Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024

Kazalo

223. Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede v Uradu predsednika Republike Slovenije, stran 568.

  
Na podlagi tretjega odstavka 8. člena Zakona o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike (Uradni list RS, št. 15/03 in 109/12) in tretjega odstavka 17. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22; v nadaljevanju: ZSPJS) izdajam
P R A V I L N I K 
o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede v Uradu predsednika Republike Slovenije 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(Predmet urejanja) 
S tem pravilnikom se določata način in postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnih uslužbencev na delovnem mestu oziroma v nazivu v višji plačni razred (v nadaljnjem besedilu: napredovanje) v Uradu predsednika Republike Slovenije (v nadaljevanju: Urad).
Napredovanje po tem pravilniku ne izključuje hkratnega napredovanja v višji naziv, če javni uslužbenec izpolnjuje predpisane pogoje v skladu s Pravilnikom o napredovanju uradnikov v nazive (št. 015-01-7/2008 s spremembami in dopolnitvami).
Javni uslužbenec napreduje vsaka tri leta, če izpolnjuje predpisane pogoje.
2. člen 
(Pomen izrazov) 
Odgovorna oseba po tem pravilniku je generalni sekretar (v nadaljevanju: odgovorna oseba).
Napredovalno obdobje je čas od zadnjega napredovanja oziroma prve zaposlitve v javnem sektorju, v katerem javni uslužbenec pridobi tri letne ocene, ki mu omogočajo napredovanje.
Ocenjevalno obdobje je obdobje od 1. januarja do 31. decembra, v katerem se javnega uslužbenca oceni.
Odlična ocena delovne uspešnosti pomeni odlično opravljeno delo, to je visoko nad pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja, v ocenjevalnem oziroma napredovalnem obdobju.
Zelo dobra ocena delovne uspešnosti pomeni zelo dobro opravljeno delo, to je nad pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja, v ocenjevalnem oziroma napredovalnem obdobju.
Dobra ocena delovne uspešnosti pomeni dobro opravljeno delo, to je v skladu s pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja, v ocenjevalnem oziroma napredovalnem obdobju.
Zadovoljiva ocena delovne uspešnosti pomeni zadovoljivo opravljeno delo, to je delno pod pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja, v ocenjevalnem oziroma napredovalnem obdobju.
Nezadovoljiva ocena delovne uspešnosti pomeni nezadovoljivo opravljeno delo, to je v celoti pod pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja, v ocenjevalnem oziroma napredovalnem obdobju.
II. NAČIN IN POSTOPEK PREVERJANJA IZPOLNJEVANJA POGOJEV ZA NAPREDOVANJE 
3. člen 
(Način preverjanja izpolnjevanja pogojev) 
Preverjanje izpolnjevanja pogojev se izvede na podlagi treh letnih ocen delovne uspešnosti. Letna ocena delovne uspešnosti se določi na podlagi elementov iz prvega odstavka 17. člena ZSPJS.
Ocena delovne uspešnosti javnega uslužbenca je lahko: odlično, zelo dobro, dobro, zadovoljivo in nezadovoljivo.
Podrobnejša opredelitev kriterijev po elementih delovne uspešnosti iz drugega odstavka tega člena je v Prilogi III, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen 
(Postopek ocenjevanja) 
Javne uslužbence, ki so v Uradu zaposleni za nedoločen ali določen čas, za polni delovni čas ali delovni čas krajši od polnega delovnega časa, se oceni enkrat letno, najkasneje do 15. marca tekočega leta za preteklo leto.
Ocenijo se vsi javni uslužbenci, ki so v preteklem koledarskem letu opravljali delo najmanj šest mesecev. Ocenijo se tudi tisti javni uslužbenci, ki so bili odsotni več kot šest mesecev zaradi napotitve na izobraževanje s strani delodajalca, zaradi poškodbe pri delu, poklicne bolezni ali starševskega varstva (porodniški dopust).
Oceni se tudi javnega uslužbenca, ki mu preneha delovno razmerje v Uradu, če je bil na Uradu zaposlen večji del ocenjevalnega obdobja. Javnemu uslužbencu se izroči kopija ocene, izvirnik pa ostane shranjen v njegovi personalni mapi.
Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena se izvede postopek ocenjevanja in podata oceno tudi za javnega uslužbenca, ki je v Uradu zaposlen manj kot šest mesecev, in se bo zaposlil pri drugem delodajalcu v javnem sektorju. Javnemu uslužbencu se izroči kopijo ocene, izvirnik pa ostane v njegovi personalni mapi.
Če javni uslužbenec izpolni pogoj najmanj šestih mesecev zaposlitve na Uradu, mora Urad upoštevati vse predloge ocen predhodnih delodajalcev javnega uslužbenca iz javnega sektorja in na tej podlagi določiti oceno javnega uslužbenca v ocenjevalnem obdobju.
V roku iz prvega odstavka tega člena mora odgovorna oseba oziroma oseba, ki jo za to pooblasti odgovorna oseba izpolniti Ocenjevalni list za oceno delovne uspešnosti javnega uslužbenca v ocenjevalnem obdobju (Priloga I, ki je sestavni del tega pravilnika)ter javnega uslužbenca seznaniti s pisno oceno in z utemeljitvijo.
Zbirni podatki o ocenah v napredovalnem obdobju se vpisujejo v Evidenčni list napredovanja javnega uslužbenca v napredovalnem obdobju (Priloga II, ki je sestavni del tega pravilnika). Ocenjevalni in evidenčni listi se hranijo v personalni mapi javnega uslužbenca.
Javni uslužbenec, ki na podlagi določb drugega odstavka tega člena ni ocenjen, se oceni ob naslednjem roku ocenjevanja iz prvega odstavka tega člena.
Oceno javnega uslužbenca določi odgovorna oseba oziroma oseba, ki jo za to pooblasti odgovorna oseba.
5. člen 
V primeru premestitve javnega uslužbenca iz javnega sektorja v Urad se javnemu uslužbencu napredovalno obdobje ne prekine v primeru, če zasede delovno mesto v istem ali nižjem tarifnem razredu v isti plačni podskupini ali na istovrstnih oziroma sorodnih delovnih mestih v različnih plačnih podskupinah.
6. člen 
(Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev) 
Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje se izvede do 15. novembra vsako leto za vse javne uslužbence. Ocene javnih uslužbencev se točkujejo, in sicer ocena odlično s 5 točkami, ocena zelo dobro s 4 točkami, ocena dobro s 3 točkami in ocena zadovoljivo z 2 točkama. Ocena nezadovoljivo se ne točkuje. Točke se vpišejo v Evidenčni list napredovanja javnega uslužbenca v napredovalnem obdobju (Priloga II). Izpolnjevanje pogojev se ugotovi na podlagi seštevka treh letnih ocen.
Za en plačni razred napredujejo tisti javni uslužbenci, ki v napredovalnem obdobju dosežejo:
– ob prvem in drugem napredovanju najmanj 11 točk,
– ob tretjem in četrtem najmanj 12 točk,
– ob petem najmanj 13 točk,
– ob nadaljnjih napredovanjih najmanj 14 točk.
Javni uslužbenci, ki izpolnjujejo predpisane pogoje lahko napredujejo za največ dva plačna razreda, če ob prvem napredovanju dosežejo najmanj 14 točk, ob nadaljnjih napredovanjih pa 15 točk.
Javnemu uslužbencu, ki na podlagi seštevka treh letnih ocen ni zbral zadostnega števila točk za napredovanje, se ponovno preveri izpolnjevanje pogojev za napredovanje naslednje leto. Javni uslužbenec napreduje, ko skupaj doseže tri ocene, ki pomenijo izpolnitev pogojev za napredovanje. Pri tem se upoštevajo tri najugodnejše ocene v obdobju od zadnjega napredovanja.
Ne glede na določbe drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena napreduje javni uslužbenec za en plačni razred, če je od zadnjega napredovanja oziroma prve zaposlitve preteklo najmanj šest let in je v tem obdobju dosegel povprečno oceno najmanj dobro.
Vsak plačni razred, dosežen z napredovanjem ali z uvrstitvijo nad plačni razred delovnega mesta, se šteje za eno napredovanje.
7. člen 
(Ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje) 
Izpolnjevanje pogojev za napredovanje je dolžan sproti spremljati javni uslužbenec, ki je na Uradu zadolžen za kadrovske zadeve. Če meni, da določeni javni uslužbenec izpolnjuje pogoje za napredovanje, o tem obvesti generalnega sekretarja, ki ugotovi, ali so pogoji za napredovanje tega javnega uslužbenca izpolnjeni.
8. člen 
(Obvestilo o napredovanju) 
O izpolnitvi pogojev za napredovanje se javnega uslužbenca obvesti s pisnim obvestilom, ki vsebuje podatke o številu plačnih razredov napredovanja in o plačnem razredu osnovne plače.
Javni uslužbenec, ki je na Uradu zadolžen za kadrovske zadeve hkrati z obvestilom o napredovanju javnemu uslužbencu izroči pisni predlog aneksa k pogodbi o zaposlitvi.
Obvestilo in pisni predlog aneksa morata biti javnemu uslužbencu izročena najkasneje 30. novembra.
9. člen 
(Izplačilo plače na podlagi napredovanja) 
Javni uslužbenec napreduje in pridobi pravico do plače na osnovi plačnega razreda, pridobljenega z napredovanjem, s 1. decembrom v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni razred.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
10. člen 
Z začetkom veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 110/08, 12/15, 12/19 in 38/22).
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-01-1/2024-1
Ljubljana, dne 29. januarja 2024
Mag. Uroš Krek 
generalni sekretar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti