Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024

Kazalo

Ob-1243/24, Stran 182
Turizem Ljubljana, Krekov trg 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Turizem Ljubljana), objavlja na podlagi drugega odstavka 3. člena Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2024 (Uradni list RS, št. 121/23) in prve alineje 4. točke 14. poglavja Posebnega dela proračuna Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2024 in Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Ljubljana (Uradni list RS, št. 79/09)
javno povabilo 
k oddaji predlogov za sofinanciranje turističnih prireditev, ki jih organizirajo turistična društva na javnih površinah v Mestni občini Ljubljana za leto 2024 
I. Predmet povabila: predmet povabila je oddaja predlogov za sofinanciranje turističnih prireditev, ki jih organizirajo turistična društva na javnih površinah v Mestni občini Ljubljana za leto 2024.
II. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati naslednje podatke in dokazila:
– ime in naziv društva, točen naslov, matično in identifikacijsko številko za DDV (davčno številko) društva, ime in priimek odgovorne osebe ter število članov turističnega društva, program aktivnosti turističnega društva za leto 2023, potrjen s strani pristojnega organa društva (kopija overjenega zapisnika občnega zbora);
– poročilo o delu za leto 2023 (obvezno za društva, ki so v letu 2023 dobila subvencijo Turizma Ljubljana);
– izjavo predlagatelja:
– o zagotovitvi sredstev oziroma angažiranju lastnih sredstev, 
– o izvedbi projekta oziroma prireditve v skladu z veljavnimi predpisi, 
– o izpolnjenih zapadlih pogodbenih obveznostih do Turizma Ljubljana in Mestne občine Ljubljana; 
– parafiran vzorec pogodbe (parafirana vsaka stran);
– kopijo statuta društva (obvezno za novoustanovljena društva v letu 2023).
III. Pogoji povabila
Za sredstva lahko kandidirajo vsa turistična društva, ki:
– so registrirana po zakonu o društvih,
– so registrirana in delujejo na območju Mestne občine Ljubljana, vsaj od leta 2023,
– imajo urejeno evidenco o članstvu.
IV. Kriteriji ocenjevanja
Za ocenjevanje posameznih vlog turističnih društev, ki v celoti izpolnjujejo pogoje povabila, bodo uporabljeni naslednji kriteriji:
1. spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma (do 10 točk);
2. aktivnosti za ohranjanje kulturne in naravne dediščine ter etnoloških in lokalnih kulinaričnih posebnosti (do 10 točk);
3. seznanjanje in izobraževanje prebivalstva vseh starosti, vključno z mladino, o turizmu (do 10 točk);
4. izvajanje promocijskih aktivnosti (do 10 točk);
5. izvajanje prireditvene dejavnosti v skladu z usmeritvami iz Priročnika za organizacijo dogodkov po načelih trajnostnega razvoja https://www.visitljubljana.com/assets/Dokumenti-PDF/Prirocnik-organizacija-dogodkov-Zelena-Ljubljana.pdf (do 35 točk);
6. sodelovanje pri čistilni akciji (do 25 točk).
Vrednost točke se izračuna na podlagi razpisanih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih kriterijev vseh vlog, ki ustrezajo razpisnim pogojem.
V. Višja sila
Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo obveznosti iz pogodbe. Zaradi višje sile lahko Turizem Ljubljana od pogodbe odstopi oziroma z dodatkom ugotovi, da aktivnosti/predmet pogodbe zaradi stanja na turističnem trgu (upad obiska in v posledici ne prilivov turistične takse, koncesijskih dajatev ipd.) ne bo mogel izvesti. Prav tako si Turizem Ljubljana pridružuje pravico, da v primeru ne natečenih sredstev (iz naslova turistične takse ali koncesijskih dajatev), ne poravna obveznosti, ki jih ima po pogodbi.
Pogodbeni stranki sta se dolžni pisno obveščati o nastanku višje sile.
Nobena stranka ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.
VI. Okvirna višina sredstev: okvirna višina sredstev za sofinanciranje turističnih prireditev, ki jih organizirajo turistična društva za leto 2024 znaša 43.000,00 EUR (z besedo: triinštirideset tisoč evrov 00/100). Izbrane turistične prireditve, ki jih organizirajo turistična društva bo Turizem Ljubljana sofinanciral v višini do največ 50 odstotkov celotne vrednosti projekta – prireditve. Odobrena sredstva bodo izvajalcem nakazani po izvedbi ali fazno (največ ena faza), na podlagi zahtevka za izplačilo (e-račun) ter zaključnega in faznega finančnega in vsebinskega poročila o izvedeni prireditvi.
VII. Rok za izvedbo izbranih programov: rok za realizacijo programa je do 15. novembra 2024.
VIII. Rok za predložitev in način predložitve vlog
Oddaja vlog na razpis v tajništvu Turizma Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana, in sicer v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Vloga za sofinanciranje turističnih društev v Ljubljani 2024«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.
Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo prispele na sedež Turizma Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana, do 1. marca 2024, do 11. ure.
IX. Datum odpiranja vlog: z odpiranjem vlog, ki ne bo javno, bo komisija začela 1. marca 2024 ob 12. uri in ga v primeru velikega števila prispelih vlog nadaljevala naslednje dni.
X. Formalno popolne vloge
Vloge predlagateljev morajo biti formalno popolne v skladu z zahtevami Turizma Ljubljana iz tega povabila k sodelovanju in izdelane na obrazcih iz povabila k sodelovanju Turizma Ljubljana in so jim priložene vse zahtevane priloge iz povabila k sodelovanju. Formata, vsebine in oblike obrazcev dokumentacije, ki so sestavni del javnega povabila ni dovoljeno spreminjati.
Turizem Ljubljana bo najkasneje v roku petih delovnih dni od zaključka odpiranja vloge predlagatelja pozval, da formalno nepopolno vlogo v roku treh delovnih dni dopolnijo.
XI. Ocenjevanje vlog in odločanje v postopku povabila in obveščanje o izidu povabila: vloge bo ocenjevala Komisija. Turizem Ljubljana bo predlagatelje, katerih programi bodo izbrani, obvestil najkasneje v roku petih delovnih dni po srečanju komisije, v t.j. najkasneje v 30 dneh po zaključku odpisanja vlog.
XII. Dostopnost razpisne dokumentacije: povabilo k sodelovanju je od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dostopno na spletni strani Turizma Ljubljana www.visitljubljana.com in spletni strani MOL www.ljubljana.si.
XIII. Dodatne informacije: dodatna vprašanja v zvezi s pripravo prijav/vlog in pojasnila k povabilu k sodelovanju lahko predlagatelji pošljejo na elektronski naslov razpis@visitljubljana.si.
Turizem Ljubljana 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti