Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023

Kazalo

1602. Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2022, stran 4254.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), ter 110. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 5. redni seji dne 25. aprila 2023 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2022 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2022.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2022 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2022.
3. člen 
Prihodki in odhodki proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2022 so razvidni iz splošnega dela proračuna na ravni podskupin kontov in so doseženi v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Konto
Naziv
Realizacija 2022
I.
SKUPNI PRIHODKI (70+71+72+73+74)
20.568.046,63
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
17.352.838,50
70
DAVČNI PRIHODKI
13.975.134,57
700 Davek na dohodek in dobiček
11.067.591,00
703 Davek na premoženje
2.666.124,70
704 Domači davki na blago in storitve
241.418,87
706 Drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI
3.377.703,93
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.601.571,05
711 Takse in pristojbine
22.171,10
712 Globe in druge denarne kazni
104.871,81
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
145.884,67
714 Drugi nedavčni prihodki
1.503.205,30
72
KAPITALSKI PRIHODKI
946.336,31
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
373.008,86
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
573.327,45
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
0,00
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.221.849,14
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.186.850,69
741 Prejeta sredstva iz državn. prorač. iz sredstev pror. Evropske unije
1.034.998,45
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
47.022,68
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav
47.022,68
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
21.199.340,51
40
TEKOČI ODHODKI
5.471.074,82
400 Plače in drugi izdatki zaposlenih
1.558.529,61
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
245.986,23
402 Izdatki za blago in storitve 
3.393.649,71
403 Plačila domačih obresti
54.368,24
409 Rezerve
218.541,03
41
TEKOČI TRANSFERI
8.555.794,15
410 Subvencije
297.076,29
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.026.380,02
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
822.639,58
413 Drugi tekoči domači transferi
4.409.698,26
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
6.387.074,12
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
6.387.074,12
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
785.397,42
431 Inves. transf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso proč. uporabniki
322.373,46
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
463.023,96
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–631.293,88
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČ. DANIH POSOJ. IN PROD. KAP. DELEŽ.
0,00
75
PREJETA VRAČ. DANIH POSOJ. IN PROD. KAP. DELEŽ.
0,00
750 Prejeta posojila danih posojil
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440 Dana posojila
0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0,00
VI.
PREJETA MINIS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
1.100.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
1.100.000,00
500 Domače zadolževanje
1.100.000,00
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550+551)
1.180.072,22
55
ODPLAČILA DOLGA
1.180.072,22
550 Odplačilo domačega dolga
1.180.072,22
IX.
SPREMEMBE STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
–711.366,10
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.) 
–80.072,22
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
631.293,88
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2022
9009 Splošni sklad za drugo
778.576,48
4. člen 
Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2022 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Zaključni račun z vsemi prilogami pa se objavi na spletni strani Mestne občine Murska Sobota.
Št. 410-0031/2023-2
Murska Sobota, dne 25. aprila 2023
Župan 
Mestne občine Murska Sobota 
Damjan Anželj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti