Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024

Kazalo

Št. 430-1/2024-1 Ob-1238/24, Stran 172
Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Sežana za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 54/15), Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2024 (Uradni list RS, št. 125/23) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23) objavlja Občina Sežana
javni razpis 
za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Sežana za leto 2024 
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva ter podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči, in sicer skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 pomoči »de minimis«.
2. Okvirna višina sredstev
Skupna višina razpisanih sredstev za leto 2024, ki je na razpolago na proračunski postavki 110211- Ukrepi za ohranjanje in razvoj kmetijstva, znaša 40.000,00 EUR, od tega za:
UKREPI
OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV
UKREPI PO DE MINIMIS POMOČI (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013)
40.000,00 EUR
Pomoč na področju predelave kmetijskih proizvodov
20.000,00 EUR
Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah in trženje kmetijskih proizvodov
10.000,00 EUR
Nove investicije za delo v gozdu
10.000,00 EUR
V kolikor bodo pri posameznih ukrepih sredstva ostala neporabljena, se lahko prosta sredstva prenesejo na ukrepe, kjer bo prispelo večje število vlog od razpoložljivih sredstev. V kolikor bo glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem upravičencem dodeljena sredstva sorazmerno znižala.
Pri obravnavi vlog, se ne glede na prijavljeno vrednost investicije kot najvišja vrednost upošteva vrednost 15.000 EUR. Najvišji znesek, ki ga v okviru javnega razpisa za leto 2024 lahko prejme posamezen upravičenec, je 7.500 EUR.
3. Merila za dodelitev sredstev: komisija bo opravila izračun zneska pomoči posameznemu upravičencu na podlagi vseh podanih vlog upravičencev na posamezen ukrep in razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep. Upoštevali se bodo upravičenci, ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje.
4. Splošna določila
4.1. Splošna določila:
1. Pomoč se lahko dodeli upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa in so skladni s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Sežana za programsko obdobje 2015–2020.
2. Upravičenec mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
3. Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega javnega razpisa, mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoči po javnem razpisu, še 10 let od datuma prejema sredstev.
4. Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih sredstvih za iste upravičene stroške oziroma izjavo, da ni prejel oziroma ne prejema oziroma ni v postopku pridobivanja sredstev za iste upravičene stroške iz drugih javnih sredstev (državnih ali evropskih).
5. Pomoči se ne dodeli za davek na dodano vrednost.
6. Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Sežana in do države.
7. Upravičencu, pri katerem se ugotovi, da je navajal neresnične podatke, se sredstev ne odobri.
8. V primeru nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi. Za nenamensko porabo sredstev šteje, da: so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena; je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke; je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Sežana za programsko obdobje 2015–2020 za naslednji dve leti.
4.2. Splošne določbe, ki se nanašajo za ukrepe pomoči »de minimis« (na podlagi Uredbe Komisije (EU) številka 1407/2013):
1. Do »de minimis« pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
2. Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
3. Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
4. Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
5. Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, ne sme preseči 200.000,00 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije. Pomoč »de minimis« se ne uporablja za nabavo vozil cestni prevoz tovora.
6. »Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) tega odstavka, preko enega ali več drugih podjetij, prav tako velja za enotno podjetje.
7. Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prve točke splošnih določb, ki se nanašajo za ukrepe pomoči »de minimis«, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči »de minimis« na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013.
8. Pomoč »de minimis« se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
9. Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi št. 360/2012.
10. Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami »de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).
11. Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 ali drugih uredb »de minimis« v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu;
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgornja meja »de minimis« pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih;
– pisno izjavo s seznamom podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek že prejetih »de minimis« pomoči za vsa, z njim povezana podjetja.
5. Ukrepi
Pomoči »de minimis«
5. A. 1. Pomoč na področju predelave kmetijskih proizvodov
Predmet podpore:
– uvedba nove tehnologije oziroma posodobitev v predelavi grozdja (kletarska oprema, polnilne linije ipd.).
Upravičeni stroški:
– stroški povezani z nakupom nove opreme.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijski pridelovalci, ki so vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina in imajo sedež na območju občine.
Pogoji za pridobitev:
– dokazilo o vpisu v register pridelovalcev grozdja in vina,
– upravičenci obdelujejo 0,8 ha vinograda,
– v primeru že izvedene aktivnosti: predložiti račun tekočega leta in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji ipd.),
– v primeru še ne izvedene aktivnosti: predložiti predračun tekočega leta – prosilci, ki predložijo predračun, morajo do vključno 6. 9. 2024 predložiti še račun tekočega leta in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji ipd.),
– mnenje o upravičenosti naložbe, ki ga pripravi pristojna strokovna služba.
K vlogi je potrebno priložiti tudi:
– pravilno izpolnjen obrazec »Vloga – DE MINIMIS – Ukrep A.1. 2024«,
– podpisan vzorec pogodbe,
– izjavo o kumulaciji sredstev (izjava 1),
– izjavo o povezanih podjetjih – enotno podjetje (izjava 2),
– izjava o združitvi ali pripojitvi podjetij ter razdružitvi podjetij (izjava 3),
– izjava 4,
– izjavo o načinu ugotavljanja davčne osnove (izjava 5),
– izjavo v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (izjava 6).
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov brez DDV.
Znesek na predloženem računu – računih ali predračunu – predračunih ob vložitvi vloge mora biti najmanj 600 EUR brez DDV.
5. A. 2. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah in trženje kmetijskih proizvodov
Predmet podpore:
– predelava primarnih kmetijskih pridelkov (mleka, mesa, sadja, medu in čebeljih izdelkov ipd.) v skladu s predpisi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji;
– turizem na kmetiji;
– dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki;
– predelava gozdnih lesnih sortimentov;
– prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij v skladu s predpisi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa nove opreme in naprav.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjala z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetiji, so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo sedež kmetijskega gospodarstva na območju občine in naložba bo izvedena na območju občine.
Pogoji za pridobitev:
– fotokopija dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti ali izjava, da bodo registrirali dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto od prejema finančnih sredstev, če ta ni registrirana;
– ustrezna dokazila o nakupu opreme oziroma dokazila o izvedenih delih, izvedenih aktivnostih;
– pri predelavi kmetijskih proizvodov mleka, mesa in medu mora imeti kmetijsko gospodarstvo:
– minimalno 3,0 GVŽ oziroma 
– minimalno število čebeljih družin 30; 
– dokazilo o staležu živali na kmetijskem gospodarstvu;
– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni naložbi;
– predložitev fotokopije izpisa iz registra kmetijskih gospodarstev;
– mnenje o upravičenosti naložbe, ki ga pripravi pristojna strokovna služba – Kmetijska svetovalna služba;
– v primeru že izvedene aktivnosti: predložiti račun tekočega leta in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji ipd.);
– v primeru še ne izvedene aktivnosti: predložiti predračun tekočega leta – prosilci, ki predložijo predračun, morajo do vključno 6. 9. 2024 predložiti še račun tekočega leta in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji ipd.).
K vlogi je potrebno priložiti tudi:
– pravilno izpolnjen obrazec »Vloga – DE MNIMIS – Ukrep A.2. 2024«,
– podpisan vzorec pogodbe,
– izjavo o kumulaciji sredstev (izjava 1),
– izjavo o povezanih podjetjih – enotno podjetje (izjava 2),
– izjava o združitvi ali pripojitvi podjetij ter razdružitvi podjetij (izjava 3),
– izjava 4,
– izjavo o načinu ugotavljanja davčne osnove (izjava 5),
– izjavo v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (izjava 6).
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov brez DDV.
Znesek na predloženem računu – računih ali predračunu – predračunih ob vložitvi vloge mora biti najmanj 600 EUR brez DDV.
5. A. 3. Nove investicije za delo v gozdu
Predmet podpore:
– podpore bodo dodeljene naložbam v stroje in manjšo opremo za kvalitetnejše delo v gozdu.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa novih gozdarskih strojev in nove opreme za delo v gozdu (npr. manjša gozdarska mehanizacija, motorne žage, gozdarski vitli, zaščitna oprema za delo v gozdu, cepilniki drv, krožne žage, rezalno cepilni stroji …).
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež na območju Občine Sežana in imajo v lasti ali zakupu vsaj 2 ha gozdne površine na območju občine.
Pogoji za pridobitev:
– dokazilo o lastništvu gozdnih parcel – Potrdilo zbirni podatki o nepremičninah oziroma dokazilo o zakupu,
– predložitev fotokopije izpisa iz registra kmetijskih gospodarstev,
– mnenje o upravičenosti naložbe, ki ga pripravi pristojna strokovna služba – Zavod za gozdove,
– fotokopija Odločbe o odobritvi poseka izbranih dreves izdano s strani Zavoda za gozdove Slovenije, OE Sežana, z datumom izdaje odločbe v obdobju med 1. 1. 2018 do oddaje vloge na javni razpis. Odločba o odobritvi poseka izbranih dreves se mora glasiti na nosilca kmetijskega gospodarstva oziroma na člana kmetijskega gospodarstva,
– s pomočjo pridobljen stroj ali opremo mora upravičenec uporabljati vsaj še 5 let po zaključeni investiciji,
– v primeru že izvedene aktivnosti: predložiti račun tekočega leta in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji ipd.),
– v primeru še ne izvedene aktivnosti: predložiti predračun tekočega leta – prosilci, ki predložijo predračun, morajo do vključno 6. 9. 2024 predložiti še račun tekočega leta in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji ipd.).
K vlogi je potrebno priložiti tudi:
– pravilno izpolnjen obrazec »Vloga – DE MINIMIS – Ukrep A.3. 2024«,
– podpisan vzorec pogodbe,
– izjavo o kumulaciji sredstev (izjava 1),
– izjavo o povezanih podjetjih – enotno podjetje (izjava 2),
– izjava o združitvi ali pripojitvi podjetij ter razdružitvi podjetij (izjava 3),
– izjava 4,
– izjavo o načinu ugotavljanja davčne osnove (izjava 5),
– izjavo v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (izjava 6).
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov.
Znesek na predloženem računu – računih ali predračunu – predračunih ob vložitvi vloge mora biti najmanj 600,00 EUR brez DDV.
6. Obdobje porabe sredstev: obdobje, za katero so namenjena sredstva iz tega javnega razpisa, je proračunsko leto 2024.
7. Rok in način prijave
Vlogo – prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj razpis za kmetijstvo – de minimis – ukrep _______« – vložijo prijavitelji na naslov: Občina Sežana, Partizanska 4, 6210 Sežana, v sprejemno pisarno (soba št. 1) ali priporočeno po pošti. V primeru, da prijavitelj pošilja več vlog za več ukrepov, mora biti vsaka vloga v svoji kuverti. Na kuverti mora biti označen naziv in polni naslov prijavitelja.Slika 1
Rok za vložitev vlog je do vključno 27. 2. 2024. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila najkasneje zadnji dan razpisnega roka prejeta v sprejemni pisarni Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, ali če je bila najkasneje zadnji dan razpisnega roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila najkasneje zadnji dan razpisnega roka prejeta v sprejemni pisarni Občine Sežana ali ni bila najkasneje zadnji dan razpisnega roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Nepravočasnih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo naslovnikom vrnjene.
Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi pogoji razpisa.
8. Pregled in ocenitev vlog
Komisija, imenovana s sklepom župana, bo pri svojem delu upoštevala določila Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS. Komisija se bo predvidoma sestala v roku 8 dni od poteka roka za predložitev vlog na razpis. Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge. Prijavitelje, katerih vloge so nepopolne, se pisno pozove, naj v 8 dneh vloge dopolnijo. Komisija lahko zaradi pojasnitve določenega primera od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.
Komisija bo obravnavala pravočasno prispele in popolne vloge ter pripravila predlog prejemnikov sredstev.
Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa v 90 dneh po zaključku razpisa s sklepom, ki ga na podlagi odločitve komisije izda direktor občinske uprave oziroma vodja notranje organizacijske enote.
9. Dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo zainteresirani dvignejo v sprejemni pisarni (pisarna št. 1) Občine Sežana, Partizanska c. 4 in na Kmetijski svetovalni službi, Sejmiška 1a, Sežana. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni strani Občine Sežana: www.sezana.si, rubrika razpisi.
Vse informacije v zvezi z razpisom dobite na občinski upravi – Oddelku za gospodarske in družbene dejavnosti Občine Sežana, Partizanska c. 4, kontaktna oseba je Janja Kristančič, soba 67, na tel. 05/731-01-20.
Občina Sežana 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti