Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024

Kazalo

262. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Piran za leto 2024, stran 624.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17, 43/18 in 86/23)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Piran za leto 2024, 
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 12. redni seji dne 31. januarja 2024.
Št. 410-2/2023
Piran, dne 1. februarja 2024
Župan 
Občine Piran 
Andrej Korenika 
Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17, 43/18 in 86/23) je Občinski svet Občine Piran na 12. redni seji dne 31. januarja 2024 sprejel naslednji
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Piran za leto 2024 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Piran za leto 2024 (Uradni list RS, št. 135/23) se dopolni 19. člen tako, da se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
»Zdravstveni dom Piran, katerega ustanoviteljica je Občina Piran, se v letu 2024 lahko dolgoročno zadolži do višine 300.000,00 EUR z namenom izvedbe investicije v opremo – samooskrbne sončne elektrarne z baterijskimi hranilniki na stavbi Zdravstvenega doma, Cesta solinarjev 1, Lucija.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-2/2024
Piran, dne 31. januarja 2024
Župan 
Občine Piran 
Andrej Korenika 
Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’art. 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 94/07 – Testo Consolidato, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – sentenza della C. Cost.) e l’articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17, 43/18 e 86/23)
E M A N A   I L   S E G U E N T E   D E C R E T O 
di modifica al Decreto sul bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2024, 
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 12ª seduta ordinaria del 31 gennaio 2024.
N. 410-2/2023
Pirano, 1 febbraio 2024
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Andrej Korenika 
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l’articolo 29 della Legge sulla finanza pubblica (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 11/11 – Testo Consolidato e successive modificazioni) e l’articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17, 43/18 e 86/23), nella 12ª seduta ordinaria, il giorno 31 gennaio 2024 approva il seguente
D E C R E T O 
di modifica al Decreto sul bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2024 
Articolo 1 
L’articolo 19 del Decreto sul bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2024 (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 135/23), è integrato inserendo un nuovo comma 2 che recita:
»All’Ente pubblico Poliambulatorio Pirano, cui il Comune di Pirano è fondatore, è ammesso nell’anno 2024 un indebitamento a lungo termine fino all’importo di 300.000,00 euro con lo scopo di realizzare l’investimento nell’attrezzatura – centrale elettrica fotovoltaica autonoma con batterie di accumulo sull’edificio del Poliambulatorio all’indirizzo Strada dei Salinari 1, Lucia.«
Articolo 2 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 410-2/2024
Pirano, 31 gennaio 2024
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Andrej Korenika 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti