Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024

Kazalo

Št. 0143-1/2024-7, 35430-8/2023-4 Ob-1257/24, Stran 179
Na podlagi prvega odstavka 211. člena in prvega odstavka 217. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22 in nasl., ZVO-2) in skladno s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-8/2023-11, objavljenimi dne 13. 9. 2023 (https://ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/splosni-pogoji-poslovanja-eko-sklada), Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad objavlja
spremembo Javnega poziva 
ZER Nepovratne finančne spodbude za zmanjševanje energetske revščine 
Javni poziv ZER Nepovratne finančne spodbude za zmanjševanje energetske revščine (Uradni list RS, št. 121/23 in 135/23) se spremeni, tako kot sledi:
Besedilo prvega odstavka 1. točke se spremeni tako, da se glasi:
»Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude energetsko revnim gospodinjstvom za investicije v ukrepe večje energetske učinkovitosti stavb ter rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: investicije) ter vlagateljem za pomoč pri prijavi na ta javni poziv in/ali izvedbi investicij po tem javnem pozivu. Investicije bodo lahko izvedene na eno ali dvostanovanjskih stavbah oziroma na večstanovanjskih stavbah, skladno z določili tega javnega poziva.«
Besedilo drugega odstavka 2. točke se spremeni tako, da se glasi:
»Spodbuda za ukrep H. je lahko dodeljena tistim vlagateljem, ki potrebujejo pomoč pri prijavi na ta javni poziv ali/in pri izvedbi investicije.«
Naslov 3. točke se spremeni tako, da se glasi:
»3. Upravičene osebe in pogoji ter zahteve za kandidiranje za izvedbo ukrepov od A. do G.«
Besedilo drugega odstavka 4. točke se spremeni tako, da se glasi:
»Investicija v ukrepe od A. do G. se mora začeti izvajati po začetku veljavnosti tripartitne pogodbe in mora biti izvedena do datuma, ki izhaja iz pogodbe. Stroški za investicije v ukrepe od A. do G., ki so bile izvedene pred ali po tem obdobju, niso upravičeni stroški po tem javnem pozivu.«
Besedilo tretjega odstavka 4. točke se spremeni tako, da se glasi:
»Upravičeni stroški so:
– neposredno povezani z izvajanjem gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del ter inštalacijo opreme (GOI dela), ki so potrebni za izvedbo posameznega ukrepa od A. do G., kot na primer:
– nakup in vgradnja toplotne izolacije za izvedbo toplotne izolacije zunanjih sten, strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru, tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo, 
– nakup in vgradnja oken in/ali zunanjih vhodnih vrat, 
– nakup in vgradnja sistemov za pripravo tople (sanitarne) vode, 
– nakup in vgradnja lokalnih stanovanjskih prezračevalnih naprav z vračanjem toplote odpadnega zraka,
– nakup in vgradnja ene nove kurilne naprave na lesno biomaso, 
– stroški, ki so drugače smiselno povezani z izvedbo posameznega ukrepa, 
– pripadajoči DDV. 
– svetovalne ure koordinatorja pri izvedbi ukrepa H. skladno z aktivnostmi, navedenimi v 9. točki tega javnega poziva.«
Besedilo prvega odstavka 5.a točke se spremeni tako da se glasi:
»Sredstva za dodeljevanje spodbud se zagotavljajo na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe. Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 20 milijonov EUR.«
Naslov 6. točke se spremeni tako, da se glasi:
»6. Tehnični in ostali pogoji ukrepov«
Besedilo 6. H točke se spremeni tako, da se glasi:
»Pravica do spodbude za vključitev koordinatorja za zagotavljanje podpore pri prijavi na ta javni poziv in izvedbi projekta se dodeli vlagateljem, ki potrebujejo pomoč:
– pri prijavi na ta javni poziv (v Vlogi vlagatelj uveljavlja vključitev koordinatorja, ki ga izbere iz Seznama koordinatorjev, ki je objavljen na spletni strani www.ekosklad.si),
– pri izvedbi projekta (v primeru, da vlagatelj izpolnjuje pogoje javnega poziva).«
Besedilo tretjega odstavka 7.a) točke se spremeni tako, da se glasi:
»Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga (kadar vlagatelj kandidira izključno za ukrep H. je potrebno izpolniti le 1. in 5. točko obrazca Vloga) in za ukrepe od A. do G. naslednje obvezne priloge:
– izjavo vlagatelja, ki je sestavni del obrazca Vloga, podpisano pod kazensko in materialno odgovornostjo vlagatelja, s katero le-ta izjavlja, da izpolnjuje pogoje in zahteve tega javnega poziva kot upravičena oseba;
– priloge v zvezi z dokazovanjem materialne ogroženosti:
– kopijo zadnje odločbe Centra za socialno delo o priznanju pravice do denarne socialne pomoči in/ali varstvenega dodatka in/ali 
– kopije odločb Centra za socialno delo o priznanju pravice do izredne denarne socialne pomoči (predložiti je potrebno več kopij odločb, iz katerih mora biti razvidno, da je bil vlagatelj v zadnjih 2 letih pred vložitvijo vloge vsaj dvakrat upravičen do izredne denarne socialne pomoči) in/ali 
– kopijo dokazila o prejetem energetskem dodatku po predpisu, ki ureja začasne ukrepe za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva in/ali 
– kopijo zadnje odločbe o otroškem dodatku in 
– v primeru, če vlagatelj izkazuje materialno ogroženost z razlogi iz točk b) in c) 3. točke tega javnega poziva, v celoti izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o premoženjskem stanju; 
– priloge v zvezi z dokazovanjem pravice izvedbe projekta:
– soglasje so/lastnika stavbe ali stanovanja, iz katerega je razvidno podano soglasje solastnika/solastnikov predmetne nepremičnine k izvedbi projekta; 
– pooblastilo v primeru, če bo vlagatelja zastopal pooblaščenec ali koordinator;
– kopijo gradbenega dovoljenja oziroma uporabnega dovoljenja za gradnjo ali spremembo namembnosti stavbe, na kateri bo izveden projekt, morebitne odločbe o legalizaciji stavbe oziroma dovoljenje za objekt daljšega obstoja oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja, ter v primeru, da ima predmetna nepremičnina izvedene prizidave oziroma nadzidave, upravno odločbo, ki izkazuje legalnost prizidav ali nadzidav in ki je bila izdana pred oddajo vloge na ta javni poziv ali izjavo, ki izkazuje legalnost in namembnost stavbe;
– kopijo energetske izkaznice, če vlagatelj z njo razpolaga ali izračun o energijskih lastnostih stavbe (razen v primeru kandidature samo na ukrep G. oziroma le-tega v kombinaciji z ukrepom E.);
– v primeru, da vlagatelj uveljavlja, da živi v neustreznih bivanjskih razmerah, izjavo in fotografije, iz katerih to izhaja (razen v primeru kandidature samo na ukrep G. oziroma le-tega v kombinaciji z ukrepom E.).«
Besedilo 9. točke se spremeni tako, da se glasi:
»Vlagateljem, ki potrebujejo pomoč pri izvedbi projekta in to uveljavljajo v Vlogi, se dodeli pravica do spodbude za vključitev koordinatorja iz Seznama koordinatorjev, ki je objavljen na spletni strani www.ekosklad.si.
Eko sklad na Seznam koordinatorjev uvrsti tiste koordinatorje, ki se prijavijo na Javno povabilo k vpisu na seznam koordinatorjev za zagotavljanje podpore pri izvajanju projektov in izpolnjujejo pogoje, določene v javnem povabilu. Eko sklad ne jamči, da je vsakemu potencialnemu vlagatelju v vsakem trenutku dostopen koordinator.
Namen vključitve koordinatorja je zagotavljanje podpore vlagateljem skozi celoten postopek koordinacije izvedbe projekta, kar predvsem obsega informiranje ter pomoč pri upravnih in administrativno-tehničnih nalogah.
Obseg aktivnosti koordinatorjev se razlikuje glede na uspešnost kandidature vlagatelja na tem javnem pozivu in obsega:
a) Pomoč vlagateljem pri prijavi (v obsegu največ do 3 svetovalnih ur), kar vključuje:
– pomoč pri razumevanju pogojev in zahtev javnega poziva;
– izpolnitev obrazca »Vloga na javni poziv«, pomoč pri pridobivanju vseh zahtevanih prilog in, v primeru danega pooblastila, oddaja vloge;
– pomoč pri dopolnjevanju vloge v postopku obravnave oziroma, v primeru danega pooblastila, dopolnjevanje vloge;
– vzpostavitev sodelovanja z različnimi deležniki (npr. Center za socialno delo), ki glede na naravo njihovega poslanstva pomagajo pri zmanjševanju revščine oziroma razreševanja specifike prikrajšanosti posameznega vlagatelja (iskanje ustreznih rešitev);
– ostale nepredvidene aktivnosti, namenjene vložitvi popolne vloge;
– po potrebi sodelovanje z Eko skladom.
Priznajo se tudi upravičeni stroški izvedbe aktivnosti pred vložitvijo vloge.
b) Pomoč vlagateljem pri izvajanju projekta (v obsegu največ do 16 svetovalnih ur), kar vključuje:
– pomoč pri razumevanju pogojev in zahtev javnega poziva v zvezi z izvedbo projekta ter predstavitev postopka izvedbe projekta;
– pomoč pri upravnih postopkih ter drugih postopkih obravnave vloge (npr. pridobitev kulturnovarstvenega soglasja; vložitev vloge za druge oblike pomoči itd.) oziroma, v primeru danega pooblastila, sodelovanje v upravnih postopkih ter drugih postopkih obravnave;
– pomoč pri pridobivanju predračunov izvajalcev za izvedbo posameznega ukrepa/ov oziroma v primeru danega pooblastila pridobivanje predračunov izvajalcev za izvedbo posameznega ukrepa/ov;
– tolmačenje in spremljanje izvajanja posamezne tristranske pogodbe (npr. skrb za pričetek del v predpisanem roku, zagotavljanje pravočasnosti informiranja energetskega svetovalca za izvedbo vmesnega ali končnega ogleda posameznega izvedenega ukrepa ipd.);
– sodelovanje z dodeljenim energetskim svetovalcem, izvajalcem/i ter Eko skladom (npr. v primeru potrebe po zagotavljanju strokovne podpore pri pridobivanju predračunov glede na tehnične pogoje in zahteve posameznega ukrepa, ki si določeni v javnem pozivu);
– pomoč pri pridobitvi zaključne dokumentacije izvedenega posameznega ukrepa oziroma, v primeru danega pooblastila, pridobitev zaključne dokumentacije izvedenega posameznega ukrepa;
– opravljanje drugih, s projektom povezanih aktivnosti.
Načini vključevanja koordinatorja so lahko:
– terenska svetovanja oziroma zagotavljanje podpornih aktivnosti osebno na domu vlagatelja;
– telefonsko svetovanje oziroma zagotavljanje podpornih aktivnosti;
– svetovanje preko e-pošte, navadne pošte, preko drugih komunikacijskih orodji (npr. aplikacije Viber, Zoom ipd.).
Naloga koordinatorja je, da se hitro in vsestransko odziva na potrebe vlagateljev ter zagotavlja pomoč oziroma podporne aktivnosti z namenom izvedbe projekta.
Izbira koordinatorja je izključno na strani vlagatelja. Eko sklad ne odgovarja za škodo, ki bi jo s svojim nestrokovnim delom vlagatelju povzročil izbrani koordinator. Eko sklad se le zavezuje poravnati stroške koordinatorjev v primeru izpolnjevanja za to določenih pogojev v tem javnem pozivu. Če vloga za ukrep H ni pravočasno oddana, Eko sklad ne krije stroškov koordinatorja, temveč strošek njegovega dela bremeni potencialnega vlagatelja – tistega, ki koristi aktivnosti koordinatorja.«
Naslov 12.2. točke se spremeni, tako da se glas:
»2. Druga faza (velja za ukrep A. do G.)«
Besedilo osmega odstavka 12.2. točke se spremeni tako, da se glasi:
»Če je predmetna nepremičnina primerna za izvedbo katerega koli od ukrepov od A. do G., ter bo izvedba projekta skladna s cilji in namenom javnega poziva, Eko sklad izda odločbo ter vlagatelja pozove, naj v roku 60 dni predloži po en predračun izbranih izvajalcev za ukrep ali kombinacijo ukrepov skladno s prednostnim vrstnim redom iz odločbe ter Smernicami za pripravo predračuna tega javnega poziva. Če vlagatelj v navedenem roku predračuna ne predloži, pravica vlagatelja do nepovratne finančne spodbude ugasne. Iz utemeljenih razlogov lahko Eko sklad na prošnjo vlagatelja, podano pred iztekom tega roka, navedeni rok podaljša.«
Besedilo desetega odstavka 12.2. točke se briše.
Besedilo 13. e) točke se spremeni tako da se glasi:
»Pogoja za izplačilo spodbude za vključitev koordinatorja za zagotavljanje pomoči pri prijavi sta:
– vročena odločba, s katero je vlagatelju dodeljena nepovratna finančna spodbuda za ukrep H in
– s strani koordinatorja predložen popoln zahtevek za plačilo stroškov ter pripadajočo dokumentacijo.
Pogoji za izplačilo spodbude za vključitev koordinatorja za zagotavljanje pomoči pri izvedbi projekta skladno z zgoraj navedenim obsegom ur so:
– vročena odločba, s katero je vlagatelju dodeljena nepovratna finančna spodbuda za ukrep H,
– popolna zaključna dokumentacija posameznega izvedenega ukrepa (predložena bodisi s strani izvajalca ali vlagatelja oziroma v primeru pooblastila koordinatorja) in
– s strani koordinatorja predložen popoln zahtevek za plačilo stroškov ter pripadajoča dokumentacija.
Pogoji za izplačilo spodbude za vključitev koordinatorja za zagotavljanje pomoči pri izvedbi projekta so izpolnjeni tudi v primeru nepredvidenih okoliščin kot npr., ko vlagatelj predčasno odstopi od izvedbe projekta ipd. V tem primeru koordinator pripravi poročilo o opravljenih podpornih aktivnostih in se mu na podlagi tega poročila izplačajo upravičene svetovalne ure za opravljeno delo ukrepa H.
Spodbuda za ukrep H. se izplača ob razpoložljivih sredstvih v roku 3 dni po prejemu sredstev s strani pristojnega ministrstva.«
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti