Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024

Kazalo

Ob-1267/24, Stran 177
Svet zavoda Šolskega centra Slovenj Gradec, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec, na podlagi sprejetega sklepa seje Sveta zavoda Šolskega centra Slovenj Gradec, dne 22. 1. 2024 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice 
Srednje zdravstvene šole 
za mandatno obdobje petih let
Za ravnatelja/ravnateljico je lahko imenovan, kdor poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje v skladu s 53. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – Odl. US:U-I-269/12-24, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21 in 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI), in sicer:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja (97. in 102. člen ZOFVI),
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– ima naziv višji svetnik, svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in
– opravljen ravnateljski izpit oziroma kandidat mora opraviti ravnateljski izpit v roku enega leta od začetka mandata.
K prijavi naj kandidati priložijo:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju – izpis obdobij zavarovanja ZPIZ-a),
– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ob oddaji ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku (krajevno pristojno sodišče), ki ob oddaji ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (84. člen KZ-1), namen: Varstvo otrok in mladoletnikov, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje in ob oddaji ne sme biti starejše od 30 dni,
– kratek življenjepis z opisom delovnih izkušenj (zaželjen),
– program vodenja in vizija razvoja zavoda za mandatno obdobje (58. člen ZOFVI),
– izjavo, s katero kandidat dovoljuje obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja ravnatelja,
– kandidati naj na prijavo napišejo tudi svoj elektronski naslov in telefonsko številko za obveščanje med razpisnim postopkom zaradi morebitnega poziva na dopolnitev vloge.
Izbrani kandidat bo nastopil funkcijo ravnatelja predvidoma 1. 9. 2024. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelj za polni delovni čas.
Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj osebno oddajo v tajništvo Šolskega centra Slovenj Gradec ali pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, s kratkim življenjepisom, z opisom delovnih izkušenj in s programom dela za mandatno obdobje v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti označeni kuverti na naslov: Svet Šolskega centra Slovenj Gradec, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico – Ne odpiraj«.
Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v zakonitem roku.
Vloga poslana po pošti bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno prednostno pošiljko oddana na pošto.
Svet zavoda Šolskega centra Slovenj Gradec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti