Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023

Kazalo

1601. Letni program kulture v Občini Miren - Kostanjevica za leto 2023, stran 4252.

  
Na podlagi 9. in 14. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo, 62/16 in 14/23) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 5. redni seji dne 20. 4. 2023 sprejel
L E T N I  P R O G R A M  K U L T U R E 
v Občini Miren - Kostanjevica za leto 2023 
I. 
Letni program kulture (LPK) opredeli področja kulture, ki so v javnem interesu in na katerih se zagotavljajo kulturne dobrine kot javne dobrine. Določa naloge in smernice, ki prispevajo k uveljavitvi in razvoju kulture v Občini Miren - Kostanjevica za leto 2023. V njem so opredeljene dejavnosti in posamezni programi oziroma projekti kulture, ki se sofinancirajo iz sredstev občinskega proračuna ter njihova vsebina, namen in višina sredstev v proračunu.
Kulturne dejavnosti so vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju nepremične in premične kulturne dediščine, besednih, uprizoritvenih, glasbenih in drugih umetnosti ter področje knjižničarstva in založništva.
Javni interes za zagotavljanje kulturnih dobrin uresničuje občina tudi z vzdrževanjem javne in druge kulturne infrastrukture.
V proračunu Občine Miren - Kostanjevica za letu 2023 so sredstva za kulturo, opredeljena na področjih 1802 Ohranjanje kulturne dediščine in 1803 Programi v kulturi in 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva, namenjena za:
– Vzdrževanje grobišč, spominskih obeležij in kulturnih spomenikov,
– Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturne dediščine,
– Upravljanje in vzdrževanje v infrastrukturo, namenjeno za kulturno dejavnost,
– Knjižničarstvo in založništvo,
– Kulturni programi in projekti s področja ljubiteljskih dejavnosti (ljubiteljska kultura),
– Sofinanciranje javnih zavodov s področja kulture,
– Drugi programi v kulturi.
II.
Za uresničevanje javnega interesa v kulturi se iz občinskega proračuna v letu 2023 na področjih 1802 Ohranjanje kulturne dediščine in 1804 Programi v kulturi in 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva sofinancira naslednje dejavnosti:
PODROČJE PRORAČUNSKE PORABE
GLAVNI PROGRAM
PODPROGRAM
PRORAČUNSKA POSTAVKA
ZNESEK
18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 – OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
18029001 – Nepremična kulturna dediščina
18001010 – Vzdrževanje grobišč, spominskih obeležij in kulturni spomenikov
13.500,00
18001020 – Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturne dediščine – Cerje
27.200,00
18001050 – Poti miru
3.000,00
1803 – PROGRAMI V KULTURI
18039001 – Knjižničarstvo in založništvo
1800200 – Krajevni knjižnici Bilje in Miren
34.135,00
18002010 – Goriška knjižnica Franceta Bevka
98.000,00
18002020 – Izdajanje občinskega informatorja
27.000,00 
18002030 – Sofinanciranje izdaje knjig, zbornikov, revij …
4.000,00 
18002050 – Investicije in vzdrževanje krajevnih knjižnic
1.000,00 
18039002 – Umetniški programi
18003020 – Sofinanciranje programov Glasbene mladine
2.000,00
18039003 – Ljubiteljska kultura
18004010 – Kulturna društva, neprofitne kulturne organizacije in posamezniki
48.000,00
18004020 – Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Nova Gorica
2.500,00
18039005 – Drugi programi v kulturi
18005010 – Goriški muzej
3.000,00
18005040 – Stalna muzejska zbirka na Cerju
70.000,00
14 – GOSPODARSTVO
1403 – PROMOCIJA SLOVENIJE, RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA
14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
14003060 – Razvoj turizma OMK
cca 35.000,00
SKUPAJ
368.335,00
Občina lahko izjemoma sofinancira tudi kulturne dogodke, prireditve in festivale, ki niso predvideni v tem LPK, v kolikor so ti za občino velikega javnega pomena.
III. 
Izvajalci programov, projektov in dejavnosti na področju kulture v Občini Miren - Kostanjevica so:
– kulturna društva,
– druga društva, ki imajo v statutu registrirano tudi kulturno dejavnost,
– Goriška knjižnica Franceta Bevka,
– krajevni knjižnici Bilje in Miren,
– Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Nova Gorica,
– javni zavodi s področja kulture (Kulturni dom Nova Gorica, Glasbena šola Nova Gorica, Goriški muzej ...),
– zasebni zavodi, ki na področju kulture v Občini Miren - Kostanjevica delujejo najmanj eno leto in imajo sedež v Občini Miren - Kostanjevica,
– posamezniki, samozaposleni v kulturi, ki so vpisani v razvid samostojnih izvajalcev javnih kulturnih projektov pri ministrstvu za kulturo.
IV. 
Lokalna skupnost financira kulturne programe, projekte in dejavnosti, ki so v javnem interesu, na način in s postopki, kot jih predvideva ZUJIK:
– javni razpis,
– neposredna pogodba.
V. 
Letni program kulture se sprejema za obdobje enega leta.
VI. 
Ta program začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-15/2023
Miren, dne 20. aprila 2023
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti