Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024

Kazalo

Št. 6000-4/2024-3360-16 Ob-1272/24, Stran 145
Na podlagi 31. člena in 73.b člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 57/21 – odl. US, 54/22 – ZUPŠ-1, 100/22 – ZSZUN in 102/23), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23), Proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (Uradni list RS, št. 150/22 in 123/23), Proračuna Republike Slovenije za leto 2025 (Uradni list RS, št. 123/23), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23) in Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov (Uradni list RS, št. 22/01, 35/06, 75/08, 97/10, 46/12, 55/13, 38/16, 13/17,13/18, 58/20, 56/22 in 74/22; v nadaljnjem besedilu: pravilnik) Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije objavlja
javni razpis 
za izbiro študentskih domov za študijsko leto 2024/2025 
I. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika proračunskih sredstev: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.
II. Predmet in namen javnega razpisa
Javni razpis za izbiro študentskih domov za študijsko leto 2024/2025 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se objavlja za izbiro zasebnih zavodov in drugih zasebnih pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov, registriranih za dejavnost študentskih domov (v nadaljnjem besedilu: zasebni študentski domovi), ki sprejemajo študente v skladu z določili pravilnika in ki jim bo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) dodeljevalo subvencije za bivanje študentov.
Namen javnega razpisa je povečanje bivalnih zmogljivosti za študente. Ministrstvo zaradi celostnega reševanja problematike bivanja študentov preko javnega razpisa izbira zasebne študentske domove, ki s svojimi kapacitetami dopolnjujejo in povečujejo bivalne zmogljivosti za študente.
III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na tem javnem razpisu lahko kandidirajo zasebni študentski domovi (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji), ki so ob oddaji vloge na javni razpis pri pristojnem organu registrirani za dejavnost študentskih domov inki:
1. študentom zagotavljajo:
– opremljeno sobo, skupne in pomožne prostore,
– vzdrževanje stavbe, opreme in napeljav po sanitarno-tehničnih predpisih,
– električno energijo za razsvetljavo in drugo uporabo,
– možnost internetne povezave,
– hladno in toplo vodo,
– možnost kuhanja,
– posteljno perilo,
– vzdrževanje reda in čistoče v skupnih in pomožnih prostorih,
– ogrevanje prostorov v skladu s predpisi in
– ustrezne prostore v primeru subvencioniranega bivanja študenta z otrokom.
2. bodo proste zmogljivosti za bivanje študentov objavljali v skupnem javnem razpisu za sprejem in podaljšanje bivanja, ki ga za posamezno študijsko leto objavi ministrstvo na spletnem portalu eVŠ;
3. bodo študentu zmanjšali ceno bivanja za toliko, kolikor znaša subvencija;
4. ponujajo 7 ali več ležišč.
IV. Vsebina in priprava vloge
a) Vloga mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni obrazec ŠD2024-25,
– obvezni prilogi:
– pravila za vselitev v študentski dom oziroma postopek za vselitev in 
– cenik nastanitve. 
b) Ministrstvo samo pridobi dokazilo o lastništvu oziroma dokazilo, iz katerega izhaja, da ima prijavitelj na določeni nepremičnini lastninsko ali kakšno drugo stvarno oziroma obligacijsko pravico, ki mu omogoča izvajanje dejavnosti na takšni nepremičnini z vpogledom v javno evidenco (zemljiškoknjižni izpisek). Prijavitelj lahko vlogi sam priloži omenjeno dokazilo, ki ne sme biti starejše od 30 dni.
c) Na prijavnem obrazcu ŠD2024-25 prijavitelj navede splošne podatke in natančne podatke o lokacijah bivalnih zmogljivosti z natančnim številom ležišč ter natančne podatke o vseh bivalnih zmogljivostih in opremi, z natančnim številom ležišč, namenjenih za študente, ki so upravičeni do subvencije, in sicer posebej za tiste, ki bodo prvič bivali v študentskem domu, in tiste, ki bodo bivanje v njem podaljševali.
Prijavitelj navede tudi podatke o ceni bivanja v študentskem domu (če se cene glede na sobe razlikujejo, je treba navesti podatke za vsako skupino sob posebej in povprečno ceno bivanja v študentskem domu v zadnjih treh mesecih) in elemente, iz katerih je sestavljena.
Obenem mora prijavitelj s podpisom in žigosanjem izjave na prijavnem obrazcu ŠD2024-25 pod materialno in kazensko odgovornostjo izjaviti, da je pri pristojnem organu registriran za dejavnost študentskih domov oziroma da proti njemu ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero bi mu bilo prepovedano opravljati dejavnost študentskih domov. Prav tako mora prijavitelj soglašati s pogoji in merili,navedenimi v tem javnem razpisu in pripadajoči razpisni dokumentaciji, ter potrditi resničnost oziroma točnost navedb v vlogi, ki ustrezajo dejanskemu stanju, vse priložene fotokopije pa ustrezajo izvirnikom.
č) Javni razpis in pogodbe, ki jih bodo z ministrstvom sklenili izbrani prijavitelji, so vezani na proračunske zmogljivosti ministrstva. V primeru, da pride do sprememb v državnem proračunu ali finančnem načrtu ministrstva, ki neposredno vplivajo na ta javni razpis ali na sklenjene pogodbe, se s sklenitvijo aneksov k pogodbam te spremenijo tako, da se jih ustrezno prilagodi, in to sorazmerno spremembam v državnem proračunu oziroma v finančnem načrtu ministrstva.
V. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa, in merila, ki se jih upošteva pri izboru
Okvirna višina sredstev javnega razpisa, namenjenih za subvencioniranje bivanja študentov v zasebnih študentskih domovih v študijskem letu 2024/2025, je največ do 134.400,00 EUR.
Pri dodelitvi subvencij za bivanje študentov za študijsko leto 2024/2025 se bo 90 % ležišč namenilo za prijavitelje, ki imajo z ministrstvom že sklenjeno pogodbo za študijsko leto 2023/2024 (v nadaljnjem besedilu: pogodba), in 10 % ležišč za nove prijavitelje.
Pri prijaviteljih, ki imajo z ministrstvom že sklenjeno pogodbo, se bo upoštevala realizacija zasedenosti ležišč glede na tekoče študijsko leto 2023/2024 po stanju na dan 10. oktobra 2023, ki ga prijavitelji skladno s pogodbo sporočijo pristojni Pisarni za študentske domove, pri čemer le-ta, skladno s pogojem iz 4. točke III. poglavja tega javnega razpisa, ne sme biti nižja od 7 ležišč. Prijavitelj, katerega stanje zasedenosti ležišč na dan 10. oktobra 2023 bo manjše od 7, ne bo izbran na javnem razpisu. Ostanek ležišč se razdeli med prijavitelje proporcionalno glede na dodeljena ležišča po prvem merilu.
Pri dodelitvi subvencije za bivanje študentov za nove prijavitelje se upošteva, da se vsakemu novemu prijavitelju dodeli 7 ležišč, kot je pogoj za kandidiranje na javnem razpisu. Preostanek razpoložljivih ležišč za nove prijavitelje se proporcionalno razdeli med preostala prijavljena ležišča novih prijaviteljev. Če nov prijavitelj prijavi 7 ležišč, zanj velja le prvi kriterij za nove prijavitelje. Prednost pri izbiri za nove prijavitelje imajo zasebni študentski domovi, ki oddajajo ležišča na območju visokošolskega središča v Ljubljani in Kopru, kjer je zaznati največje pomanjkanje ležišč.
Če ostanejo nezasedena ležišča pri prijaviteljih, ki imajo z ministrstvom že sklenjeno pogodbo, se le-ta lahko prenesejo v kvoto ležišč, ki so namenjena za nove prijavitelje.
Če ostanejo nezasedena ležišča pri novih prijaviteljih, se le-ta lahko prenesejo v kvoto ležišč, ki so namenjena za prijavitelje, ki imajo z ministrstvom že sklenjeno pogodbo.
VI. Dodeljevanje subvencij: subvencija za posameznega študenta, ki izpolnjuje pogoje in merila za subvencioniranje bivanja, se bo začela izplačevati potem, ko bo z njim zasebni študentski dom sklenil nastanitveno pogodbo oziroma aneks k pogodbi in bo v razpredelnici, ki jo bodo v skladu z 32. členom pravilnika ministrstvu pošiljale pisarne za študentske domove. Subvencije se bodo nakazovale mesečno; način in postopek njihovega izplačevanja bo natančno opredeljen v pogodbi, sklenjeni med ministrstvom in izbranim zasebnim študentskim domom.
VII. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način predložitve ter opremljenost vloge
Prijavitelji pošljejo vlogo po pošti ali oddajo osebno. Vloge morajo ne glede na vrsto prenosa pošiljke prispeti v Glavno pisarno Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Kotnikova ulica 38, 1000 Ljubljana, najkasneje do torka, 27. februarja 2024 do 12. ure.
Vloge morajo biti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za izbiro študentskih domov za študijsko leto 2024/2025« ter z navedbo polnega naziva in naslova prijavitelja. Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije do izteka navedenega roka.
Prijavitelji se ne glede na število ležišč ali lokacij, s katerimi kandidirajo na javnem razpisu, lahko prijavijo le z eno vlogo. V kolikor bodo prijavitelji posredovali več vlog, bo obravnavana le prvo prispela, ostale bodo s sklepom zavržene in vrnjene prijaviteljem.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno in ki ne bodo pravilno označene, bodo zavržene.
VIII. Datum odpiranja pravočasno prispelih vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog za dodelitev sredstev, ki so prispele pravočasno in imajo pravilno označeno ovojnico, bo opravila komisija za vodenje postopka za izbiro študentskih domov, imenovana s strani ministra, pristojnega za visoko šolstvo (v nadaljnjem besedilu: komisija za vodenje postopka). Odpiranje vlog bo potekalo v sredo, 28. 2. 2024, s pričetkom ob 10. uri na naslovu Kotnikova ulica 38, sejna soba/6. nadstropje.
Zaradi pričakovanega večjega števila vlog odpiranje ne bo javno.
Komisija za vodenje postopka bo v primeru nepopolnih vlog prijavitelje v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi vloge. Prijavitelji bodo lahko vlogo dopolnili v roku 8 dni od prejema poziva za dopolnitev. Vloga, ki je prijavitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev, se s sklepom zavrže.
V primeru potrebe po razjasnitvi bistvenih okoliščin ali ugotovitve kakšnega relevantnega dejstva, lahko komisija za vodenje postopka opravi ogled zaradi ugotovitve skladnosti zagotavljanja izpolnjevanja pogojev, kot so določeni v 1. točki III. poglavja javnega razpisa (10. člen pravilnika). O ogledu se sestavi zapisnik.
IX. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Minister, pristojen za visoko šolstvo, bo najkasneje v 45 dneh po datumu za odpiranje vlog sprejel sklepe o izbiri zasebnih študentskih domov, ki izpolnjujejo pogoje za dodeljevanje subvencij za bivanje študentov.
Ministrstvo bo hkrati s poslanim sklepom o izbiri pozvalo prijavitelja, ki mu bodo dodeljena sredstva, k podpisu pogodbe. V primeru, da se prejemnik v roku 8 dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
X. Pritožbeni postopek
Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa, pa ni bil izbran, lahko vloži pritožbo, pisno ali ustno, na zapisnik v roku 8 dni od prejema sklepa o (ne)izboru na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.
Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti razpisna merila za izbiro prijaviteljev. O pritožbi odloči ministrstvo v roku 15 dni s sklepom, ki je dokončen.
XI. Razpisna dokumentacija: prijavna obrazca in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji dobijo z dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije na spletnih straneh ministrstva.
XII. Dodatne informacije in obveščanje: vsa dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani do konca javnega razpisa dobijo na elektronskem naslovu gp.mvzi@gov.si, s pripisom: 6000-4/2024.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti