Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024

Kazalo

243. Sklep o uporabi Smernic o prenosu podatkov med repozitoriji sklenjenih poslov v skladu z uredbama EMIR in SFTR, stran 609.

  
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/21 in 123/21 – ZBNIP; v nadaljevanju: ZBan-3) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o uporabi Smernic o prenosu podatkov med repozitoriji sklenjenih poslov v skladu z uredbama EMIR in SFTR 
1. člen 
(Namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski organ za vrednostne papirje in trge (v nadaljevanju: ESMA) je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe 1095/2010/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 84), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2023/1114 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. maja 2023 o trgih kriptosredstev in spremembi uredb (EU) št. 1093/2010 in (EU) št. 1095/2010 ter direktiv 2013/36/EU in (EU) 2019/1937 (UL L št. 150 z dne 9. junija 2023, str. 40) (v nadaljevanju: Uredba 1095/2010/EU) dne 5. januarja 2024 na svoji spletni strani objavil Smernice o prenosu podatkov med repozitoriji sklenjenih poslov v skladu z uredbama EMIR in SFTR (ESMA74-362-2351; v nadaljevanju: smernice).
(2) Smernice podrobneje opredeljujejo:
1. poročanje nasprotnih strank, ali subjektov, ki poročajo v njihovem imenu, in centralnih nasprotnih strank o podrobnostih izvedenih finančnih instrumentov brez podvajanja iz prvega odstavka 9. člena Uredbe 648/2012/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L št. L 201/2012 z dne 27. 7. 2012, str. 1), zadnjič popravljena s Popravkom Uredbe (EU) 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 92/2023 z dne 30. 3. 2023, str. 29) (v nadaljevanju: Uredba 648/2012/EU) in poročanjem podrobnosti o poslih financiranja z vrednostnimi papirji s strani nasprotnih strank ali subjektov, ki poročajo v njihovem imenu v skladu s prvim odstavkom 4. člena Uredbe 2015/2365/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe ter spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 337/2015 z dne 23. 12. 2015, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2021/23 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o okviru za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank ter spremembi uredb (EU) št. 1095/2010, (EU) št. 648/2012, (EU) št. 600/2014, (EU) št. 806/2014 in (EU) 2015/2365 ter direktiv 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2007/36/ES, 2014/59/EU in (EU) 2017/1132 (UL L 22/2021 z dne 22. 1. 2021, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba 2015/2365/EU);
2. postopke za prenosljivost v skladu z devetim odstavkom 78. člena Uredbe 648/2012/EU in v povezavi z drugim odstavkom 5. člena Uredbe 2015/2365/EU;
3. prenos izvedenih finančnih instrumentov in poslov financiranja z vrednostnimi papirji med repozitoriji sklenjenih poslov na zahtevo nasprotnih strank ali subjekta, ki poroča v njihovem imenu, ali v primeru, ko je bila registracija repozitorija sklenjenih poslov preklicana v skladu s tretjim odstavkom 79. člena Uredbe 648/2012/EU in v povezavi z drugim odstavkom 5. člena Uredbe 2015/2365/EU;
4. vodenje evidenc o podrobnostih o izvedenih finančnih instrumentih v skladu s tretjim odstavkom 80. člena Uredbe 648/2012/EU in v povezavi z drugim odstavkom 5. člena Uredbe 2015/2365/EU;
5. registracijo repozitorijev sklenjenih poslov iz drugega odstavka 21. člena Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 150/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov, kar zadeva regulativne tehnične standarde, ki določajo podrobnosti vloge za registracijo repozitorija sklenjenih poslov (UL L št. 52/2013 z dne 23. 2. 2013, str. 25), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2022/1857 z dne 10. junija 2022 o spremembi regulativnih tehničnih standardov iz Delegirane uredbe (EU) št. 150/2013 glede podrobnosti vlog za registracijo repozitorija sklenjenih poslov in vlog za razširitev obsega registracije repozitorija sklenjenih poslov (UL L 262/2022 z dne 7. 10. 2022, str. 41) in iz drugega odstavka 21. člena Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/359 z dne 13. decembra 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo podrobnosti vloge za registracijo in razširitev obsega registracije repozitorija sklenjenih poslov (UL L št. 81/2019 z dne 22. 3. 2019, str. 45).
(3) Smernice so naslovljene na:
1. finančne in nefinančne nasprotne stranke v poslih z izvedenimi finančnimi instrumenti iz osmega in devetega odstavka 2. člena Uredbe 648/2012/EU in poslih financiranja z vrednostnimi papirji iz drugega odstavka 3. člena Uredbe 2015/2365/EU ter repozitorije sklenjenih poslov iz drugega odstavka 2. člena Uredbe 648/2012/EU, ki jih registrira ali prizna ESMA;
2. pristojne organe iz trinajstega odstavka 2. člena Uredbe 648/2012/EU in 16. člena Uredbe 2015/2365/EU.
2. člen 
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic) 
(1) Banka Slovenije s tem sklepom določa uporabo smernic in vseh njenih bodočih sprememb, če ne bo Banka Slovenije za posamezno spremembo smernic odločila drugače, za:
1. banke in hranilnice, za nadzor nad katerimi je pristojna v skladu s tretjim odstavkom 3. člena Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (Uradni list RS, št. 8/19 z dne 7. 2. 2019; v nadaljevanju: Uredba o izvajanju EMIR) in drugim odstavkom 2. člena Zakona o izvajanju Uredbe (EU) o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe (Uradni list RS, št. 55/17 z dne 6. 10. 2017; v nadaljevanju: ZIUPVP) (v nadaljevanju: banke), in
2. Banko Slovenije, kadar v skladu z Uredbo o izvajanju EMIR in ZIUPVP v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad bankami iz 1. točke tega odstavka.
(2) Banke iz 1. točke prvega odstavka tega člena v celoti upoštevajo določbe smernic v delu, v katerem so naslovljene na banke.
(3) Banka Slovenije pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z Uredbo 648/2012/EU, Uredbo 2015/2365/EU, Uredbo o izvajanju EMIR in ZIUPVP v celoti upošteva določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa.
3. člen 
(Uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 29. januarja 2024
Boštjan Vasle 
predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti