Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024

Kazalo

266. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rogatec, stran 630.

  
Na podlagi 41. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odločba US RS, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) je Občinski svet Občine Rogatec na 8. redni seji dne 25. 1. 2024 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rogatec 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(1) S tem odlokom Občina Rogatec, s sedežem v Rogatcu (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva ter vzgoje in varstva predšolskih otrok javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Rogatec (v nadaljevanju: zavod), kot matično šolo.
(2) Ustanoviteljske pravice občine izvršuje občinski svet.
(3) Glede vprašanj, ki s tem odlokom niso posebej urejena, se uporabljajo določbe zakona.
II. STATUSNE DOLOČBE 
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen 
(1) Zavod posluje pod imenom: Vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Rogatec.
(2) Sedež zavoda: Rogatec, Ptujska cesta 30, Rogatec.
(3) Skrajšano ime zavoda: VIZ OŠ Rogatec.
(4) V sestavo VIZ OŠ Rogatec sodijo:
– Centralna šola na Ptujski cesti 30,
– podružnica šole v Dobovcu pri Rogatcu 35 c,
– podružnica šole v Donački Gori 1,
– Enota vrtec Rogatec, ki deluje na lokaciji Ptujska cesta 30 B, Rogatec (v nadaljevanju: vrtec) in
– oddelki vrtca na podružnici šole Dobovec, Dobovec pri Rogatcu 35 c.
(5) Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem organizira delo v novi podružnici šole ali novem vrtcu ali ukine obstoječe, če so za to dani zakonski razlogi.
3. člen 
(1) Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.
(2) Podružnični šoli in vrtec v pravnem prometu nimajo pooblastil.
2. Pečat zavoda
4. člen 
(1) Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, pod katerim je vpisan sedež zavoda: Rogatec, Ptujska cesta 30, na zunanjem obodu pa je izpisano ime zavoda: Osnovna šola Rogatec.
(2) Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena.
(3) Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom, učencem in varovancem oziroma njihovim staršem.
(4) Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.
5. člen 
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja določi ravnatelj.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
6. člen 
(1) Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
(2) Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.
(3) Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik. Pomočnik ravnatelja ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
(4) Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
7. člen 
(1) Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
(2) V odnosih z banko in Upravo RS za javna plačila ter Agencijo RS za javnopravne evidence in storitve podpisujejo zavod ravnatelj, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Upravi RS za javna plačila in Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve, ki jih določi ravnatelj.
(3) Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni v tem odloku.
4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih in vzgojno-varstvenih potreb
8. člen 
(1) Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega območje celotne Občine Rogatec, in sicer naselja: Rogatec, Brezovec pri Rogatcu, Dobovec pri Rogatcu, Donačka gora, Trlično, Log, Sv. Jurij, Tlake in Žahenberc.
(2) Znotraj šolskega okoliša šole iz prejšnjega odstavka obsega šolski okoliš podružnice šole v Dobovcu območje naselij Dobovec pri Rogatcu, Log in Trlično, šolski okoliš podružnice šole v Donački Gori pa območje naselij Donačka Gora, Sv. Jurij, Tlake in Žahenberc.
(3) Otroke se vpisuje v osnovno šolo ter v dnevno varstvo in druge oblike oskrbe za celoten zavod na sedežu matične šole v Rogatcu, Ptujska cesta 30.
III. DEJAVNOST ZAVODA 
9. člen 
(1) Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni vzgojno-izobraževalni program in program predšolske vzgoje, ki je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom. Zavod opravlja kot javno službo tudi tisto dejavnost, ki jo področni predpisi določajo kot dejavnost v javnem interesu (npr. prevozi otrok za izvajanje vzgojno-izobraževalnega programa, zagotavljanje šolske prehrane ipd.).
(2) Zavod lahko poleg dejavnosti, ki predstavlja javno službo, opravlja tudi druge dejavnosti s katerimi dopolnjuje osnovno dejavnost.
(3) Zavod lahko izvaja prodajo blaga in storitev na trgu le, če z izvajanjem le-te zagotovi najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.
(4) Če zavod opravlja prodajo blaga in storitev na trgu, mora biti cena teh storitev in blaga določena tako, da so vanjo všteti vsi stroški, ki so povezani s prodajo blaga in storitev na trgu ter se nanašajo na izdatke za blago in storitve, investicije in investicijsko vzdrževanje, amortizacijo ter stroške dela.
(5) Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so:
P/ 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
P/ 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje
P/ 85.100 Predšolska vzgoja
I/ 56.290 Druga oskrba z jedmi
H/ 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
H/ 49.410 Cestni tovorni promet
R/ 90.030 Umetniško ustvarjanje
R/ 93.110 Obratovanje športnih objektov
R/ 93.190 Druge športne dejavnosti
K/ 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti – vse razen davčno svetovanje.
10. člen 
(1) Zavod je devetrazredna osnovna šola in opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole.
(2) Zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki štejejo kot javne listine.
(3) Vrtec izvaja vzgojnovarstveno delo za predšolske otroke v starosti od 11. meseca do vstopa v osnovno šolo. Lahko pa organizira tudi dnevno varstvo otrok, predvsem od 3. leta starosti, tudi v varstvenih družinah.
(4) Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
(5) Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in izboljšuje ponudbo vzgojno-izobraževalnega in vzgojnovarstvenega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
11. člen 
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA 
12. člen 
(1) Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
(2) Zavod lahko ima tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
1. Svet zavoda
13. člen 
(1) Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
(2) Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
(3) Predstavnike delavcev se voli izmed delavcev matične šole v Rogatcu, obeh podružnic šole in vrtca, in sicer:
– iz matične šole v Rogatcu tri člane,
– iz podružnic šole enega člana,
– iz vrtca enega člana.
(4) Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov posameznih naselij šolskega oziroma vzgojno varstvenega okoliša.
(5) Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok.
(6) Predstavnike staršev pa volijo starši na svetih staršev, s tajnim ali javnim glasovanjem, in sicer svet staršev šole dva predstavnika in svet staršev vrtca enega predstavnika.
(7) V svetu zavoda ne more voliti in biti izvoljena oziroma imenovana vanj, oseba, ki opravlja funkcijo direktorja, ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu oziroma njegovi organizacijski enoti.
(8) Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
(9) Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
(10) Mandat staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok (učencev oziroma varovancev) v zavodu. Predstavnik sveta staršev v svetu zavoda ostaja član sveta zavoda, dokler ima otroka v šoli oziroma vrtcu.
(11) Članom sveta zavoda preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev,
– zaradi daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– ga odpokliče organ, ki ga je imenoval oziroma izvolil v svet zavoda,
– se neopravičeno ne udeleži dveh sej zaporedoma,
– predstavnikom delavcev zavoda preneha delovno razmerje v zavodu.
(12) Ko svet zavoda z ugotovitvenim sklepom ugotovi, da je članu iz razlogov iz prejšnjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojni organ za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev novega člana ni potrebno v primeru prerazporeditve predstavnika delavcev posamezne enote na delo v drugo enoto zavoda ter, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata manj kot šest mesecev.
14. člen 
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja s tajnim glasovanjem,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o izobraževalni in vzgojni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca in otroka,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odločba o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli in vrtcu,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
– sprejema finančni načrt in letno poročilo,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
15. člen 
(1) Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda.
(2) S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo iz posameznih enot zavoda. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
(3) S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico. Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.
16. člen 
(1) Pravico predlagati kandidate za člane sveta imajo:
– če je v zavodu zaposlenih več kot 20 do 50 delavcev – najmanj trije delavci z aktivno volilno pravico,
– če je v zavodu zaposlenih več kot 50 delavcev – najmanj 10 % delavcev z aktivno volilno pravico,
– vsak reprezentativni sindikat v zavodu.
(2) Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni. Predlogom kandidatov iz prvih dveh alinej prejšnjega odstavka je potrebno priložiti podpise delavcev, ki predlagajo kandidate za člane sveta.
(3) Predlogu kandidatov za člane sveta morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo.
(4) Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico. Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda se predlagajo po enotah zavoda.
17. člen 
(1) Glasovanje na voliščih vodi volilna komisija.
(2) Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
(3) Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov iz posameznih podružničnih šol in iz vrtca po abecednem redu priimkov z navedbo koliko kandidatov se voli izmed kandidatov posamezne podružnične šole in vrtca. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
(4) Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni.
(5) Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov kot jih je potrebno izvoliti.
(6) Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
18. člen 
(1) Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda iz posameznih enot šole in vrtca. Izvoljeni so tisti, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata iz iste podružnice šole ali vrtca dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
(2) O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
19. člen 
(1) Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10 % delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
(2) Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
(3) Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
(4) Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, na da bi presojala razloge za odpoklic.
(5) Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
(6) Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
(7) Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe odloka in zakona.
20. člen 
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo, v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju podjetij.
2. Ravnatelj
21. člen 
(1) Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
(2) Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
(3) Ravnatelj opravlja naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi.
a) Pomočnik ravnatelja
22. člen 
Zavod ima pomočnika ravnatelja.
b) Vodja podružnice šole in vrtca
23. člen 
(1) Podružnici šole in vrtec imajo vodjo.
(2) Za vodjo podružnice šole in vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja oziroma vzgojitelja in ima najmanj 5 let naziv mentor.
(3) Vodjo podružnice šole in vrtca imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev podružnice šole oziroma vrtca.
(4) Vodja podružnice šole oziroma vrtca opravlja poleg dela učitelja oziroma vzgojitelja naslednje naloge:
– organizira in vodi delo podružnice šole oziroma vrtca,
– predlaga ravnatelju program razvoja podružnice šole oziroma vrtca,
– predlaga nadstandardne programe,
– skrbi za sodelovanje šole oziroma vrtca s starši,
– obvešča starše o delu podružnice šole oziroma vrtca,
– druge naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
3. Strokovni organi
24. člen 
(1) Strokovni organi v šoli so učiteljski zbor, programski učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi.
(2) Strokovna organa v vrtcu sta vzgojiteljski zbor in strokovni aktiv vzgojiteljev.
4. Svet staršev šole in svet staršev vrtca
25. člen 
(1) Za organizirano uresničevanje interesa se v zavodu oblikujeta svet staršev šole in svet staršev vrtca. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev šole in sveta staršev vrtca zagotavlja zavod.
(2) Svet staršev šole in svet staršev vrtca sta sestavljena tako, da ima v njem vsak oddelek šole oziroma vrtca po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Vsak svet staršev izmed svojih predstavnikov izvoli predsednika sveta. Predsednika sveta staršev sta dolžna na vsako sejo vabiti predstavnika staršev v svetu zavoda. Mandat predstavnika staršev v svetu staršev traja eno leto in je lahko ponovno izvoljen, vse dokler ima otroka v vrtcu oziroma v šoli.
(3) Prvi sklic svetov staršev opravi ravnatelj.
(4) Sveta staršev:
– predlagata nadstandardne programe,
– dajeta soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– sodelujeta pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter dajeta mnenje o letnem delovnem načrtu,
– razpravljata o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni oziroma vzgojnovarstveni problematiki,
– obravnavata pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– volita predstavnike staršev v svet zavoda in druge organe zavoda,
– lahko sprejmeta svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
– samostojno ali v sodelovanju z delavci šole lahko ustanavljata oziroma oblikujeta delovne skupine za posamezna področja vzgojno izobraževalnega dela in projekte,
– oblikujeta in dajeta mnenje v postopku imenovanja ravnatelja,
– opravljata druge naloge v skladu z zakonom.
(5) Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oziroma regionalne aktive svetov staršev. Lokalni oziroma regionalni aktivi svetov staršev lahko ustanovijo nacionalno zvezo aktivov.
V. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA 
26. člen 
(1) Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
(2) Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka ter sredstva in premoženje podružnic šole in vrtca.
(3) Nepremično in premično stvarno premoženje, ki ga zavodu za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, zagotavlja ustanovitelj, in s katerim upravlja zavod na podlagi posebne pogodbe o upravljanju, je lastnina ustanovitelja. Z isto pogodbo se določijo medsebojne pravice in obveznosti zavoda in ustanovitelja v zvezi z upravljanjem premoženja ustanovitelja.
(4) Zavod je dolžan uporabljati in upravljati s premoženjem ustanovitelja s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.
(5) Nepremično in premično stvarno premoženje, ki ga zavodu zagotavlja ustanovitelj, se evidentira ločeno v okviru evidence o osnovnih sredstvih zavoda v skladu s predpisi o računovodstvu.
(6) Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
27. člen 
(1) Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, plačil staršev za storitve v predšolski vzgoji, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
(2) Presežek prihodkov nad odhodki zavod uporablja v skladu z zakonom in za namene, kot izhajajo iz predloga sveta zavoda, na katerega je podano soglasje župana v imenu ustanovitelja.
(3) Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, ki so v pristojnosti ustanovitelja, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, ali zaradi nepredvidljivih okoliščin oziroma višje sile (kot npr. razglasitev epidemije), krije ustanovitelj oziroma država, na podlagi predhodne izpolnitve naslednjih pogojev:
– da zavod najmanj tri mesece pred iztekom proračunskega obdobja obrazloži ustanovitelju s posebnim poročilom in računskim prikazom vzroke nastanka primanjkljaja in poda predlog za pokritje izgube ter
– da ustanovitelj poročilo sprejme s posebnim sklepom.
28. člen 
(1) Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri, določenimi z zakonom.
(2) Zavod ustanovi skupen šolski sklad in sklad vrtca, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa ali dejavnosti vrtca oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje standardnega pouka, vzgoje in varstva oziroma v skladu z zakonom.
(3) Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
(4) Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda. Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda.
(5) Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.
VI. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA 
29. člen 
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, ki jih zagotavlja v skladu s 26. členom tega odloka.
VII. NADZOR 
30. člen 
(1) Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
(2) Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo za to pristojni organi oziroma institucije.
31. člen 
(1) Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.
(2) Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju zavoda.
VIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
32. člen 
(1) Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet zavoda.
(2) Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
(3) Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
33. člen 
(1) Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravnatelj.
(2) Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s pravili zavoda.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
34. člen 
Zavod je dolžan morebitne uskladitve notranjih aktov zavoda v skladu s tem odlokom izvesti v roku pol leta od uveljavitve tega odloka.
35. člen 
(1) Ravnatelju in organom zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za katero so bili imenovani.
(2) Predstavnike delavcev se v skladu z določilom tretjega odstavka 13. člena odloka izvoli za novo mandatno obdobje.
36. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rogatec (Uradni list RS, št. 79/01, 89/04, 46/07, 107/08 in 17/10 in 72/10).
37. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2022
Rogatec, dne 25. januarja 2024
Župan 
Občine Rogatec 
Martin Mikolič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti