialnih programov, v skladu z namembnostjo posameznih prostorov in naprav ter glede na proste časovne in prostorske kapacitete,
– vodi interno evidenco o uporabi športnih objektov oziroma posameznih prostorov,
– z lastnikom sodeluje pri najemu in uporabi športnih objektov ter ga sproti obvešča o dogodkih in stanju športnih objektov.
V okviru organizacijske enote Razvoj, načrtovanje in trženje izvaja predvsem naslednje naloge:
– oblikuje celovito turistično ponudbo območje občine, turistične programe, produkte in storitve ter izvaja njihovo promocijo in trženje,
– načrtuje in izvaja raziskovalno dejavnost v skladu s poslanstvom zavoda,
– organizira in izvaja kongresne, protokolarne, izobraževalne, družabne in druge prireditve v prostorih zavoda,
– organizira in izvaja razne oblike izobraževanja (tečaji, seminarji, umetniške delavnice ipd.) s področja dejavnosti oziroma kulture in umetnosti,
– oddaja prostore in tehnično opremo za izvedbo vseh vrst prireditev,
– oblikuje letni program prireditev in ga zaradi dostopnosti usklajuje z drugimi programi v občini in razstavnimi termini drugih zavodov,
– vodi interno strokovno knjižnico za področje svoje dejavnosti,
– izvaja založništvo publikacij vseh vrst, povezanih z dejavnostjo zavoda,
– izdaja tiskano gradivo, video, zvočne in računalniške zapise, ki izhajajo iz poslanstva zavoda ter druge oblike promocijskega materiala s področja dejavnosti zavoda,
– prodaja publikacije vseh vrst, likovnih del, replik eksponatov, izdelkov domače in umetne obrti, informativno-oglaševalskega gradiva, knjig, nosilcev zvoka in videokaset, spominkov ipd., zlasti s tematiko s področja naravne in kulturne dediščine, umetnosti itd.,
– sooblikuje turistično ponudbo Slovenije in njene promocije,
– vključuje aktivnosti turističnih društev in ostalih društev, ki delujejo v javnem interesu,
– spodbuja razvoj in urejanje objektov turistične infrastrukture na območju občine ustanoviteljice,
– opravlja naloge in dejavnosti s področja finančno-računovodskih in svetovalnih storitev,
– pripravlja razvojne usmeritve ter druge splošne akte in razpise na področju kmetijstva in gospodarstva,
– izvaja javna naročila skladno z Zakonom o javnem naročanju in pripravlja vloge za prijavo projektov na javne razpise resornih ministrstev in EU, za zavod in občino ustanoviteljico,
– pripravlja razvojne programe in investicijsko dokumentacijo za investicije občine ustanoviteljice in za zavod,
– sodeluje z razvojnimi institucijami in lokalnimi skupnostmi v regiji pri pripravi skupnih razvojnih dokumentov in skupnih projektnih predlogov,
– opravlja druge naloge v soglasju z občino ustanoviteljico.
4. člen 
Zavod je dolžan uskladiti notranje akte zavoda v skladu s tem odlokom v roku pol leta od uveljavitve tega odloka.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2024
Rogatec, dne 25. januarja 2024
Župan 
Občine Rogatec 
Martin Mikolič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti