Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1573. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah (ZNKP-A)
1574. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1612. Uredba o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov
1613. Uredba o pristaniških zmogljivostih za prevzem odpadkov s plovil
1614. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi mejnih prehodov v Republiki Sloveniji
1615. Uredba o dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
1616. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic

MINISTRSTVA

1575. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o registraciji, označevanju, plovnosti ter listinah in knjigah vojaških zrakoplovov

USTAVNO SODIŠČE

1576. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 18.a člena Zakona o finančni upravi

BANKA SLOVENIJE

1577. Sklep o uporabi Smernic za organe za reševanje o objavi menjalnega mehanizma za odpis in konverzijo ter reševanje s sredstvi upnikov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1578. Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za čas poklicne rehabilitacije od 1. januarja 2023
1579. Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine od 1. januarja 2023
1580. Akt o dopolnitvah Minimalnih standardov za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih
1581. Akt o spremembah in dopolnitvi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

OBČINE

Cerkno

1582. Zaključni račun proračuna Občine Cerkno za leto 2022
1583. Odlok o spremembah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Cerkno

Dravograd

1584. Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter podelitvi koncesije v Občini Dravograd

Gornji Petrovci

1585. Poročilo o izidu nadomestnih volitev za člana Sveta krajevne skupnosti Šulinci v 7. volilni enoti – Šulinci

Ig

1586. Sklep o določitvi cen programov vrtca v Javnem zavodu Vrtec Ig

Kobarid

1587. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja Javnega zavoda za turizem Dolina Soče v plačni razred

Kočevje

1588. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Gospodarska cona Kočevje 2020 – GCK20 (del)

Koper

1589. Sklep o sprejetju zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2022
1590. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1591. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Kranj

1592. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2100 KRANJ parcela 913/46 (ID 1605921)
1593. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2100 KRANJ parcela 1048/13 (ID 1435397)
1594. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2135 DRULOVKA parcela 581/13 (ID 7307923)
1595. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2129 SPODNJA BESNICA parcela 455/2 (ID 999646)
1596. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2087 GOLNIK parcela 440/4 (ID 7311266)

Litija

1597. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Litija

Luče

1598. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Luče za leto 2022
1599. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Blaža Arniča Luče

Medvode

1600. Zaključni račun proračuna Občine Medvode za leto 2022

Miren-Kostanjevica

1601. Letni program kulture v Občini Miren - Kostanjevica za leto 2023

Murska Sobota

1602. Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2022

Rečica ob Savinji

1603. Sklep o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v Občini Rečica ob Savinji

Rogaška Slatina

1604. Cenik storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli
1605. Cenik storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občinah Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli
1606. Cenik storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občinah Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje, Bistrica ob Sotli, Poljčane in v Občini Slovenska Bistrica na območju dela Krajevne skupnosti Laporje

Straža

1607. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas

Šempeter-Vrtojba

1608. Zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2022
1609. Sklep o določitvi nove cene za programe vrtca za šolsko leto 2022/2023 in 2023/2024
1610. Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Šempeter - Vrtojba

Žalec

1611. Javno naznanilo o obveščanju javnosti o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora ŠE-1/15

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti