Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023

Kazalo

1583. Odlok o spremembah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Cerkno, stran 4236.

  
Na podlagi 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16 in 3/22 – ZDeb), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3., 6. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS; Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US) ter 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/20) je Občinski svet Občine Cerkno na 5. seji dne 20. 4. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Cerkno 
1. člen
V Odloku o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Cerkno (Uradni list RS, št. 133/20, v nadaljevanju: odlok) se v 32. člen doda peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Račune za letni najem groba (grobnino) izstavlja Občina Cerkno za vse krajevne skupnosti na območju občine. Prejeta sredstva v občinski proračun iz naslova grobnin v posameznem koledarskem letu se iz občinskega proračuna razporedijo na račun posamezne krajevne skupnosti najkasneje do 31.12. tekočega leta skladno s tem, za katero pokopališče je bila plačana grobnina.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2020-2
Cerkno, dne 20. aprila 2023
Župan 
Občine Cerkno 
Gašper Uršič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti